Hit (1494) D-792

Diyarbekir

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü :
Ekleyen : /2015-06-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Diyarbekir (1869 )

Diyarbekir gazetesi 5. sayıdan itibaren Perşembe günleri çıkmaya başlamıştır. 31, 36, 43, 76 numaralı sayılar 8 sayfadır. 104 numaralı sayıya ilave olarak Şemir aşiretini tenkile giden vali paşa hazretlerinin telgrafı verilmektedir. Bu ilave basit manada bir ikinci baskı sayılabilir.
Gazetede imzalı olarak yayınlanan ilkyazı 53 numaralı sayıdadır.
21 numaralı sayıda bildirildiğine göre, gazetenin Ermeni harfleri ile Türkçe olarak yayınlanan iki sayfası mevcuttur. Vilayet dâhilinde Ermenice nüshalardan dört beş yüz kadar sarfedildiği belirtiliyor. Mardin ve Siirt’te halkın ekserisinin Arapça konuşması sebebiyle Arapça bir nüshanın hazırlanmasına da lüzum görülmüş, bir gazeteyi üç lisan ile çıkartmaktansa ayrı ayrı üç lisanda gazete çıkarılması uygun bulunmuştur. Gazetenin 150 numaralı sayısında ise: “Şimdiye kadar matbaamızda biri Türkî ve diğeri Ermenice haftada iki gazete çıkarılmakta ise de Ermenice çıkarılan gazetenin sürümü olmayıp bu yolda ihtiyar olunan masraf beyhude gitmekte ve Hıristiyanlar dahi Türkçesini okuyup Ermenice gazete almamakta olduğundan Ermenice gazete bundan böyle çıkarılmayacaktır.”

Gazetenin ilk yazı işleri müdürü Sait Paşa (1832 - 1891)’dır. Sait Paşa’nın 1872 senesinde mir-i mirânlık rütbesiyle Mamüretülaziz (Elazığ) mutasarrıflığına atanması üzerine, gazetenin yazı işleri müdürlüğüne Ziya Gökalp’in babası Mehmet Tevfik Efendi (1850 - 1890)’nin getirildiğini görmekteyiz.
1882 yılında, matbaa harflerinin aşınıp bozulması nedeniyle gazetenin bir süre yayınına ara verildiği, Vali Hüseyin Samih Paşa’nın desteğiyle yeniden hurufat ve bazı makinalar getirilerek tekrar çıkmaya devam eylediği, 19 Muharrem 1300 / 18 Teşrin- i sani 1298 (30 Ekim 1882) gün ve 617 numaralı sayısındaki kayıttan anlaşılmaktadır.
Mehmet Tevfik Efendi’nin gazeteyi idaresi 1884 yılına kadar devam etmiş ve bundan sonra idare Talat Efendi isimli bir şahsa geçmiştir. Talat Efendi’den sonra matbaa müdürlüğüne ve gazete başyazarlığına Süleyman Nazif Bey getirilmiştir. Süleyman Nazif Bey, iki yıl kadar gazeteyi idare etmiştir.

1931 yılına kadar resmi vilayet gazetesi olarak yayınlanmış olan Diyarbekir, önce sahip, sonra isim değiştirerek ( Diyarbakır ) neşriyatını devam etmiştir. Bu gazete de 2 Eylül 1963 tarihli sayısıyla kapanmıştır. 1937 yılına kadar Diyarbekir adını muhafaza edecek olan, fakat hususi vasfını kazanan gazete, kendisini önceki gazetenin devamı saymaktadır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1869
Yayın Bitiş Tarihi : 1937
Yayın Sayı Adedi : 0