Hit (1496) MM-118

Naat - Her İşde Zikr Ederdi

Eser Sahibi : İsmail Hakkı Efendi (Erzurum) Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NA’T-EL-NEBÎ ALEYHİSSELÂT-ES-SELAM

Her işde zikr ederdi nâm-ı rahman ol kerem kânı
Senâ ve hamde Peygamber idi kân ol kerem kâm
Ol idi mazhar-ı eltâf ü ilm ü hilme hem menba’
Ki hüsn-i hulk ile dolmuştu ol câm ol kerem kânı
Hak’ın mahlûkuna rıfk u tevâzu’ eyleyip lillah
Ederdi cümle halka lûtf u ihsân ol kerem kânı
Heman Allah için halkı severdi buğz ederdi hem
Ne dost olmuştu nefsiyçün ne düşman ol kerem kânı
Ne güldü kahkahayla ol ne söğdü nesneye hergiz
Güzel sözlü güleç yüzlüydü her ân ol kerem kânı
Hayâ ve hilm ile mevsûf idi hem lûtf y hürmetle
Gelip yalvaranı koymazdı giryân ol kerem kânı
Kabul eylerdi özri suçlulardan afv ü lûtfuyla
Azîmül hulk idi şefkatli hannân ol kerem kânı
Gınayı sevmeyip fakrı severdi fahr ederdi hem
Kılıp miskinleri kendiye ihvân ol kerem kânı
Yamalıklar dikip esvâbma nalin giyip dahi
Varıp her hastaya eylerdi derman ol kerem kânı
Hem ehl-i beytinin hidmetlerin bizzat ederdi hoş
Kamu müşkilleri eylerdi âsan ol kerem kânı
Binerdi geh deve geh at ve geh katır gehi merkeb
Yalın ayak yürürdü kâh o sultan ai kerem kânı
Murabba’ otururdu ya diz üzre ya dikerdi diz
Dolu âdâb idi peydâ ve pinhan ol kerem kânı
Yiyip üç parmağıyla hem yalardı anı lezzetle
İçerdi üç nefesde âb-ı reyyan ol kerem kânı
Severdi bal ve helvâ hem kabak sirke tirit amma
Doyunca yememişti arpadan nan ol kerem kânı
Yatardı sağ yanı üzre yüzü müstakbel-el-kıble
Ederdi her nefeste gaybı seyran ol kerem kânı
Uyurdu gözleri hiç uyumazdı gönlü dostuyla
Ezelden hüsnüne olmuştu hayran ol kerem kânı
Hevâdan söylemezdi nutk-ı pâki cümle vahy idi
Dür-i hikmetle idi bahr-i umman ol kerem kânı
Teni halk içre idi gönlü dostuyla tek ü tenhâ
Bulurdu vahdeti kesrette her an ol kerem kânı
Salât ü hem selâm olsun ona hem âl ü sahbeyne
Ki kıldı onları kendiye yâran ol kerem kânı
Gel ey Hakkı unut halkı habîb-i Hak’dan al hulku
Ki Hak’dan hüsn-i hulk almıştı meccan ol kerem kânı

Erzurumlu İbrahim Hakkı