Hit (1822) MM-207

Naat - Cenabı Peygamberi

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I CENÂB-I PEYGAMBERİ

Nûr-i Hak pertev-fürûz olmuş cebininden senin
Her gönül şûrîde aşk-ı âteşîninden senin
Bildin ey mâ’nâ bilen Allah’ı sen hakkelyakîn
Feyzidâr oldu cihan halkı yakîninden senin
Bir İlâhi maksadı dîninle te’mîn eyledin
Kâm-bîn oldu beşer dîn-i mübîninden senin
Bir İlâhî feyz ile ettin zemine in’itâf
Arş-ı a’lâ ahz-i feyz eyler zemininden senin
Kâinâta sa’d-i envârm tecellîpâş olur
Şâm-ı Esrâ menzil-i Mevlâ-karîninden senin
Pâye-i kudsiyyet olsa hak için sûretpezîr
Fark olunmaz pâye-i izz-i berîninden senin
Cism ü cânı ben nasıl etmem emânet nâmına
Hak emin olmuş iken nâm-ı Emîn’inden senin
Bin hakikat der-kemîn ettin de ilzâm eyledin
Bahtiyâr olmaz mı mağlûbun kemîninden senin
Nâci-i zârm ümîdi bulmaz aslâ inkıta’
Vasf-ı pâk-i Rahmeten-lil-âlemîninden senin

Nâci Paşa [Eldeniz] (Doğ. 1875)