Hit (2155) Y-1208

Abdülgaffar Aslan

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : agaslan@ilahiyat.sdu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Kelam
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdulkerim Aydın/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdülgaffar Aslan

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri bölümünde doçent olarak görev yaptı.
Makaleleri Arayışlar. Tabuta Rasa, Dinî Araştırmalar, İslâmî Araştırmalar dergilerinde yayımlandı.
Çok sayıda sempozyumda bildiri yayımladı.

Eğitim

Lisans: Dokuz Eylül Ünv. İlahiyat Fak. 01.07.1986

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bil. Ens. Kelam ve İslam Felsefesi A.B.D. 25.02.1991

Doktora: Selçuk Ünv. Sosyal Bil. Ens. Temel İslam Bilimleri(Kelam) 06.06.1997

ESERLERİ

Kitaplar

· Aslan, A. 2000. Kuran'da Vahiy, Ankara Okulu Yayınları No:27, 296s. Ankara.

· Aslan, A. 2003. Kur'an Ekseninde Fakirlik Problemi, Fakülte Kitabevi Yayınları No:45, 220s. Isparta.

Makaleler

· Aslan, A. 1999. Nesefî'de Bilgi Problemi, Arayışlar: İnsan Bilimleri Araştırmaları, 1(1), 195–211, Isparta.

· Aslan, A. 2001. Eş'arî Kelâm Ekolünde Bilginin Kaynağı Olarak Haber, Tabula Rasa: felsefe & teoloji, 1(1), 65–80, Isparta.

· Aslan, A. 2001. Kelâm'da Aklın Epistemolojik Fonksiyonu, Dinî Araştırmalar, 4(11), 95–113, Ankara.

· Aslan, A. 2002. İbn Rüşd'e Göre İnsan Hürriyeti, İslâmî Araştırmalar, 15(4), 485–497, Ankara.

· Aslan, A. 2002.IV/X. Yüzyılda Kelâm-Tasavvuf İlişkisi -İbn Furek Örneği-, Dinî Araştırmalar, 5(14), 61–77, Ankara.

· Aslan, A. "Kelamcıların Dilinde Havatır Kavramının Kullanımı ve Bilgi Değeri", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 16, 29–57 (2006/I.).

· Aslan, A. "Heva Kavramı Üzerine: Kur'an Perspektifinden Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 17, 55–68 (2006/II.).

· Aslan, A. "Kelam'da İlhamın Bilgi Değeri", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XX, (2008/I.).

Bildiriler

· Aslan, A. 2000. Kuran Vahyine Karşı Sergilenen Olumsuz Tavırlar ve Analizi, Süleyman Demirel Ünv. İlahiyat Fakültesi, III. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 225–241.

· Aslan, A. 2000. Kelâm'da Aklın Epistemolojik Fonksiyonu, Kelâm'da Bilgi Problemi Sempozyumu, 15-17Eylül 2000, Bursa,129–139.

· Aslan, A. 2001. Kuran'a Göre Hz. Muhammed'in Son Peygamber Oluşu ve Yalancı Peygamberlik Olgusu, Süleyman Demirel Ünv. İlahiyat Fakültesi, IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 101–129.

· Aslan, A. 2002. Hicri II. Asırda Nübüvvet İnancına Farklı Bir Yaklaşım: (Kerrâmiyye Örneği), Süleyman Demirel Ünv. İlahiyat Fakültesi, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 77–89.

· Aslan, A. "Kelam İlmi, Gelenek ve Tecdit", Kelam İlmi'nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri Sempozyumu, Müzakereci, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 13–15 Eylül 2004, s. 113–115.

· Aslan, A."Modern Batı Düşüncesinde Vahiy-Mucize Tartışmaları", İslam Nübüvvet İnancı Sempozyumu, Müzakereci, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 15–17 Eylül 2006, s.

· Aslan, A. "Yalancı Peygamberlik Olgusu Bağlamında Hz. Ali'nin İstismarı", Hz. Ali Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir, 2007.