Hit (2333) K-1337

Nüzhetül Ayünin Nevazir fi İlmil Vücuh ven Nezair

Yazar Adı : İbnul Cevzi, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el Hanbeli, Ebul Ferec İlim Dalı : Tefsir
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-20 Güncelleyen : /2015-04-20
Nüzhetü’l-A’yüni’n-Nevâzir fî ‘İlmi’l-Vücûh ve’n-Nezâ’ir

Zâdü’l-mesîr’den önce kaleme alınan eserde (Zâdü’l-mesîr, I, 388) 325 Kur’ânî kelime ve kavramın karşılığı gösterilmekte, bunlara Arap şiiri ve nesrinden örnekler verilmektedir.

İbn Receb’in bildirdiğine göre müellif eserini el-Vücûh ve’n-nevâzir fi’l-vücûh ve’n-nezâ’ir adıyla ihtisar etmiştir (ez-Zeyl ‘alâ Tabakati’l-Hanâbile, I, 416). Müntehabü kurreti ‘uyûni’n-nevâzir fi’l-vücûh ve’n-nezâ’ir fi’l-Kur’âni’l-Kerîm adı altında M. es-Seyyid es-Saftâvî ve Fuâd Abdülmün‘im Ahmed tarafından yayımlanan kitapla (İskenderiye 1399) Millet Kütüphanesi’nde bulunan (Murad Molla, nr. 1553/2) Muhtasaru Nüzheti’l-’uyûn ve’n-nevâzir fi’l-vücûh ve’n-nezâ’ir adlı nüsha bu eserle aynı olmalıdır. Kitap ilk defa bir heyet tarafından (Haydarâbâd-Dekken 1974), daha sonra da M. Abdülkerîm Kâzım er-Râdî’nin tahkikiyle (Beyrut 1404/1984, 1405/1985) yayımlanmıştır.
...