Hit (1432) Y-3828

Adem Efe

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ademefe@ilahiyat.sdu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Sosyolojisi,Felsefe ve Din Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Adem Efe

1991 yılında Dokuz Eylül Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1995 yılında Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bil. Ens. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde,

Doktorasını 2002’de Uludağ Üniv. Sosyal Bil. Ens. Felsefe ve Din Bil. Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalında tamamladı.

Yüksek Lisans Tezi: Nakşbendiliğin Halidiye Kolu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu, DEÜSBE, İzmir 1994.

Doktora Tezi: Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İslamcılar ve Modernleşme (1908'den 1924'e), UÜSBE, Bursa 2002.

Üye Olunan Bilimsel Kuruluş:

Sosyoloji Derneği/The Sociological Association (2009 +)

Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (2009 +)

Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitap:

Yusuf Akçura, Muasır Avrupa'da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar, (Yayına Haz. A. Efe), Yeni Zamanlar Yay., İstanbul 2004, (182 s.).

Türkiye'de Akademik Din Sosyolojisi Araştırmaları, Ensar Neşriyat, İstanbul 2007, (146 s.).

Dini Gruplaşma ve Cemaatleşme Olgusunun Sosyolojik Açıdan İncelenmesi, Tuğra Matbaası, Isparta 2008, (310 s.).

Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitapta Bölüm Ve Ünite Yazarlığı:

"Engelli Birey ve Ailelerinin Sorunları Toplumdan Beklentieri ve Din", Manevi Sosyal Hizmetler, Edt.:Ali Seyyar, Rağbet Yay., İstanbul 2008, s. 219-257.

"Sebilürreşad", TDV. İslam Ansiklopedisi, C. 36, İstanbul 2009, s. 251-253.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Joachim Wach'a Göre Din Sosyolojisinin Konusu", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:1998, S. 5, s. 271-277.

"Türkiye'nin Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Din ve Kültürel Çatışma Sorunu", Arayışlar, Yıl:2, S: 3-4, 2000, s. 35-50.

"Kuzey Afganistan'da Nevruz Kutlamaları", Dini Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2004, C. 7, S. 19, s. 327-333.

"Edward Said'in Oryantalizm Kitabına 25 Yıl Sonra Yeniden Bakışı", Marife, Yıl:5, S: 2, Güz 2005, s. 219-228

"Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla Seyyid Bey (1873-1925) ve 'İctihad ve Taklid' Adlı Makalesi Münasebetiyle", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 6, Yıl 2005, Konya, s. 141-160.

"II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Geçis Sürecinde İctimai Usûl-ı Fıkıh Tartışmaları", İslamiyat 8, (2005), S. 1, s. 25-40.

"Çağdaş Sosyoloji Kuramları Kitabına Dair", Dokuz Eylül Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, S:XXIII, İzmir 2006, s. 166-180.

"Tahtacılarda Dedelik Kurumu (Isparta Örneği)". tabula-rasa, Yıl:7, S. 19, Ocak-Nisan 2007, s. 127-142

"II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1925) İslamcıları ve Çağdaşlaşma Görüşleri", Doğu Batı, Yıl: 11, S. 46, Ağustos-Eylül-Ekim 2008, s. 243-272.

"Uzun Soluklu Bir İslamcı Dergi: Sebilürreşad (Tarihçesi ve Bazı Sosyo-Kültürel Problemlere Yaklaşımı)", Marife, Yıl:8, S. 2, Güz 2008, s. 157-180.

"Eşref Edib Fergan ve 'Avrupa ve Türkiye' Adlı Makalesi Üzerine Bazı Düşünceler", Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl: 6, S. 21-22, Yaz-Güz 2009, s. 125-143.

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Sosyal Barış ve İç Huzur", Çınar, S. 30, Mart 1997, s. 11.

"Salahaddin Asım'ın İslam Sosyolojisi İle İlgili Bir Yazısı Münasebetiyle", tabula-rasa, Yıl:3, S. 8, Mayıs-Ağustos 2003, s. 325-333.

