Hit (613) Y-4043

Musa Çadırcı

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : cadirci@humanity.ankara.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Araştırmacı-Yazar,Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Musa Çadırcı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde görevine devam etmektedir.

Eserleri:

Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (2.Baskı),

TTK,Ankara 1997.

Ankara Üniversitesi Gelişim Tarihi (Dr.Azmi Süslü ile birlikte),Ankara 1982.

1830 Sayımında Ankara, ( A.Latif Armağan, S. Bingöl, B.Koç ile birlikte) Ankara

B.Şehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı Yayını, Ankara 2000

Makaleleri:

'Türkiye'de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir Araştırma', TTK, Belleten ,

XXXV/135, (l970), 409-420

Ankara Sancağında Nizam-ı Cedit Ortasının Teşkili ve Nizam- ı Cedit Askeri

Kanunnamesi, TTK, Belleten XXXV/142, (l972), 1-13.

Osmanlı Devrinde Halk 'Oy'unun Yönetimdeki Yeri,Özgür İnsan, Sayı 3, Ağustos 1972.

Ermeni Meselesi-Bir Tarihçe,(Yavuz Ercan'la birlikte) Dış Politika,3 (1)1973, s.20-34;83-98

Anadolu'da Redif Askeri Teşkilatının Kuruluşu, DTCF, Tarih Araştırmaları

Dergisi VII- XII/ 14-23 (1975), s.63-75.

II.Mahmut Döneminde Mütesellimlik Kurumu, DTCF Dergisi XXVIII/3-4,

(1977), s.63-75.

1830 Genel Sayımına Göre Ankara Şehir Merkezi Nüfusu Üzerine Bir Araştırma,

Osmanlı Araştırmaları Dergisi I (1980), s.109-132.

Tanzimat'ın İlanı Sırasında Kadılık Kurumu ve 1838 Tarihli Tarik-i İlmiyye'ye

Dair Ceza Kanunnamesi, DTCF,Tarih Araştırmaları Dergisi, C.XIV/25,1982

Tanzimatın İlanı Sırasında Anadolu'da İçgüvenlik, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi,

XIII/24, (1980), s.45-58.

Tanzimattan Cumhuriyete Ülke Yönetimi,Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye

Ansiklopedisi ,I/7-8, (1985), s.210-230.

Osmanlı İmparatorluğunda Askere Almada Kura Usulüne Geçilmesi ve 1846 Tarihli

Askerlik Kanunu, Askeri Tarih Bülteni, Şubat 1985, s.59-75.

Osmanlı İmparatorluğunda Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin Oluşturulması

(1840-1864), TKK, Yusuf Hikmet Bayur'a Armağan, Ankara 1985, s.257-277.

Hüseyin Avni Paşa'nın Terekesi,TTK, Belgeler, XI/15 (1986), s.145-164.

Tanzimat'ın İlk Yıllarında Sağlık Sorunu,Türk Silahlı Kuvvetler Dergisi,

Sayı 314 (1988), s.97-105.

Tanzimat'ın İlanı Sıralarında Türkiye'de Yönetim 1826-1839, TTK Belleten,

LI /201 (1988), s.1215-1240.

Renovations in the Ottoman Army (1792-1869), Revue Internationale d'Histoire

Militaire, No:67, Ankara 1988, pp.87-102.

Tanzimat Döneminde Türkiye'de Yönetim 1839-1856, TTK Belleten LI/203, s.1153-1161.

Türkiye'de Kaza Yönetimi (1840-1876), TTK Belleten, LII/206.s.

Mithat Paşa'nın Suriye Layihası, Prof. Dr. İsmail Ercüment Kuran'a Armağan,

Ankara 1989, s.29-40.

Namık Kemal'ın Sosyal ve Ekonomik Görüşleri, Osmanlı Araştırmaları Dergisi,

Sayı 2, Ankara 1991, s.39-52.

Tanzimat Döneminde Karayolu Yapımı,DTCF Tarih Araştırmaları

Dergisi , XV/26,(1991), s.153-167.

II.Abdülhamit'e Sunulan Bir Lâyiha, OTAM, Sayı 3,(1992), s. 413-485.

Türkiye'de Muhtarlık Kurumunun Tarihi Gelişimi, TODAİE, Çağdaş Yerel

Yönetimler ,C.2, Sayı 3,(1993), s.3-11.

Osmanlı Döneminde Yerel Meclisler, TODAİE, Çağdaş Yerel Yönetimler,

Cilt 2 Sayı 5(1993), s.3-12

Tanzimat Döneminde Çıkarılan Men'-i Mürur ve Pasaport Nizamnameleri, TTK

Belgeler, XV/19, s.169-181.

İngiliz Muhibleri Cemiyetine İlişkin Belgeler, Atataürkçü Bilinç, I/1, (1994),

s.74-102.

Anadolu Kentlerinde Mahalle(Osmanlı Dönemi), Tarihten Günümüze Anadolu'da

Konut ve Yerleşme, Habitat II, İstanbul 1996, s.257-263.

