Hit (1087) Y-4183

Burhan Baltacı

Künyesi : Arş. Gör. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : bbaltaci@cu.edu.tr
D.Yeri : Kastamonu D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretmen Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-07-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Burhan Baltacı


15 Ocak 1973 tarihinde Kastamonu (Kavacık/Geymene)’de doğdu.

Atabey İlkokulu’nu (1983) ve Kastamonu İmam Hatip Lisesi’ni (1990) bitirdi.

Aynı yıl başladığı Marmara Üniv. İlâhiyat Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu.

1995–97 yılları arasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak İstanbul’da (Kartal ve Üsküdar) görev yaptı.

17.12.1997 yılında Çukurova Üniv. İlâhiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı.

1998 yılında Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı’nda “Müdâyene Âyeti Tefsiri (Bakara 2/282)” adlı konu ile yüksek lisans tezini tamamladı.

1999–2005 yılları arasında YÖK tarafından Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görevlendirildi.

2005 yılında Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Şâtıbî’nin Kur’ân’ı Yorumlama Yöntemi” adlı tezi ile tefsir doktorasını tamamladı.

Vatani vazifesini Mardin/Midyat’ta kısa dönem olarak yerine getirdi (2005–2006).

Bu görev kapsamında Mehmetçik Dershanesinde üniversiteye hazırlık felsefe dersleri verdi.

Halen Çukurova Üniv. İlâhiyat Fakültesi’nde doktora sonrası araştırmalarına devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Y. Lisans Tezi: Müdâyene Âyeti Tefsiri (Bakara Sûresi 2/282), M.Ü.Sobe, Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek, İstanbul 1998, 139 s.

Doktora Tezi: Şâtıbî’nin Kur’ân’ı Yorumlama Yöntemi, A.Ü. Sobe, Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak, Ankara 2005, X+237 s.

Makaleler:
“Ebû İshâk eş-Şâtıbî’nin (790/1388) Şahsı ve Eserlerinin Künyelerine Dair Bilgiler Üzerine Bir Değerlendirme,” Dinî Araştırmalar, c. 8, sy. 23, ss. 239–244, Ankara 2005.
“Yunus 10/26. Ayette Yer Alan “Ziyade” Kelimesinin “Ru’yetullah” Olarak Anlaşılmasında Ehl-i Sünnet İnancının Etkisi,” Dinî Araştırmalar (Ehl-i Sünnet Özel Sayısı), c. 8, sy. 24, ss. 293–304, Ankara 2006.
“Bakara Suresi 282. Ayetin Genel Özellikleri ve Fıkhî Kavramları” Ç.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c. 8, sy. 1, Adana 2008.
“Ebû İshâk eş-Şâtıbî (v. 790/1388) ve Yaşadığı Dönemde Gırnata”, İSTEM İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkî Dergisi (Endülüs Sayısı), yıl 7, sy. 14, ss. 221-237, Konya 2009.
“Haberî Sıfatlar Bağlamında Gazzâlî’nin (505/1111) ‘Selef’ Tanımının Değerlendirilmesi,” Marife (Selefilik Sayısı), yıl: 9, sayı: 3, Kış 2009 Konya, ss. 111-123.
“Taberî’nin (310/922) 96/Alak Suresi 1–5. Ayetlerin Tefsirinde Yer Verdiği Rivayetlerde Nüzul Sürecine İlişkin Veriler,” Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Yayım Aşamasında).

Çeviri:
Ebû Ubeyde Âlu Selmân, “Şâtıbî’nin el-Muvâfakât’taki Kaynakları Üzerine,” çev. Burhan Baltacı, Ç.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 1, ss. 181–189, Adana 2006.

Kitap, Sempozyum ve Bilimsel Toplantı Değerlendirmesi:
“Kastamonu’da Bayrâmîlik ve Şemsizâde Ailesi,” (Kitap Tanıtımı), Abdulkerim ABDULKADİROĞLU, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6, sayı: 15, ss. 480–482, Ankara 2005.
“Şâtıbî’nin Kur’ân’ı Yorumlama Yöntemi,” (Tez Özeti), Ankara Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c. XLVI, sy. 1, ss. 239–241, Ankara 2005.
“Kur’ân’ın Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımı,” (Sempozyum Değerlendirmesi), Ç.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 1, ss. 191–197, Adana 2006.
“I. İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu,” (Sempozyum Değerlendirmesi), Ç.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c.6, sy.2, ss. 225–236, Adana 2006.
“İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı II. Koordinasyon Toplantısı,” (Bilimsel Toplantı Değerlendirmesi), Ç.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c.6, sy.2, ss. 237–244, Adana 2006.
“İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı IV. Koordinasyon Toplantısı,” (Bilimsel Toplantı Değerlendirmesi), Ç.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi c.7, sy.2, ss. 169–177, Adana 2007.
“Fusûsu’l-Hikem’de Kur’an’dan İktibaslar Ve Kur’an’dan Yararlanma Metodları,” (Tez Tanıtımı), Gülhan Maden, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı–1), yıl: 9, sayı: 21, ss. 541–544, Ankara 2008.
“Tarihte ve Günümüzde Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü,” (Bilimsel Toplantı Değerlendirmesi), Dinî Araştırmalar, c. 11, sy. 31, ss. 283–291, Ankara 2008.
“Kur’ân’ın Mucizevî Korunması,” (Sempozyum Değerlendirmesi), Ç.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, (yayım aşamasında).
“İlahiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı VI. Koordinasyon Toplantısı,” (Bilimsel Toplantı Değerlendirmesi), Ç.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, (yayım aşamasında).

Tebliğler:
“Tefsir Usûlünün Yeniden İnşasına Fıkıh Usûlünün Katkısı –Şâtıbî Örneği–,” Tarihte ve Günümüzde Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü, İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi, 18–23 Ağustos 2008, ss. 289–311, İstanbul 2009.
“Kur’ân’ın Makâsıd Bağlamında Okunması –Şâtıbî Örneği–,” Kur’ân ve Evrensel Mesajı, DİB, Eskişehir 16-17 Nisan 2010.
“Hacı Bektaş Velî’nin Kur’ân’dan İktibasları ve Yorumlarının Tefsir Perspektifinden Değerlendirilmesi,” Horasan’dan Balkanlara Bilgelik ve Barış Mesajı: Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çorum 07–09 Mayıs 2010.

Devam Eden Çalışmalar:
Yazma Eserler Arasında Yer Alan Tefsirleri ve Bilimsel Değerleri.
Şâtıbî’nin Günümüz İslamî İlimler Araştırmalarına Etkileri.

Konferanslar:

“İnsan Sevgisi,” DİB. Kutlu Doğum Haftası Konferansı, 20.04.2007, Mut/Mersin.
“Aile ve Ailenin Önemi,” DİB. Kutlu Doğum Haftası Konferansı, 15.04.2008, Yumurtalık/Adana.
“İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi,” DİB. Kutlu Doğum Haftası Konferansı, 20.04.2008, (Arsuz,) İskenderun/ Hatay.
“İslam’da Aile,” DİB. Kutlu Doğum Haftası Konferansı, 17.04.2009, Yumurtalık/Adana.
“Hz. Peygamber ve Aile,” DİB. Kutlu Doğum Haftası Konferansı, 18.04.2009, Ceyhan/Adana