Hit (540) Y-4600

Said Havva

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Suriye/Hama D.Tarihi : 27 10 1935
Ö.Yeri : Ürdün/Amman Ö.Tarihi :
Görevi : Arap din bilgini,Müderris Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-08-31 Güncelleyen : /0000-00-00

Saîd Havvâ,

27 Eylül 1935 yılında Suriye’nin Hama şehrinde doğdu.
Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Saîd Havvâ ilköğrenimini Hama’da gördü ve buradaki camilerde ünlü ulemalardan dersler aldı.
İbn-i Rüşd Lisesi’nde okurken öğretmeni Şeyh Muhammed el-Hamid vasıtasıyla İhvan-ı Müslimin üyeleriyle tanıştı ve 1952 yılında henüz 17 yaşında iken Müslüman Kardeşler hareketine katıldı.

1956'da Şam üniversitesinde yeni açılan Kulliyyetuş-şeriatil-İslamiyyeye kaydoldu. Fakültenin kurucu dekanı ve Suriye Müslüman Kardeşler teşkilâtının lideri olan Mustafa es-Sibâî ile tanıştı. Üniversite yıllarında teşkilat içindeki faaliyetlerde görev almakla beraber Hasan Habenneke gibi çok değerli üstatların ilim meclislerinde bulundu.

1961'de mezun olup Hama'da öğretmenliğe başladı.
1964 yılında ise Hama Müslüman Kardeşler Hareketi Başkanlığını üstlendi. Aynı yıl Hama’da meydana gelen olaylarda aktif görevler aldı.
Mervan Hadid'in liderliğindeki ayaklanma sırasında, silahlı mücadeleye mesafeli yaklaşmakla birlikte grevlerin düzenlenmesinde rol aldı, çatışmaların önüne geçmek için şehrin ileri gelenleriyle yapılan toplantılarda bulundu. Bu olaylar Hamalı Müslümanların devrin zalim yönetimine karşı bir kıyam hareketiydi. Saîd Havvâ bu olaylara katılmasından ötürü tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında idam hükmü verildi. Hama halkının yönetime karşı yoğun baskıları sonucu idam hükmü yerine getirilemedi.

Saîd Havvâ 1966'da baas rejiminin baskısını giderek arttırması sonucu Suudi Arabistan’a gitti.
Burada beş yıl öğretmenlik yaptı.
İlk eserlerini de burada yayımlamaya başladı.
Hafız Esed'in 1970 yılında yönetime el koymasının ardından teşkilatın sürgündeki üyelerine Suriye’ye dönme izni verilmesi üzerine Saîd Havvâ'da 1971'de tekrar ülkesine döndü.
1973 yılında Hama’da meydana gelen ikinci kıyam hareketine yine başkanlık etti. Bu kıyam yönetimin İslam yerine sosyalist demokrasiye geçişini öngören anayasa değişikliğine karşı yapılmıştı. Bu olaylardan hemen sonra yeniden tutuklandı ve hapse atıldı. Hakkında kesinleşen 5 yıllık mahkûmiyeti yaşadı. Beş yıl süren mahpus hayatı süresince ilmi çalışmalara ağırlık vererek hem El Esas Fi’'t-tefsir isimli 11 ciltlik bir tefsir telif etti, hem de mahkûmlara ders verdi.

Saîd Havvâ 1978 yılının Ocak ayında hapisten çıktı ve iki ay sonra Suriye’yi terk ederek Ürdün’e yerleşti.
Suriye’yi terk etmesine rağmen teşkilatla arasındaki bağları koparmadı.
Çeşitli İslam ülkelerine, Avrupa ve Amerika’ya seyahatlerde bulundu.
İran’da Humeyni, Pakistan’da Mevdudi ile tanıştı.

