Hit (3521) K-589

Musavver Dairetül madri

Yazar Adı : Ali Seydi Bey İlim Dalı : Sözlük
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05

Musavver Dâiretü'l-madri

Önsö­zünde altı yedi ciltten meydana geleceği ifade edilen ve sonuna kadar neşredil­mesi için gerekli tedbirlerin alındığı be­lirtilen eserin sadece "Egisthe" ( C*.]>T) kelimesiyle biten 1064 sayfalık I. cildi ile 1552. sayfada sona eren ve elif har­finden "Üseyyid" (-v') kelimesine ka­dar gelen II. cildinin ilk bölümü yayımlanabilmiştir.

Fransızca Petit Larousse ör­nek alınarak hazırlanan ve devrinde ya­yımlanan ansiklopediler içinde gerek ter­tibi gerekse muhtevası itibariyle önemli bir yeri olan eserin yazarları, Dâiretü'l-maârif'in ayrıca yayımlandığı zamana kadar hazırlanmış en iyi Fransızca-Türk­çe lügat olduğunu söylemektedirler.

Ese­rin bir başka özelliği de Türkçe kelime­ler için örnekler yazılması ve ortaya çı­kış sebepleriyle kullanıldığı yerler belir­tilerek atasözlerine yer verilmiş olması­dır.

Ayrıca her kelimenin Latin harfle­riyle de yazılışı gösterilmiş, dinî ve şer'î terimlerle "ıstılâhât-ı kadîme-i Osmâniyye'ye önem verilerek hiç kullanılma­yan veya az kullanılan bazı kelimelere işlerlik kazandırma yolu tutulmuştur.

Bu bakımdan ansiklopedi, aynı zamanda iyi bir lügat olma özelliğine sahiptir.

Mad­de başlarında bibliyografya alt başlığı açılarak burada ilgili kitapların kısaca tanıtılması da bir diğer yeniliktir.

Ali Reşad, Mehmed İzzet ve L. Feuillet ile birlikte (1-11) hazırlanmış, İstanbul'da 1332-1333 yıllarında basılmıştır.

<
...