Hit (1471) MM-165

Naat - Huzura Etmeğe Halim Rivayet

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

DÎGER NAAT-I RESÛL

Huzûra etmeğe hâlim rivâyet
Ne hâcet yâ Resûlallah ne hâcet
Bilirsin mücrimim rûz-i kıyamet
înâyet yâ Resûlallah inâyet

Abes sarfettim ömr-i nâzenîni
Müdâm etsem nola ah ü enini
Helâk.etsin bu zâr-ı dil-hazîni
Hacâlet yâ Resûlallah hacâlet

Eder fi’l-i kabîhim nâsı dilgîr
Kirâmen Kâtibin etmezse tağyir
Ne rütbe eylesen tekdir ü ta’zîr
Adâlet yâ Resûlallah adâlet

Acep mi cûy-i eşkim olsa enhâr
Günahkârım günahkârım günahkâr
Beni şâyeste berbâd etse her bâr
Nedâmet yâ Resûlallah nedâmet

Zebûn-i nefs-i gaddâr oldum eyvâh
Döğünsem yeridir taşlarla her gâh
Azâb-ı dûzaha yok bende billâh
Liyâkat yâ Resûlallah liyâkat

Ezelden Rahmeten-lil-âlemînsin
Ser-efrâz-ı cemî’-i mürselînsin
Meded-hâha şefî’-el-mücrimînsin
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Hudâ eltâfma etti muvaffak
Şeref-veş iftihâr eylersem elyak
îki âlemde sana ümmet olmak
Saâdet yâ Resûlallah saâdet

Şeref Hanım