Hit (1579) MM-172

Naat - Matlam Nuri Hudadır

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Matlam nûr-i Hudâdır yâ Resûlallah senin
Nûr-i zâtın âşinâdır yâ Resûlallah senin
«Sûre-i Nûı»u izârında yazar kilk-i kazâ
Vech-i pâkin Vedduhâdır yâ Resûlallah senin

Kaab-ı kavseyn kurb-i ev’ednâ sana halvetserâ
Bir temâşâdır ki seyr etti füâd-ı mâreâ
Dedi Allah ya habîbi merhabâ bin hel etâ
Böyle kadrin rûşenâdır yâ Resûlallah senin

întihâ yok ey şefâat ma’deni in’âmma
Eyle lûtf ü merhamet bu bende-i nâkâmına
Çünkü min ba’d ey habîb Ahmed denildi nâmına
Her sözün cilve-nümâdır yâ Resûlallah senin

Kân-ı şefkat olduğun etti beni ümmîdvâr
Ümmeti vâ ümeti nutkun güvâh-ı mu’teber
Âh çeker boyuna ahker Niyâzî derbeder
Âsitânmda gedâdır yâ Resûlallah senin

Niyâzî [Arapça hocası] (Ölin. 1872)