"Vuzuhsuzluklar", (Mehmet Ali Ayni), İslamiyat/Kitabiyat Bülteni 16, Temmuz-Eylül 2005, s. 26-30

"İslami Calvinistler ya da Max Weber'in Düşündürdükleri", Sobe, Yıl:1, S. 2, Ocak-Nisan 2006, s. 83-90.

"Türkiye'de İlahiyat Fakültelerindeki Din Sosyologlarının Akademik Çalışmaları: Seçme Bir Bibliyografya", www.dinsosyolojisi.org/hpages.asp?id=71.

"İnsaniyet, Fikr-i Dini, Medeniyet", (Halim Sabit Şibay), Marife, Yıl:7, S. 1, bahar 2007, s. 165-173.

http://www.sosyalsiyaset.com/documents/engelli_birey_ve_ailelerinin.htm

"Muhafazakarlık Üzerine Bir Yazıyı Takdim", (Hasan Hikmet), Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl:5, S. 18, Güz 2008, s. 230-235.

"Suriye İzlenimleri", http://adam.org.tr/?=194.

Scı, Sscı Ve Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Cabiri'nin Kitabı Üzerine", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl:2002, S.9, Isparta, s. 165-173.

"Engelli Birey ve Ailelerinin Sorunları ve Toplumdan Beklentileri ve Din (ISÇERM Örneği)", SDÜ. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl:2006/1, S. 16, s. 169-198.

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"Günümüz Müslümanlarının Sosyo-Kültürel Sorunlarının Çözümünde Hz. Peygamber'in Anlaşılması", SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, I. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebliğler) 20-21 Nisan 1998, Isparta, ss. 107-115.

"Karizmatik Bir Lider Olarak Hz. Muhammed ve O'nun Gerçekleştirdiği Bazı Sosyal ve Kültürel Değişmeler", SDÜ. İlahiyat Fak. Dekanlığı, IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebliğler), 19-20 Nisan 2001, Isparta 2002, s. 349-367.

"Türkiye'nin Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Din ve Kültürel Çatışma Sorunu", Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, DİB ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 17-19 Eylül 2001, DİB Yay., Ankara 2003, s. 425-437.

"Din Sosyolojisinin Sorunlarına Etik ve Emik Yaklaşım", Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu, 11-13 Haziran 2004, Gazi Üniv. İlahiyat Fak, Çorum 2005, s. 183-190.

"Hz. Peygamber ve İslam'ın Dünya Karşısındaki Tutumu", SDÜ. İlahiyat Fak. İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başk., VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, (Tebligler), 21 Nisan 2003, Isparta 2006, s. 87-95.

Ulusal Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türk Aydınının Din ve Devlet Anlayışı", SDÜ. Bülteni, S. 13, Isparta 1999, s. 19

"Kültür Değişimi ve Aile", Isparta Belediyesi Isparta Toplantıları Yayınları-4, 6 Temmuz 2008, Isparta, s. 27-28, 33-36, 47-49.

Ulusal Toplantıda Poster, Sözlü Sunum Ve Gösterim:

"Türkiye'de Dinî Grup ve Cemaatlerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları", VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, 01-03 Ekim 2009, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Yerleşkesi, Aydın.

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"Alevi-Sünni Farklılaşması ve Bütünleşmesi:Ballıca ve Sünnetçiler Köyü Örneği", Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, SDÜ. İlahiyat Fak., 28-30 Ekim 2005 Isparta, Isparta 2005, s. 309-321.

"Isparta Tahtacılarında Dedelik", 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 17-19 Ekim 2007, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Ankara, Bildiri Kitabı, C. 1, s. 161-167.

"Küreselleşme Yeni Dini Hareketler ve İnternet", Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009, Küresel Diyalog, Isparta 2009, CD-ISBN: 978-9944-452-34-2, s. 3232-3238.

Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"Sosyal Bütünleşmeye Alevi ve Sünnilerin Yaklaşımları", Serçeşme, S. 17, Aralık 2005, s. 15.

"Kolektif Dindarlık Türü Olarak Tarikat/Cemaat Dindarlığı", Günümüz Türkiye'sinde İslam Uluslararası Sempozyum, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 8-9 Ekim 2009, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s. 39.

"Küreselleşme Yeni Dini Hareketler ve İnternet", Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Küresel Diyalog Bildiri Özetleri, Isparta 2009, s. 387.

Uluslararası Toplantıda Poster, Sözlü Sunum İle Gösterimleri:

"Özürlü Çocuk ve Ailelerinin Sorunlarının Tespiti ve Bunların Çözümü Bağlamında Dini Motivasyon (Isparta Örneği)", Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, 30 Eylül-2 Ekim 2005, Rize.

"Coopération entre la Turquie et la Syrie au sujet de la solution des problèmes politiques et sociaux du Moyen Orient", Syrian-Turkish Relations Present and Future, ADAM&Syrian İnternational Acedemy (SIA), May 1-3 ed 2009 at the press center-The SIA- mezzeh-villat sharqia, Damascus, Syrie.

"Türk Kültüründe Mevlid Geleneği", Uluslararası "Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed" Sempozyumu, Sakarya Üniv. İlahiyat Fakültesi, 7-8 Mart 2009, Sakarya.

Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü:

"Isparta ve Çevre Köylerinde Dini ve Kültürel Hayat Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Blilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Isparta 2009.

Uluslararası Nitelikteki; Bilimsel, Mesleki, Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Kurum Ve Kuruluşların Yönetimlerinde, Kurullarında, Komisyon Yada Komitelerinde Görev:

"Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I," SDÜ. İlahiyat Fakültesi, 28-30 Ekim 2005, Isparta.

Ulusal Nitelikteki Bilimsel, Mesleki, Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Kurum Ve Kuruluşların Yönetimlerinde, Kurullarında, Komisyon Yada Komitelerinde Görev:

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sınıf öğretmenlerine yönelik Temmuz-Ağustos 1998'de düzenlediği Pedagojik Formasyon Tamamlama Kursunda görev almak.

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

"Hz. Peygamber Devrinde Sosyal Hayat". 20.04.1995, Saat: 15:00, Kemer İlköğretim Okulu, Kemer/Burdur, (Panel).

"Hz. Peygamber ve Örnek Ahlâkı", 29.04.1997, Anadolu Öğretmen Lisesi Konferans Salonu, Saat:20:30, Gönen/Isparta, (Konferans).

"Hz. Peygamber'in Örnek Ahlakı ", 03.05. 1997, Belediye Düğün Salonu, Saat: 21:00, Gündoğmuş/Antalya (Konferans).

"Hz. Peygamber'in Örnek Ahlakı", 02.05.1997, Saat: 21:00, Belediye Düğün Salonu, Senirkent/Isparta, (Panel).

"Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türk Aydınının Din ve Devlet Anlayışı", 25 Aralık 1998, Saat: 14:00, Süleyman Demirel Üniversitesi Oditoryumu, (Konferans),

"Bir Davranış Modeli Olarak Hz. Peygamber ", 24 Nisan 1998, Halk Eğitim Merkezi Salonu, Şarkikaraağaç/Isparta, Saat: 20:30 (Panel).

"Çocuk ve Sosyalleşme" TRT., Radyo Konuşması, 21.10.1999.

"İslam'da Çalışma", 22 Nisan 1999, Belediye Düğün Salonu, Saat: 14:00, Kale/Antalya, (Konferans).

"İslam'da Çalışma", 24 Nisan 1999, Saat: 17:00, Belediye Düğün Salonu, Saat 17:00, Kaş/Antalya, (Konferans).

"Dinimizin Aileye Verdiği Önem", Radyo Konuşması, TRT, 13.06.2003.

"Engelli Birey ve Ailelerinin Sorunları ve Çözüm Yolları", 15.05.2006, Saat: 17:00, SDÜ. Oditoryum, (Panel).

"İslam Ahlakı ve Çalışma Hayatı", 12.04.2006, Belediye Düğün Salonu, Saat: 20:30, Serinhisar/Denizli, (Konferans).

"İslam Ahlakı ve Çalışma Hayatı", 12.04.2006, , Belediye Düğün Salonu, Saat: 14:00, Kale/Denizli (Konferans).

"İslam'da Aile ve Önemi", 14.04.2009, Turizm Meslek Lisesi Konferans Salonu, Saat: 20:00, Akköy/Denizli (Konferans).

"İslam'da Aile ve Önemi", 15.04.2009, Belediye Düğün Salonu, Saat: 14:00, Baklan/Denizli (Konferans).

"Yaz Kur'an Kurslarının Önemi ve Dikkat Edilecek Hususlar", Evciler Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu, Saat: 10:00-15:00, 18.06.2009, Evciler/Afyonkarahisar, (Seminer).

Alanında Makale, Kitap Bölümü Ve Karar Tahlili Çevirisi:

"Reformizm ve Sosyal Gelişme", (Luois Gardet), SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:1997, S: 4, Isparta, s. 243-254.

"Dünyevileşme ya da Fransa'da Dinsizlik", (Dominique Vidal), SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2001, S. 10, s. 271-277.

"Nilüfer Göle ve Gilles Kepel'le İslamcılık Üzerine Söyleşi", Tabula-Rasa, Yıl: 3, S: 7, Ocak-Nisan 2003, s. 285-290.

"İlahiyat Fakülteleri İle İlgili Bir Yazı", (Yahya Afif), SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2004/1, S. 12, s. 159-162.

(İlhan Topuz ile birlikte), "Din ve Sosyal Değişme", (Michel C. Howard), Oş Devlet Üniv. İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, S. 9-10, 2006, s. 122-129

"İslam Korkusu", (Alain Gresch), Din ve Toplum, C. 1, S. 2, Kasım 2007, s. 76-79.

"İctimâiyâtta Muhafazakârlığa Niçin Muhtacız?", (Hasan Hikmet), Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl:5, S. 19-20, Kış-Bahar 2009, s. 131-136.

Ulusal Yada Yerel Düzeyde Yazılı Veya Görsel Basında Yayın Faaliyetleri:

"Engelli Birey ve Ailelerinin Sorunları", 12.5.2006, SDÜ. Radyo-TV Merkezi, Saat: 14:00-15:00.

Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında Ve Bu Kurum Yada Kuruluşlarının Oluşturduğu Komisyonlarda; Üniversite Organlarında Yada Rektörlükçe Kurulan Komisyonlarda Görev:

SDÜ İlahiyat Fakültesi Sınav Programı Hazırlama Komisyonunda görev almak (1999-2000 Eğ/Öğr. Yılı)

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Sınav Programı Hazırlama Komisyonunda görev almak (2000-2001 Eğ/Öğr. Yılı)

SDÜ İlahiyat Fakültesi Sınav Programı Hazırlama Komisyonunda görev almak (2001-2002 Eğ/Öğr. Yılı)

SDÜ İlahiyat Fakültesi Sınav Programı Hazırlama Komisyonunda görev almak (2002-2003 Eğ/Öğr. Yılı))

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonunda görev almak (2008-2009 Eğ/Öğr. Yılı)

SDÜ. İlahiyat Fakütesi Mezuniyet Komisyonunda görev almak (2008-2009 Eğ/Öğr. Yılı)

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonunda görev almak (2009-2010 Eğ/Öğr. Yılı))

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Hakemlik:

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt: 2007/2, S. 6.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt: 2008/1, S. 7.

Sosyal Politika ve Yardımlaşma Dergisi, Yıl: 1, S: 1, 2009.

website women affair open
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort