Hit (9439) K-362

Risaletün Nuriyye (Nuriyye)

Yazar Adı : Akşemseddin Şemseddin Muharnmed b. Hamza İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-10 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-11

Risâletü'n- Nûriyye

Sadece Nûriyye olarak da anılan bu Arapça eser, devrinde şöhreti çok yay­gınlaşan ve bu sebeple hakkında bazı dedikodular çıkarılan Hacı Bayrâm-ı Ve­lî ve dervişlerini savunma maksadıyla yazılmıştır.

Akşemseddin eserinde, "tâife-i nûriyye" adını verdiği sûfîleri mü­dafaa ederek onların özelliklerini, ta­savvufi ahlâk ve âdabı anlatır.

Kitap­ta geçen tarihlere bakarak eserin 838-841 (1434-1438) yılları arasında kale­me alındığı söylenebilir.

Risâletü'n-nû­riyye, A. İhsan Yurd tarafından Arapça metni ve Akşemseddin'in kardeşi Hacı Ali'nin Türkçe tercümesiyle birlikte ya­yımlanmıştır (İstanbul 1972).

Bayramî ha­lifelerinden Bolulu Himmet Efendi ta­rafından 1071'de (1661) yapılmış eksik bir tercümesi ise Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Hacı Mahmut Efendi, nr. 2863).

...