Hit (5618) K-33

Anglikan Kilisesine Cevap

Yazar Adı : Abdulaziz Çaviş İlim Dalı : Kelam
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-02-04 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-08-07

Anglikan Kilisesine Cevap

الاجوبة في الاسلام عن اسالة الكتيسة الانجللكانية

Eser 1916'da İngiliz Anglikan Kilisesi'nin İs­tanbul'daki şeyhülislâmlık makamına Londra'dan gönderdiği mektuba cevap olarak kaleme alınmıştır.

Bu mektupta, İslâm dininin ruhu, mahiyeti, doğuşundan beri medenî hayat ve in­san düşüncesi üzerinde ne gibi tesirler yaptığı, zamanın çeşitli bunalımlarını na­sıl çözümlediği, tarihin akışı içinde orta­ya çıkan ve toplumları olumlu veya olum­suz şekilde etkileyen siyasî ve manevî güçler karşısındaki tavrının ne olduğu gibi hususlarla ilgili sorular yer almak­taydı.

Şeyhülislâmlık konuyu Dârü'1-hikmeti'l-İslâmiyye kuruluna gönderdi. Da­ha önce aynı konuda İsmail Hakkı İzmirli tarafından bir risale hazırlanmıştı. Bu ri­sale. Abdülaziz Çâvîş'in başkanlığını yap­tığı adı geçen kurul tarafından incelen­di ve pek az bir değişiklikle yayımına ka­rar verildi.

Ancak Şer'iyye vekili Hoca Vehbi Efendi, daha Özlü ve diğer dillere kolaylıkla çevrilebilecek tarzda İkinci bir eserin yazılmasını Abdülaziz Çâvîş'ten is­tedi. Bu teklifi kabul eden müellif, ha­zırladığı eserde soruları cevaplandırmak­la yetindi: ayrıca konuların anlaşılması­nı kolaylaştırmak üzere kitaba bir de giriş yazdı.

<
1.Baskı : Baskı Isim (TR) : Anglikan Kilisesine Cevap / Baskı Isim (AR) : / Ebat : Tedkîkat ve Te'-lîfât-ı İ / Yayın Evi : Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası / Yayın Yeri : İstanbul / Yayın Tar. : 1339 h. / Baskı Dili : Osmanlıca / Özellik : / Sayfa Adedi : 96 / Açıklama : Ecvibeti fi'1-islâm can es'i-leti'l -Kenîseti'l -Ancilîkâniyye adıyla Arapça olarak yazılmış. "Tedkîkat ve Te'-lîfât-ı İslâmiyye Hey'eti" neşriyat ara¬sında Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası'nda doksan altı sayfalık bir kitap halinde basılmıştır (İstanbul 1339). / Konu Fihristi :
2.Baskı : Baskı Isim (TR) : Anglikan Kilisesine Cevap / Baskı Isim (AR) : / Ebat : Mehmed Akif (Ersoy) neşri / Yayın Evi : Evkaf Matbaası / Yayın Yeri : İstanbul / Yayın Tar. : 1342 h. / Baskı Dili : Osmanlıca / Özellik : Mehmed Akif (Ersoy) neşri / Sayfa Adedi : 290 / Açıklama : Mehmed Akif (Ersoy) tarafından Anglikan Kilisesine Cevap başlığıyla Türkçe'ye çevrilerek Evkaf Matbaası'nca 290 sayfalık küçük boy bir kitap halinde yayım¬lanmıştır (1342). / Konu Fihristi :
3.Baskı : Baskı Isim (TR) : Anglikan Kilisesine Cevap / Baskı Isim (AR) : / Ebat : / Yayın Evi : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Yayın Yeri : / Yayın Tar. : 1974. 1975. 1979. 1985. 1987 / Baskı Dili : / Özellik : Süleyman Ateş tarafından Sadeleştirilmiş / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : Süleyman Ateş tarafın¬dan sadeleştirilen eser. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında çeşitli tarihlerde basılmıştır (1974. 1975. 1979. 1985. 1987). / Konu Fihristi :
...