Hit (7288) Ş-1

Adana

Diğer Adları : Batana, Kilikya, Silisya (Cilicia), Edene, Ezene, Azana Ülke : Türkiye
Kurucusu : Kuruluş Tar :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-12-26 Güncelleyen : /2014-01-05

Adana

Arkeolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkan bilgilere göre Çukurova Bölgesinde çok eski devirlerden beri yüksek kültürlü medeniyetlerin yaşadıkları bilinmektedir..

Çukurova’nın belirgin tarihi Kitvanza Krallığı ile başlamaktadır. Bu konuda Hitit Devleti’ne ait kitabelerden bilgi alınmıştır. Bu Krallık M.Ö. 1335 yıllarında Hititlerin himayesine girmiştir.

Hitit Devleti’nin M.Ö. yaklaşık 1191 – 1189 yılları arasında batıdan gelen akınlarla yıkılması ile birçok küçük krallıklar ortaya çıkmıştır. Sırasıyla Kue Krallığı, Asurlular, Klikya Krallığı, İranlılar, Makedonyalılar, Selokidler, Çukurova Korsanları, Romalılar hakim olmuştur. Romalılar zamanında Çukurova ve Adana’nın geliştiği söylenebilir. Çünkü burada yapılan büyük köprüler, yollar ve sulama tesisleri ile başta Adana olmak üzere Çukurova oldukça gelişmiş ve önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Roma İmparatorluğunun yıkılışı ile birlikte İlk Çağ devri de kapanmıştır.

Romalılar’dan sonra Orta Çağ’da Bizanslılar, Araplar, Selanikliler, Ermeniler, Mısır Türk Memlük Devleti, Ramazanoğulları buraya hakim olmuşlardır.

Ramazanoğulları Vakfiyesine göre bu dönemde; camiler, mescit ve medreselerle birlikte, yatılı ve yatısız yüksekokullar ve diğer kültür kurumları, sağlık ve sosyal hizmet veren kurumlar yapılmış, büyük imar atılımlarına girişilmiştir.

Yeni Çağ döneminin sonunda ve Yakın Çağ’da buraya Osmanlı İmparatorluğu hakim olmuştur. (1517 – 1918)

19 yy. Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak üzere her türlü siyasi mücadeleye giren İngiltere, Fransa ve Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’na başkaldıran Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’ya yardım etmişlerdir. Kısa bir dönem sonra (1840) buraları tekrar Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçmiştir. 1867 yılında İdari Teşkilat kurularak Adana Vilayet haline getirilmiştir. 24 Aralık 1914’de Fransızlar antlaşma hükümlerine göre Adana’ya girmişlerdir. Daha sonra 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması ile 5 Ocak 1922’de Fransızlar Adana’yı terk etmek zorunda kalmışlardır.

Adana'ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, Anadolu yarımadasının en köklü uygarlıklarından biri olan Hititlerin kaya kitabelerinde rastlanmaktadır. Boğazköy metinleri olarak bilinen M.Ö. 1650 yıllara tarihlenen bir Hitit tabletinde, Adana havalisinden URU ADANIA yani ADANA BÖLGESİ olarak bahsedilmektedir. Bu konuda sadece bu tablet dikkate alınacak olsa bile ADANA ismi en az 3640 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Eski çağlarda Seyhan Nehri kıyılarının bol miktarda söğüt ağacı ile kaplı olması ve bu ağacın Mezopotamya kavimlerince AND ağacı olarak tanınması da yöre isminin oluşumunda etkili olduğu kanaatini yaratmaktadır.

Yine başka bir görüşe göre, ormanlık yörelerde yaşadığına inanılan Fırtına Tanrısı ADAD (Tesup) adının, ormanları bol Toroslar ile Seyhan nehri bölgesinin oluşturduğu Adana yöresine isim olarak verilmiş olduğuna inanılmaktadır.

Sırası ile bu bölgeye gelen her kavim, devlet ve gelişen her uygarlık kendi kültür anlayışı ve değerleri içerisinde beldelere isim vermiş ve isimlerin anlamını açıklamıştır.

Orta Çağ’da özellikle M.S. 7. yüzyıldan itibaren İslam ordularının bu bölgeye gelişiyle yeni anlayışlar içinde yeni tanımlar yapılmıştır. Arap tarihçilerinden İbnül Adim, Adana isminin de eski peygamberlerden Yasef’in torunu EZENE'den geldiğini yazdığı "Halep Tarihi" isimli eserle kanıtlamaya çalışmaktadır. Orta Doğu’nun peygamberler bölgesi olduğu ve pek çok eski peygamberin bugünkü Anadolu sınırları içinde yasamış olduğu hatırlanırsa, bu açıklamanın nasıl geliştiğini anlamakta kolay olur.

