Hit (1799) Y-118

Abdülkerim Abdulkadiroğlu

Künyesi : Prof.Doç.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kastamonu D.Tarihi : 23 06 1943
Ö.Yeri : - Ö.Tarihi : -
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı,Edebiyat,Hat Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-12 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdülkerim Abdülkadiroğlu ;

Kastamonu Cumhuriyet İlkokulu (1956), Abdurrahmanpaşa Lisesi (1962),
AÜ İlahiyat Fakültesi (1966) mezunudur.
Yüksek lisans ve doktora (1979) çalışmalarım yine Ankara Üniversitesinde
tamamladı.
Kastamonu müftü yardımcılığı (1966-67),müfettişlik ve başmüfettişlik (1969-
82) yaptıktan sonra çalışmalarını ingiltere'de sürdürdü.
Yurda dönüşünde Ankara Millî Kütüphane El Yazmaları Nadir Eserler ve
Mikrofilm Şubeleri müdürü oldu (1982).
Bu görevin ardından 1982 tarihinde öğretim üyesi olarak göreve başladığı Gazi
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde doçent (1988) ve profesör (1995) unvanlarını
kazandı.
Bu fakültede Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Anabilim Dalı ve Arap Dili Eğitimi Bölümü başkanlıkları görevlerinde bulundu
(1984-96).
İlk bölüm başkanlığı döneminde, öğrenciler için Osmanlıca, hat, tezhib, klasik
musikî, ebru ve cilt kursları düzenledi.
1982'den itibaren aynı fakültede öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Arapça, Farsça, Osmanlıca ve İngilizce bilmektedir.
GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünün açılmasından bu yana yüksek lisans ve
doktora dersleri, ayrıca Kastamonu Eğitim Fakültesi ve Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesinde dersler verdi.
Türk edebiyatı tarihi ve klasik Türk edebiyatı konulu yazılarını, GÜ Gazi
Eğitim Fakültesi, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara Ü.
İlahiyat Fakültesi, Türk Kültürü, Millî Kültür, İslâmî Edebiyat, Sosyal Bilim
lerde Araştırma, Erciyes, Kızılırmak, Türk Dünyası Tarih, Marmara Üniver
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları, Atatürk Üniversitesi
îlâhiyat Fakültesi, Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları,
Vakıf ve Kültür, Alünoluk, Tapu ve Kadastro dergilerinde, Gündem,
Diyanet, Yeni Şafak gazetelerinde ve TDV İslâm Ansiklopedisi'nde;Türkhalk
edebiyatı ve folklor konularındaki yazılarını, bu dergilerden başka,Sur, Halk
Kültürü Derleme-Araştırma Dergisi, MİFAD / Türk Folklor Araştırmaları, Türk
Yurdu, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Millî Folklor dergilerinde; diğer
konulardaki yazılarım da Zaman, Merhaba ve Kastamonu yerel gazetelerinde,
Eğitim-Bilim ve Kültür, Cemre, Hacı Bektaş Velî, Bilge, İlmî Araştırmalar, Türk
Bankası Kültür Sanat dergilerinde yayımladı.
Aynı konularda çeşitli kongrelerde çok sayıda bildiri sundu.
Türkiye Yazarlar Birliği, TÜSAV (kurucu üye, Başkan), Türk Kültürünü
Araştırma Enstitüsü üyesidir.
İLESAM üyeliğinde bulundu, istifa etti.

Eserleri :

•İslâm'da ve Günümüzde Cihad (1968),
•Tatbikatlı Dînî Bilgiler /Annelerin El Kitabı (1969),
•Dinimi öğreniyorum (I am Leaming My Religion) (1984),
•Bursalı İsmail Beliğ (1985),
•İsmail Beliğ / NuhbetülÂsâr li-Zeyli Zübdetül-Eş'âr (1985)
•Mehmed Akif Ersoy'un Makaleleri (1987,Nuran Abdulkadiroğlu ile ortak), Beliğ (1988),
•Türk Kültürü Bibliyografyası (Cemal Kurnaz ile, 1989),
•Mehmed Akif in Kur'an-ı Kerim'i Tefsiri, Mev'ıza ve Hutbeleri /Nuran Abdulkadiroğlu ile, 1991),
•Halvetilik'in Şa'baniyye Kolu, Şeyh Şa'banı Veli ve Külliyesi (1991),
•Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli / Deli Eşref veya Hacı Eşref (1991),
•Mehmed Akif Ersoy Hakkında Yazılanlar (N.Abdulkadiroğlu ile, 1991),
•Divan / Süleyman Şâdî (Ömer Demirbağ ile, 1993),
•Van Kütüğü (Mehmet Yiğit ve Bekir Oğuz başaran ile, 1993),
•Recaizade Ahmed Cevdet / Zînetü'l Mecâlis (Meclislerin Süsü, 1994),
•Yozgat Meşhurları /Feridun H.Özkan ile, 1994),
•Ilgazlı Hacı Baba (Nakşibendi Şeyhi Ahmed Abduşoğ-lu, 1995),
•Kültürümüzden Esintiler (1997),
•Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları (1997),
•Güncel Yazılar (1997),
•Güncel Yazılar 2 (1998),
•Divan / Mustafa Rûmî Efendi (Mustafa Tat-çı ile, 1998),
•Safranbolu Vakfiyyeleri (Ülkü A. Özsoy üe, 1998),
•Recaizade Ahmed Cevdet / Nevâdirü'l-Âsâr fi-Mutâla'atil'Eş'âr (seçme beyitler, Mehmet Sarı ile, 1998),
•Güldeste-i Riyâz-ı İrfan ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân- (ismail Beliğ Bursalı, 1998),
•Kastamonu Jurnal Defteri (L. H. Aksoyak ve N. F. Duru ile, 1998),
•Kurtuluş Yolu (1999),
•Kırşehirli Ramazan Türk (Türk Ramazan) Bütün Şiirleri (Ömer Özkan ile ortak, 1999),
•Safranbolu Meşhurları (Ülkü Ayan özsoy ile, 2000),
•Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı (2000),
•Güncel Yazılar (2002),
•Gaziantep Meşhurları (Ayla Güçlü ile ortak, 2004)


Cemal Kurnaz / İsma­il Beliğ ve Nuhbetül-Asâr'ı (Türk Kültürü Araştırmaları, sayı: 1, 1986), Mustafa Tatcı / Mehmet Akif Ersoy'un Makaleri (Türk Kültürü, s: 298, Şubat 1988), Arif Dülger / Halvetilik'in Şa'baniyye Kolu Şeyh Şabân-ı Velî ve Külliyesi (Islâmî Edebiyat, s: 13, Temmuz-Ağustos-Eylül 1991), Hamdi Ha­san / Çok Yönlü Faydası Olan Bir Kitap (Birlik gazetesi (Üsküp), 14.9.1991), Mah­mut Bakır / Zaman gazetesi (15.11.1992), Türkiye gazetesi (27.8.1993), Zaman gaze­tesi (4.5.1993), Akif Külliyâtı (llesam Haber Bülteni, yıl: 4, sayı: 32, Ocak 1993), Bir Deli Veli Eşref (İçel Kültürü, yıl: 9, sayı: 38, Mart 1995), İskender Pala / Tarihî Bir Jur­nal Defteri (Zaman gazetesi, 10.12.1998)-Bayram Tatilinde Okumak için (Zaman, 14.1.1999)-Kitaplar... Kitaplar (Zaman, 7.10.1999), Mehmet San / Güldeste-i Riyâz-ı Hân'm Tıpkı Basımı (Bilge, sayı: 19, Kış 1999), Nail Tan / Bir Şuarâ Tez­kiresi: Nuhbetül-Asâr Li-Zeyli Zübdetil-Eş'âr (Bilge, s: 23, Kış 2000), Şevkiye Kazan / Nevâdirul-Âsâr (Bilge, sayı: 24, Bahar 2000), TDOE-TDE (c. 1, 2001, sayı: 79-80), Who is Who in Turkey / Türkiye'de Kim Kimdir (2002), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular III (2004).
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort