Hit (2473) K-1097

Tenibul Hatib Ala Ma Sakahu fi Tercemeti Ebu Hanife Minel Ekazib

Yazar Adı : Muhammed Zahid el Kevseri İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-19

Te’nîbü'l-Hatîb ‘alâ mâ Sâkahû fî tercemeti Ebî Hanîfe mine'l-ekâzîb

Hatîb el-Bağdâdî’nin İmam Ebû Hanîfe hakkında ileri sürdüğü asılsız isnatlara karşılık vermek amacıyla kaleme alınmıştır (Kahire 1942).
Râvi ve rivayetlerle ilgili bazı kriterlerin ortaya konduğu esere birkaç reddiye yazılmıştır. Bunlardan Abdurrah man b. Yahyâ el-Muallimî el-Yemânî’nin Talfatü't-tenkîl limâ verede fî Te’nî bi'l-Kevserî mine'l-ebâtîl adlı reddiyesine (Kahire 1942) Kevserî et-Terhîb bi- nakdi't-Te’nîb adlı risâlesiyle cevap vermiş (Kahire 1949) ve Yemânî’yi yeni türeyen mezhepsizlik akımına nisbet etmiştir.
Yemânî’nin buna karşı yazdığı et-Tenkîl limâ verede fî Te’nîbi'l-Kevserî mine'l-ebâtîl adlı eser Kevserî’nin vefatından sonra Nâsırüddin el-Elbânî ve Muhammed Abdürrezzâk Hamza tarafından bazı dipnotlar ve ta'liklerle beraber yayımlanmıştır (Kahire 1386; Riyad 1403/1983, 1406/1986).
Muhammed Abdürrezzâk Hamza, Kevserî’nin Yemânî için kaleme aldığı reddiyeye el-Mukâbele beyne'l- hüdâ ve'd-dalâl: Havle Terhîbi'l-Kevserî bi nakdi Te’nîbihî adlı bir kitapla karşılık vermiştir (Kahire 1370).

...