Hit (1474) K-1612

Mevkıfül Akli vel İlmi vel Alem min Rabbil Alemin ve İbadihil Murselin

Yazar Adı : Mustafa Sabri (Şeyhülislam) İlim Dalı :
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-06-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Mevkıfü’l-Akli ve’l-İlmi ve’l-Âlem min Rabbi’l-Âlemîn ve İbâdihi’l-Murselîn

Bu kitap dört ciltten oluşan toplam 2018 sayfalık bir eserdir. Şu ana kadar üç baskısı yapılmıştır. İlk baskı Kahire’de Mustafa el Babi el-Halebi Matbaası tarafından 1950/1369’da yapıldı. İkinci baskı Beyrut’ta Daru İhya-i’t Turasi’l-Arabi yayınevince 1981/1401 de yapıldı. Son baskısı da aynı yayınevince 1992/1413’de yapıldı. Bu eser son olarak Mustafa Sabri Efendi’nin vasiyeti üzerine oğlu İbrahim Sabri tarafından Osmanlı Türkçesine çevrilmiştir. Ancak şu ana kadar basılamamıştır.
Eser, Mustafa Sabri Efendi’nin en son yazdığı, en önemli ve en büyük eseridir. Mustafa Sabri Efendi’nin bu çalışması, dini, felsefi, siyasi ve içtimai görüşlerinin özetini derlediği, temel din bilimlerinde bir külliyat mahiyetinde bir eser sayılabilir.
Mustafa Sabri Efendi, Mısır’a ikinci kez yerleşmek için gittiğinde oradaki ulemanın, yazarların ve gazetecilerin siyasi, içtimai, felsefi, akidevi ve dini konulardaki yanlışlıkları, bozuklukları karşısında Mısırlılar’ın doğru bir İslam anlayışına, gerçek inanç ve düşünceye sahip olmaları için elinden geleni yapmaya çalışmasının bir borç olduğu düşüncesiyle yazmayı düşündüğü görüşlerini bir kitapta toplamak amacıyla bu kitabı kaleme aldı. Eser bir mukaddime, dört ana bölüm ve sonundaki bazı eklerden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, ilk olarak Allah’ın varlığının isbatı ele alınır. Bu ana başlık altında dört alt başlık incelenir:
Akıl-Din, İlim-Din, İlim-Akıl, Tecrübe-Din arasındaki ilişkiler ayrı ayrı incelenir.

İkinci bölümde, Alemin Allah ile olan ilişkisi ele alınır.
Bu bölüm de iki alt başlık halinde incelenir: Vahdet-i vücud meselesi ve alemin sonradan yaratılışı konuları.

Üçüncü bölümde, mucizenin mümkünlüğünün isbatı ile peygamberliğin ve ahiret
hayatının isbatı konulan ele alınır.

Dördüncü ve son bölümde, içtihat, İslam’da dinin siyasetten ayrılması gibi konular ele alınır.
Ekler bölümünde ise kitapla ilgili bazı belgelere, makalelere ve mektuplara yer verilmiştir.

...