Hit (3160) K-674

Tazimus Sahabe

Yazar Adı : Mehmed Tevfik Çerkeşizade İlim Dalı : Kelam
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Ta’zîmu’s-sahâbe:

Arapça eserine herhangi bir mukaddime yazmayan müellif, hamdele ve salveleden sonra konuya girmiş ve sahabeye hürmet göstermenin vacip olduğunu, ayrıca onlara dil uzatmaktan sakınmak gerektiğini vurgulamıştır.

Bu hususun bütün sahabe için gerekli olduğunu, özellikle Aşere-i Mübeşşere konusunda daha hassas olunması gerektiğini belirten müellif, daha sonra ashabın faziletine işaret eden ayet ve hadisleri ele alarak incelemiştir.

Sahabe arasında cereyan eden birtakım olayların izahı ve halli üzerinde duran müellif, bu konuları değişik eserlerden nakillerde bulunarak ele almaktadır.

En çok nakilde bulunduğu eserler; es-Savâiku’l muhrika, et-Temhîd, el-Muvâfık, Tathîru’l-cenân ve’l-lisân gibi kelâmî eserlerdir.

Hz. Ali ve Muaviye ile Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr arasındaki olaylar, Yezid ve Hz. Hüseyin olayı en çok işlediği konulardır. Bu hususta Ehl-i Sünnetin görüşünü ön plana çıkarmaktadır.

...