Hit (3566) K-1092

el-İstibsar fit-Tehaddüs anil Cebr vel İhtiyar

Yazar Adı : Muhammed Zahid el Kevseri İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-14

el-İstibsâr fi't-tehaddüs ani'l-cebr ve'l-ihtiyâr

(Kahire
1370/1951).

İnsanın irade hürriyetine sahip kılındığını kanıtlamak amacıyla yazılan eserde, Mustafa Sabri Efendi’nin Mevkıfü'l-beşer tahte sultâni'l-kader adlı kitabında insan fiillerinin cebir altında gerçekleştiğini savunan görüşleri eleştirilmiş, Mustafa Sabri Efendi’nin bu inancı benimsemesi, kendisinin Mısır’a hicret etmek mecburiyetinde kalması gibi psikolojik sebeplere bağlanmıştır.

<
...