Hit (1492) MM-191

Naat - Der Vasfı Alii Hıdivi Enbiya

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

DER VASF-I ÂLÎ-İ HIDÎV-İ ENBİYÂ VE NÛR-İ ÇEŞM-İ ASFİYA

Mübârek bârigâhjn Hazretâ dâr-ül-emânımdır
Gubar-ı âsitânm tûtiyâ-yı çeşm ü cânımdır
Sen ol sultân-ı â’zam serverâ evlâd-ı âdemsin
Huceste seng-i kûyun efser-i gevher-nişânımdır
Gerekmez andelîb-i câna her-giz gülşen-i âlem
Çü gülzâr-ı visâlin gülistân-ı bî-hazânımdır
Cemâlin nûr-bahş-i âfitâb-ı âlem-ârâdır
Hayâlin evc-i dilde bir meh-i pertev-feşânımdır
Gulâm-ı kemterînindir bu akher Şâdi-i çâker
Serîr-i dilde aşkın pâdişâh-ı hükmürânımdır

Süleyman Şâdî Efendi