Daha ileriki yüzyıllarda Karçinli-Zade Süleyman Şükrü Bey'in "Seyahat'ül-Kübra" adlı kitabında ise Adana'nın eski isminin "BATANA" olduğu ve İslamlık devrinde "ADANA"YA çevrildiği savunulmaktadır. Hatta bunun "Fi ezeneil arz" ayetinden esinlenerek yapıldığını da açıklamalarına eklemektedir.

DANUNA isminin M.Ö. yaşayan kavimlerce bu bölge için kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Bulunan kayıtlarda da mevcuttur.

Hatta Danunalıların yöre kurallarına ad ve paye verecek kadar kudretli oldukları da bilinmektedir. DANUNA adının asırlar boyunca değişerek zamanla BATANA ve daha sonra ADANA olması da çok kuvvetle muhtemeldir.

Yöreye gelen Türkler'in, yüksek Torosları aşıp güneye doğru sarkmaları sırasında yöreye "Çukurova" adını vermeleri de doğanın insanlara verdiği ilhamın güzel bir örneğidir. Toroslardan sonra adeta düz bir görünüm içinde çok tatlı bir eğimle Akdeniz'e kadar inen bu bereketli topraklar Türkler için "ÇUKUROVA" olarak bilinmiştir. Günümüze kadar da böyle bilinmektedir.

Bölgenin tarihi adı olan Kilikya ve Silisya (Cilicia) da bu bölgede bulunan zengin Kilkin yani kireç ve yine çok bol olarak bulunan Silex yani çakmak taşı madenlerinden dolayı verilmiştir. Bir başka ifade ile yöre, coğrafi özelliklere göre isimlendirilmiştir.

Hatta topraklarının bereketliliğinin verdiği ilhamla ADANA-EDENA (Cennet Yöresi) ve karlı dağlar bu ilhamı vermektedir.

Sümerlerden kalma "Gılgamış Destanı"ndan bu yana devamlı adı geçen, dikkat çeken yörenin adı da böylece sayısız kaynaklara, sayısız olaylara bağlanarak çok renkli bir gelişim takip etmiştir.

Osmanlılar idaresinde Adana birçok değişik yazılışlarla kayıtlara geçmiştir. Bunlardan birkaçı: Erdena, Edene, Ezene ve hatta Azana olarak eski olarak eski tahrir defterlerinde, sicil kayıtlarında ve fermanlarda yer almıştır.

Gezici aşiretlerin zorunlu olarak 1865'den itibaren devlet zoru ile bölgeye yerleştirilmesi ve toprağa bağlanması sırasında ismi ADANA olarak resmi kayıtlarda yer almış ve tescil edilmiştir.

Akdeniz bölgesinde yer alan ve Büyükşehir statüsünde olan Adana ili; 14 030 km.2'lik yüzölçümü içerisinde 1 Büyükşehir belediyesi, 3 Büyükşehir ilçe belediyesi, 17 Büyükşehir ilk kademe belediyesi, 10 ilçe belediyesi, 22 belde belediyesi olmak üzere toplam 53 belediye ve 465 köy barındırmaktadır. Bu köylerden 61 adedi orman köyüdür. Belediye sınırları içindeki mahalle sayısı 389'dir. Türkiye'nin en yoğun nüfuslu metropol ilçesi Seyhan(1.500.532) ve Yüreğir(410.958) Adana'nın merkezini oluşturur.

