Hit (1519) MM-94

Naat - Resuli Ekrem

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2007-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT-I RESÛL-İ EKREM

Zevk ile sermest-i sahba-yı safâ hüşyâr olur
Şevk ile sergerm-i hurşîd-i vefâ bîdâr olur
Âşık-ı bîdâr çekmez kühl-i hâbı çeşmine
Hasret-i gülçehreden mânend-i bülbül zâr olur
Âferinyâb-ı revân-ı Hazret-i Mansûrdur
öyle bir bî-iddiâ ki zülfüne berdâr olur
Kayd-ı zülf-i çîn çîne dil perîşân olmayan
Tâ Hıtây ile Huten haşmetnümâ serdâr olur
Buy-i dilgîr ile dâim dilleri tatyîb eden
Reşk-i sünbül zülfi-i cânâne anberbâr olur
Eyleme zülf-i hayadan ruhlerin yâ Rab berî
Açılır genc-i nihânım korkarım bîmâr olur
Aferin ol târ-ı zülf-i zârı çün târ-ı keman
Zâhir olmaz nice bin dilhasteye dildâr olur
Sergüzeşt-i dâm-ı zülf-i yâr gelmez yâdına
Dâne-i hâli görünce mürg-i dil minkar olur
Sırr-ı tahvîl-i kazâ-yi siyret-i hilkat mıdır
Taze mazmun goncası çeşm-i hasûde hâr olur
Meyve-i nev-güfteye dest-i hasedle atılan
Sengi ta’ne cem olunsa bir kavi dîvâr olur
Cevr-i ihvâne çü Yûsuf sûz-i ta’na çün Halil
Sabr olunsa nâr gül ağyâr-i bedgû yâr olur
Bir nazar mir’ât-ı vahdetten cüdâ olsa gönül
Gayret-i hakdan derûni yâr olan ağyâr olur
Zevkyâb-ı kadd-i hikmet tûti-i muciz-beyân
Nâzır-ı mir’ât-ı hüsn olsa şeker güftâr olur
Sûk-i sultânî-i dilde zümre-i eşrâkiyân
Can verir cânan alır bir demde bin bâzâr olur
Bâde-i hüsn ile mest olsa dil-i ehl-i nazar
Bâis-i def’-i humâr-ı dîde-i hammâr olur
Hazret-i Cibril’e mümkün olmadı bir hatvesi
Râh-ı aşk-ı âşıkane bül’aceb reftâr olur
Hemdemi bezm-i mey-i aşk-ı Hudâ’nm sıdk ile
Zâd-ı râh-ı menzili iymân ile Kur’ân olur
Âsiyân-ı aşka konmaz aşk ile pervâz eden
Cilvesi aşkın safâ akim gam-ı efkâr olur
Âşinâ-yı bahr-i aşk ol berr-i hikmetten sakın
Toz koparma zâhidâ mir’ât-ı dil jengâr olur
Ayni ile gösterir her merdüme mir’ât-vâr
Dillere âyine-i âlemnümâ dîdâr olur
Hâhiş-i mevcûd olur her gûneden tâliblere
Nazm-ı kâmil bir aceb dükkânçe-i attâr olur
Aferin ol şâir-i miftâh-ı gaybe her nefes
Nazm-ı pâkinden murâdı Ahmed-i Muhtâr olur
Bârekâllah mihr-i tahsîne mukaarîn olmada
Mâh-ı feyzi âsüman-ı dilde pür envâr olur
Bârekâllah hânikah-ı reşk-i cennet na’t-i pâk
Mahrem-i pîr-i murâdı vâkıf-ı esrâr olur
Mazhar-ı lûtf-i Hudâdır nâzım-ı na’t-i Resûl
Ârif-i sırr-ı velî ser-leşker-i ebrâr olur
Aşk ile âzâdelikte bendelik izhâr eden
Mâlik-i emr-i hilâfet server-i ahrâr olur
Yâ İlâhî bir saâdet tâli’-i ehl-i dili
Dâim eyle emrin üzre tâ felek devvâr olur
Cân ü dilden nûr-i pür nûr isteyen sofi dilin
Şevk ile dâim dilinde zikr-i Hak tekrâr olur
Dil nice zevk-i visâle tâlib olmaz her zaman
Bir nesîm-i subh-i vuslat bin dem-i sehhâr olur
Dil pesend ola Enîsâ midhat-i Peygamberi
Tâ ki abdâl-i Hudâ sermâyesi eş’âr olur

Enîs Dede (Ölm. 1732)