Hit (3963) K-177

Dürri Meknun

Yazar Adı : Ahmed Bican İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Dürr-i Meknûn.

On sekiz bin âleme işaret ola­rak on sekiz babdan meydana gelen bu eserde çeşitli âyet, hadis, temsil ve hi­kâyelerle dünyanın yaratılışı, bazı pey­gamberlerin ahvali ve kıyamet alâmet­leri anlatılmıştır.

Tek bir eserin tercü­mesi olmaktan çok bir derlemeye ben­zemektedir.

Dinî, tasavvufî, didaktik ve efsanevî mahiyetteki bu eserin birinci babı göklerdeki acayiplikler, melekler, arş, kürsî, cennet, cehennem, ay, gü­neş, yıldızlar;

ikinci babı yerler ve yer­lerde olan acayiplikler, cehennem;

üçün­cü babı yeryüzü;

dördüncü babı hende­se ilmi ile iklimler, günler ve saatler;

beşinci babı acayip dağlar;

altıncı babı nehirler ve adalar;

yedinci babı şehirler ve iklimleri;

sekizinci babı mescidler ve manastırlar;

dokuzuncu babı Süleyman peygamberin tahtı ve saltanatı;

onun­cu babı Belkıs'ın saltanatı ve Süleyman peygamberle görüşmesi;

on birinci babı ömürlerin takdiri;

on ikinci babı hışım­dan helak olan yerler;

on üçüncü babı otlar ve yemişler;

on dördüncü babı su­retler ve bazı yerler;

on beşinci babı sîmurgu anka;

on altıncı babı cifr re­mizleri;

on yedinci babı eşrât-ı saat (kı­yamet alâmetleri);

on sekizinci babı hal­kın ve beylerin ahvali, işleri ve bazı uh-revî meseleler beyanındadır.

<
...