Adana, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesi'nin Adana(Çukurova) Bölümü'nde yer alır. Son nüfus sayımına göre nüfusu 2.500.000'e dayanmış büyük bir metropoldür. Seyhan Nehri'nin iki yakasında kurulmuştur. Tarihte Truva olarak bilinen uygarlık Yunanlılar tarafından yağmalandığında oradan kaçan Kralın oğlu Clisis'in(Kilikya) Adana'yı,Mopheus'un da Misis'i kurduğu rivayet edilir. Hititler, Fenikeliler, Lidyalılar, Likyalılar, Asurlar, Romalılar(Antonius ve Kleopatra bir dönem bu bölgede yaşamıştır),B üyük İskender(İskender ve Pers kralı Darius arasındaki ünlü İsos savaşı Şehrin güneyindeki İssos ovasında yapılmıştır ve Pers İmparatorluğu yıkılmıştır.), Bizans, Eyyübiler, Emeviler, Abbasiler, Moğollar(Cengiz Han ve Timur), Selçuklular, Memlukler(Kölemenler), Ramazanoğulları ve son olarak da Osmanlı İmparatorluğu şehri yöneten en önemli uygarlıklardır. Adana'da yazları sıcak, kışları ise ılıman ve yağışlı geçer. En ünlü yemeği Adana Kebap'tır genelde Şalgam ile tüketilir. Diğer yemekleri Bamya Dolması- Etli Dolma- İçli Köfte- Aşlama (Meyan Kökü ile yapılan soğuk bir şerbet)-Analı kızlı (Çorba)- G-üç(Adana'ya özgü bir Sandviç)-Karakuş (Tatlı)-Bici (Nişasta ile yapılan bir tatlı)...1950 yılında Seyhan Nehri üzerine muhteşem manzaralı Seyhan Baraj Gölü inşa edilmiştir. Bu atılımla beraber şehir olağanüstü hızla bu çevrede gelişmeye başlamıştır. Akdeniz Bölgesi'nin ticaret piyasası bakımından en önemli merkezidir. BTC ile birlikte Adana Ceyhan bölgesinde hızlı atılım hamleleri gerçekleşmiştir. Ceyhan enerji bölgesi belkide Türkiye'nin en önemli bölgesi konumuna gelmek üzeredir. 11 tersane (biri dünyanın 2. en büyüğü olmak üzere), 5 rafineri, limanlar, serbest bölgler, petrokimya tesisleri yatırımları hızla ilerlemektedir. Samsun boru hattıda btc ye bağlanmak üzeredir.Böylelikle rus petrolleride boğaz aşılmadan dünya piyasasına buradan geçiş yapacaktır. Hindistan Petrolleri'de buradan yapılan anlaşma ile akmaya ilerleyen günlerde başlayacaktır. Ceyhan enerji bölgesi ortadoğunun Dünya'ya açılan kapısıdır. Dünya'daki ikinci petrol borsasının buraya açılması gündemdedir. Adana' ya geleceğin Rotterdamı gözü ile bakılmaktadır. Adana bir sağlık üssü konumundadır bölgeye ve hatta bölge dışından birçok kente hizmet vermekte, sağlık turizmi gerçekleşmektedir son yıllardaki yabancı hastalarda ciddi artışlar ve bu konuda, sağlık alanında ciddi yatırımlar söz konusudur. Türkiye'nin ilk organize tarım bölgesi'de Adana 'da oluşturulmaktadır. Hacı Sabancı Organize sanayi bölgesi Bölgenin ve Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinin başında gelir. Adana da sanayi Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri gelişmektedir, sanayi bölgesi dışında da birçok büyük fabrika gözebatar. Adana 'nın sahilleri bölgenin en bakir ve en güzel sahilleridir. Karataş başta olmak üzere Yumurtalık Akyatan sahilleri görenleri hayran bırakır. Adana bölgesinde ayrıca birçok kale bulunmaktadır . Tarihin denizin dağın tabiatın bukadar beşiğinde olan Adana’nın Turizmden istediğini alamaması ilginçtir.Adana 'daki Sabancı Merkez Cami Ortadoğu ve Türkiye'nin en büyük camisidir. Ayrıca Türkiye'nin en uzun köprüsü 'de Adana'da Çatalan Köprüsüdür. Adana'da, Şakirpaşa Uluslararası Havalimanı, çeşitli düzeyde eğitim kurumları, Çukurova Üniversitesi - Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası - Adana Devlet Tiyatrosu- Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği vardır. Adana ayrıca Festivaller kentidir. Altın Koza Sanat Festivali başta olmak üzere Çukurova Tek Kişilik Sanat Günleri, Adana Sanat Bienali, Adana Heykel Sempozyumu, 13 Kare Sanat Festivali gibi birçok uluslararası bienal ve sanat festivaline ev sahipliği yapmaktadır. İncirlik hava üssü'de Adana'da bulunmaktadır. Burası bir Amerikan üssüdür.

 

 