Yükselme ve Hakikate Doğru, (Ö.Ergenç'le birlikte), Prof. Dr. Şerafettin Turan Armağanı,

Elazığ 1996, s.45-57.

"Tanzimat", Osmanlı 6, Teşkilat, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999

"Yenileşme Sürecinde Osmanlı Ordusu", Türkler, c.13/804, Yeni Türkiye, YayınıAnkara 2002.

" " " " " , Genel Türk Tarihi 7/515, Yeni Türkiye, Yayını Ankara 2002

Bildiriler:

Posta Teşkilatı Kurulmadan Önce Osmanlı İmparatorluğunda Haberleşme,

Menzilhane ve Kiracıbaşılık, VII.Türk Tarih Kongresi, Bildiriler II, (1981).

II.Mahmut Döneminde Avrupa ve Hayriye Tüccarı,Türkiye'nin Sosyal ve

Ekonomik Tarihi(1071-1920) Birinci Uluslararası Kongresi,Tebliğler,

Ankara 1980,s.237-241.

Atatürk'ün Enerji ve Maden Politikası, 100. Yıl Atatürk Konferansları, Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara 1980, s.23-32.

Yönetim Merkezi Olarak Ankara'nın Geçirdiği Evrim,Tarih İçinde Ankara Sempozyumu , ODTÜ, Ankara (1982), s.90-95.

Osmanlı Ordusunda Yeni Düzenlemeler (1792-1869), Birinci Askeri Tarih Semineri Bildiriler II, Ankara l983, s.85-107.

Tanzimat'ın Uygulanması ve Karşılaşılan Güçlükler, Mustafa Reşit Paşa ve

Dönemi Semineri Bildiriler Ankara 1987, s.97-104.

Takvim-i Vekayi'de Avrupa İe İgili Haberler,II. Uluslararası Seyahatnamelerde

Türk ve Batı İmajı Semineri, A.Ü.Edebiyat Fakültesi, Eskişehir, l987.

Tanzimat'ın Uygulanmasında Karşılaşılan Bazı Güçlükler, Tanzimat'ın 150.

Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Ankara 1994, s.295-299.

19.yy.İkinci Yarısında Karadeniz Kentleri (Trabzon ve Samsun), İkinci Tarih

Boyunca Karadeniz Kongresi, 1-3 Haziran 1988, Bildiriler, Samsun l990,s.15-23.

Tanzimat'ın Karadeniz Bölgesinde Uygulanması, Birinci Tarih Boyunca

Karadeniz Kongresi, Samsun l988, s.191-198.

II.Abdülhanit Döneminde Osmanlı Ordusu, Dördüncü Askeri Tarih Semineri,

Bildiriler Ankara 1989, s.36-47.

Tanzimat Döneminde İzmir, Kurtuluşunun 70.Yılı Dolayısıyla İzmir Sempozyumu

(9-10 Eylül 1992 İzmir),

Cevdet Paşa'nın Medreselerle İlgili Görüşleri, Ahmet Cevdet Paşa(1823-1895),

(Sempozyum:9-11 Haziran 1995), Vefatının 100.Yılına Armağan ,Ankara 1997

Redif Askeri Teşkilatı, Yedinci Askeri Tarih Semineri Bildiriler I, Ankara

2000, 47-57.

Genel Çizgileriyle 19.Yüzyılda Diyarbakır (Bazı Gözlemler), 1.Bütün Yönleriyle

Diyarbakır Sempozyumu, 27-28 Ekim 200, Ankara 2001.

Tanzimat'tan Sonra Merkez- Yerel Yönetim İlişkileri, Yerel Yönetimler Sempozyumu, Bildirileri, TODAİE, Ankara 2002.

Kırım Savaşı Sonrasında Osmanlı Devletinin Kafkasya Politikası (1856-1876),

Sekizinci Askeri Tarih Semineri 24-26 Ekim 2001, İstanbul

I. Dünya Savaşı Öncesinde Kıbrıs Halkının Osmanlı Donanmasına İlişkin Bilgi

ve Belgeler,II.Güzelyurt Tarih Buluşması Sempozyumu, Bildiriler, Kıbrıs 2005, s.19-36.

Kitap Tanıtım-Eleştiri:

Stanford J.Shaw,Between Old and New.The Ottoman Empire under Sultan

Selim III.1789-1807.(1971),Bibliyoğrafya Kitap Haberleri bülteni,

C.I Sayı 6(Kasım 1972): A.Taneri, Türk Devlet Geleneği, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, XIV/25, (l982)

Kemalizm Değişmenin Önünde Bir Engel mi? Atatürkçü Bilinç, C.I, S.2.

N . Mazıcı, Celal Bayar (Başbakanlık Dönemi), Toplumsal Tarih, Sayı 43,(1997)

Kemal Beydilli, Bir İmamın Günlüğü, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi,

c.31, 2003