Hit (1160) Y-979

Abdüssettar Ali Efendi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kırım D.Tarihi :
Ö.Yeri : Taif Ö.Tarihi : 1886
Görevi : Kadı Uzm.Alanı : Fıkıh
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-06-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdüssettar Ali Efendi , Kırımlı

(ö. 1887) Fıkıh âlimi, Mecelle Cemiyeti üyesi.

Doğum tarihi ve tahsil hayatı hakkın­da bilgi yoktur.

İstanbul Hukuk Mektebi'nde uzun yıllar fıkıh dersleri okut­tu.

Mekteb-i Mülkiye-i Şahane profesörlerindendir.
1883'te burada Kanun-ı Arazî ve Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye profesörlüğüne atandı.

Temyiz mahkemesi üyesi iken Mekke-i Mükerreme mollası (Kadısı)unvanını aldı (1887).

Aynı yıl hac için Mekke'ye gitti, kısa bir müddet sonraHac dönüşü Tâifte vefat etti (5 Eylül 1887) ve oraya defnedildi.

Abdüssettâr Efendi'nin Mecellenin on dört, on beş ve on altıncı kitapların­da, "i'lâmat mümeyyizi muavini" unvanı ile mührü vardır.

Mecelle Cemiyeti reisi Ahmed Cevdet Paşanın en çok takdir ettiği âlimlerden biridir. Hatta Cevdet Paşa, Suriye valisi iken tanıdığı ve fikir­lerine, İslâm ilimlerdeki dirayetine çok saygı duyduğu Şam müftüsü Mahmud el-Hamzavî Efendi'den açıklamasını is­tediği bazı fıkhî meselelerin müzake­resine Abdüssettâr Efendiyi de dâhil ederek ikisi arasında mektuplaşmak suretiyle cereyan eden ilmî tartışmaları bir mecmuada toplamıştır

(bk. Cevdet Paşanın Evrakı, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, nr. 32).

Mahmud el-Ham­zavî Efendi de Abdüssettâr Efendi'nin Tenbihü'r-ruküd calâ enne'1-imzâ 'e mine'1-kazâ ' fi'1-kışâş ve'1-hudûd (bk Cevdet Paşanın Evrakı) adlı risalesine Tenbihü'l-havâş zalâ enne'1-imiâ 3e ii'1-hudûd lâ fi'1-kısâş adıyla bir red­diye yazmış ve bu risale 1303 yılında Şam'da neşredilmiştir.


Eserleri :

  • Şerhu Kavâidi'l-Mecelle (Mecelle şerhi, 3 cilt, 1880 -1883),
  • Teşrihül-Kavâidil-külliyye fi Ahkâmil-fer'iyyetit'ameliyye (1881),
  • Medhal-i Fikh.