Hit (1334) K-1591

Risale fi Beyanil Hasıl bil Masdar

Yazar Adı : Emir Padişah İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Risâle fî beyâni’l-hâsıl bi’l-masdar

Masdarların yapısı, ism-i fâil ile ism-i mef‘ûlden farklarını nahiv, usul ve kelâm konularından örnekler vererek inceleyen bir eserdir (bazı nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 1658; Kılıç Ali Paşa, nr. 1024; Lâleli, nr. 3030; Hasan Hüsnü Paşa, nr. 518; Şehid Ali Paşa, nr. 1807; Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 1207). Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Kılıç Ali Paşa, nr. 1024/42) el-Mesâ’il fi’ş-şer’ adıyla Emîr Pâdişah namına kayıtlı olan eser de Risâle fî beyâni’l-hâsıl’ın bir başka nüshasıdır. 11. el-Ferîde tahkiki harfi kad. İbnü’l-Hâcib’in el-Kâfiye’sinde “hal” konusunu incelerken “kad” harfi hakkında ileri sürdüğü görüşleri açıklayan bir risâle olup Süleymaniye Kütüphanesi’nde bir nüshası vardır (Fâtih, nr. 1658).

...