all wives cheat online women who cheated
why do people cheat women love to cheat redirect
read here cheat wifes unfaithful wives
1 . İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Abant İzzet Baysal Üniv.)
2 . Çukurova Üniversitesi
3 . Diş Hekimliği Fakültesi (Çukurova Üniv.)
4 . Fen Edebiyat Fakültesi (Çukurova Üniv.)
5 . Güzel Sanatlar Fakültesi (Çukurova Üniv.)
6 . İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Çukurova Üniv.)
7 . Eğitim Fakültesi (Çukurova Üniv.)
8 . İlahiyat Fakültesi (Çukurova Üniv.)
9 . Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi (Çukurova Üniv.)
10 . Su Ürünleri Fakültesi (Çukurova Üniv.)
11 . Tıp Fakültesi (Çukurova Üniv.)
12 . Ziraat Fakültesi (Çukurova Üniv.)
13 . Fen Bilimleri Enstitüsü (Çukurova Üniv.)
14 . Sosyal Bilimler Enstitüsü (Çukurova Üniv.)
15 . Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Çukurova Üniv.)
16 . Devlet Konservatuvarı (Çukurova Üniv.)
17 . Adana Sağlık Yüksekokulu (Çukurova Üniv.)
18 . Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (Çukurova Üniv.)
19 . Karataş Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu (Çukurova Üniv.)
20 . Adana Meslek Yüksekokulu (Çukurova Üniv.)
21 . Ceyhan Meslek Yüksekokulu (Çukurova Üniv.)
22 . Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Çukurova Üniv.)
23 . Kadirli Meslek Yüksekokulu (Çukurova Üniv.)
24 . Karaisalı Meslek Yüksekokulu (Çukurova Üniv.)
25 . Kozan Meslek Yüksekokulu (Çukurova Üniv.)
26 . Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Çukurova Üniv.)
27 . Yumurtalık Meslek Yüksekokulu (Çukurova Üniv.)
28 . Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Başkent Üniv.)
29 . Karaviyyin Üniversitesi (Fas Krallığı)
30 . Kuşkonmaz Camii Şemsipaşa Camii
31 . Kadı Hurremşah Darul Hadisi
32 . Katır Birliği -Yahudi Katır Bölüğü - Yahudi Lejyonu / مدرسة دار الخلافة العلية
33 . İslam İşbirliği Teşkilatı İİT
34 . İzmir Müdafaai Hukuku Osmaniye Cemiyeti / جمعيت مدرسين
35 . Üsküdar Musiki Cemiyeti
36 . Milletler Cemiyeti
37 . Islahhane
38 . İntibah Cemiyeti
39 . Revakıyyun
1 . Abdulhalim Mahmud / عبد الحليم محمود
2 . Tahir Uluç
3 . İsmail Şık
4 . Mehmet Demiryürek
5 . Kani Karaca
6 . Hatice Konukseven
7 . Hilal Ceylan # / Hilal Ceylan #
8 . Sevim Demir Akgün
9 . İbn Hacer el Askalani / ابن حجر العسقلاني
10 . Adnan Hoyladı
11 . Mehmet Ali Kaya
12 . İlyas Canikli
13 . Süleyman ed Demici / سليمان الدميجي
14 . İbrahim Cücük
15 . Mustafa Özcan
16 . Ş. Tufan Buzpınar
17 . Kazım Yetiş
18 . Ekrem Buğra Ekinci
19 . Muhammed Ali es Sabuni / محمد علي الصابوني
20 . Salim el Behnesavi / سالم البهنساوي
21 . Ahmed Kallaş eş Şafii / احمد قلاش الشافعي
22 . Nuh b. Ali b. Süleyman el Kudat / نوح بن علي بن سليمان القضاة
23 . Vasfi el Müseddi el Humusi / وصفي المسدي الحمصي
24 . Tevfik Ahmed el Ğalbezuri / توفيق بن أحمد الغلبزوري
25 . Hasan Mahmud eş şafii / حسن محمود الشافعي
26 . Basanti (May City Piskoposu )
27 . Ali Abdurrahman el Huzeyfi / علي بن عبد الرحمن الحذيفي
28 . Mehmet Yüksel
29 . Yusuf Hanif / يوسف حنيف
30 . Osman Keskioğlu
31 . Halil Fevzi Efendi (filibeli) / خليل فوزي أفندي
32 . Filibeli Sıdkı Dede / صدقي دده فيلبوي
33 . Tevfik Süleyman Bey (Özzorluoğlu) / وفيق سليمان بك
34 . İmaduddin el Ceburi / عماد الدين الجبوري
35 . Ebu Ratıb / أبو راتب موسى مصطفى
36 . MUhammed Reşad (Malatyalı)
37 . Muhammed Ebul Huda es Sayyadi / ابو الهدي الصيادي الرفاعي
38 . Muharrem Varol
39 . el Esved b. Yezid / الاسود بن يزيد
40 . Şurayh b. el Haris
41 . Hammad b. Ebu Süleyman
42 . Emel Güden Altıntaş
43 . Niyazi el Mısri Mehmet b. Ali Çelebi Soğancızade / نيازي المصري - محمد بن علي جلبي
44 . Mahmut Bilge
45 . Davud Okçu
46 . Eyyüp Said Kaya
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort