Hit (3591) K-921

Hadaikuş Şakaik

Yazar Adı : Mehmed Mecdi Efendi (Edirneli) İlim Dalı :
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Yazma,Baskı
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-08-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Hadâiku'ş-Şakâik

Taşköprîzâde'nin eş-Şakâik adlı eserinin tercemesidir.

Şakâik, te'lif edildikten kısa bir süre sonra büyük bir kabul görmüş ve rağbete mazhar olmuştu. Fakat, eser Arapça olduğu için, ancak bu dili bilenlerce istifadesi mümkün oluyordu.

Zamanla beliren arzu üzerine, telifinden kısa bir müddet sonra Türkçeye terceme edilmeğe başlandı.

Birçok terceme içerisinde Edirneli Mehmed Mecdî Efendi1 (ö. 999/1591)'nin yaptığı terceme hatırı sayılır mahiyettedir.

Terceme ve te'lif birçok eseri bulunan Mecdî Efendi, asıl şöhretini Şakâik' tercemesi olan Hadâiku'ş-Şakâik ile elde etmiştir.

Mecdî Efendi, Şakâik'i tercüme etmekle kalmamış, o zamana kadar yapılmış zeyillerden ve tezkirelerden de faydalanarak eseri genişletmiştir. 2

İlavelerini "menkuldür ki" (s. 124), "Rivayet eyledi ki" (s. 167), "Ravi nakleder ki" (s. 188), "Mervidir ki" (s. 205), vs. şeklinde yapan Mecdî Efendi, eserini devrin padişahı III. Murâd'a takdim etmiştir.

Şakâik'ı aslına uygun şekilde, her padişah dönemini bir tabakaya ayırarak ter­cüme eden Mecdî Efendi, yer yer yaptığı ilavelerle eserini genişletmiş, süslemiş ve edebi bir hüviyete kavuşturmuştur.

Bu haliyle eser adeta yeni bir te'lif haline geti­rilmiştir.

Mecdî Efendi kitabının öteki tercümelerle mukayese edilmemesini, kendi tercümesinin ötekilerden daha üstün olduğunu da belirtmiştir.3

1 bk. Atâî, s. 12

2 Hayatı için bk. Atâî, s. 334-36

3 bk. Atâî, s. 11

...