Hit (990) MM-127

Naat - Tamisi Naatı Şerifi Ruşeni

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

TAHMÎS-İ NAAT-I ŞERÎF-İ RÛŞENÎ

Ey cenâb-ı şeh-i Kevneyn-i Resûl-i Kureşî
Ey meh-i bürc-i kerem evc-i saâdet güneşi
Câm-ı feyzin giderir dilde gumum-i ateşi

Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi
Kim ola sevmeye bu vech ile sen mâh-veşi

Kesb-i feyz etti kudûmun ile şâhâ dü cihân
Teşnegân olmuş iken cümlesi bî-tâb ü revân
Âb-ı lûtf ü keremin cümleyi etti reyyân

Parmağından akıtıp âb-ı revan-bahş-ı revân
Nice yüz bin kişiden ref’edübensin ateşi

Doldu çün sıyt-ı nübüvvet ile bu çerh-i kühen
Nûr-i şer’inle ziyâlandı bütün Hind ü Yemen
Cebhesâ oldu yolunda hacer ü serv ü semen

Türk ü Kürd ü Acem ü Hint bilir bunu ki sen
Hâşimîsin Arebîsin Medenîsin Kureşî

Hak Teâlâ seni medh eyledi ins ü meleğe
Çıktı âvâze-i şân ü şerefin tâ feleğe
Ümmet-i rûy-i siyâha ne dahi hisse değe

Yerdeki da’veti fevt ola gidem deyu göğe
Beline bağladın ey nûr-i bilâ-sâye taşı

Mûcizen nutka getirdi senin ey şeh haceri
Cebhe-sâ etti peyinde nice yüz bin şeceri
Verdi can kuşu sana aşk ile bu hoş haberi

Sensin ol püşt ü penâh ü melek ü ins ü peri
Enbiyânın güzel sevgilisi hûbu hoşu

Ne kadar fi’l-i hasen içre o kim kaasır ise
Ne kadar mürtekib-i kabh-i amel fâcir ise
Ne kadar bezm-i maâsîde o kim nâdir ise

Sen emîre kul olan her ne kadar müdbir ise
Bende-i mukbil olur misl-i Bilâl-i Habeşî

Bende-i bârigehin hep ümeme server olur
Merd-i Hak ol kişidir sırrına ki mazhar olur
Şâh-ı şâhân olur elbet sana kim çâker olur

Üzülüp ırkı Ebû Cehl gibi ebter olur
Sen Ebülkaasım ile her kim ederse güreşi

Seni müstağrak-ı nûr etti şehâ Rabb-ı Falak
Ayn- rahmet ile halk oldu vücûdun elhak
Bâis-i hilkat-i kevneyn cenâbm mutlak

Dîk-i hikmette pişirdi çü senin sevgini Hak
Cebrail olsa nola matbahınm haymekeşi

Bülbül olmuş dil-i izzet şeb ü rûzan gülüne
Kemterin bendeliği lâyık edip bu kuluna
Nâle-i feyzin ile terbiye kıl bülbülüne

Vedduha virdine Velleyl okurum sünbülüne
Rûşenî verdi budur Külli gadâtm ve aşiy

Beylikçi İzzet Bey