Esed rejimine karşı Sünni İslami muhalefetin en önemli teşkilatlarından Suriye İslam Cephesi’nin kuruluşunda Adnan Saadettin ve Muhammed Ebu’n Nasr El-Beyanuni gibi hareket önderleriyle beraber öncülük yaptı.
Zalim baas rejiminin baskılarını iyice arttırmasıyla Saîd Havvâ silahlı mücadeleye onay verdi.

1982 yılında azgın Suriye yönetiminin yerle bir ederek 30.000 Müslüman’ı katlettiği Hama'daki katliamdan derin bir şekilde etkilenen Saîd Havvâ, hayatının son yıllarında sürekli tedavi gördü.
Saîd Havvâ 9 Mart 1989da Ürdün'ün başkenti Amman’da henüz 54 yaşında iken vefat etti.


Eserleri.
1. Allah celle celâlüh (Beyrut 1969). Ramazan Nazlı
(İslâm’da Allah İnancı, İstanbul [1980?]) ve
(İslâm’da Allah’a İnanmak,Faruk Yılmaz İstanbul 1986) tarafından tercüme edilmiştir.

2. er-Resûl śallallāhü aleyhi ve sellem (I-II, Beyrut 1969; Kahire 1986; Beyrut 1988).
(Allah Resulü Hazreti Muhammed [sav],Halil Gönenç Ankara 1979) ve (er-Resul Hazreti Muhammed,Harun Ünal, İstanbul 1987) Türkçe’ye çevirmiştir.

3. el-İslâm (I-IV, Beyrut 1969-1970, 1977).
(İmanın İlkeleri: Şehadet,Kenan Gültürk(1.Cildin Tercümesidir)İstanbul 1990).

4. el-Esâs fi’t-tefsîr (I-XI, Kahire 1405/1985, 1409/1989, 1412/1991).
Saîd Havvâ bu eserini Seyyid Kutub ve Mevdûdî gibi İslâmî hareket liderlerini örnek alarak kaleme almıştır.
İlim, davet, terbiye ve cihad kitabı olarak nitelediği eserin telifinde Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr ve Necmeddin en-Nesefî’nin tefsirlerini temel almakla birlikte günümüz insanının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmuştur.
Eseri M. Beşir Eryarsoy ve Abdüsselam Arı Türkçe’ye çevirmiştir (I-XVI, İstanbul 1989-1992).
5. el-Esâs fi’s-sünne ve fıķhihâ (I-XIV, Kahire 1989).
Üç ana bölümden oluşan eserde hadislerden hareketle Resûl-i Ekrem’in hayatını anlattığı birinci bölüm dört cilt olarak “Ķısmü’s-sünne”, akaid konularını ve itikadî mezhepleri işlediği ikinci bölüm üç cilt halinde “Ķısmü’l-aķāid” (Türkçe’si Hadislerle İslâm Akaidi, trc. M. Ahmet Varol v.dğr., I-V, İstanbul, ts. [Hikmet Neşriyat]),
ibadet ve cihadla ilgili konuları ele aldığı üçüncü bölüm ise yedi cilt olarak “Ķısmü’l-ibâdât” (Türkçe’si, Hadislerle İbadet Ansiklopedisi, trc. M. Ahmet Varol v.dğr., I-XII, İstanbul, ts. [Aksa Yayın]) başlığıyla yayımlanmıştır.

6. Terbiyetünâ er-rûĥiyye (Kahire 1979; Beyrut-Dımaşk 1979).
İbrahim Sarmış ve M. Sait Şimşek tarafından Ruh Terbiyemiz (İslâm Tasavvufu) adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir (Konya 1980).

7. Müźekkirât fî menâzili’ś-śıddîķīn ve’r-rabbâniyyîn min ħilâli’n-nuśûś ve ĥikemi İbn Aŧâullāh es-Sikenderî (Kahire 1986, 2. bs.).
İbn Atâullah el-İskenderî’nin eserlerine dayanılarak hazırlanan, seyir, uzlet, müridlik, evrâd ve zikir mertebeleri gibi tasavvufî konulara dair bir eserdir.

8. el-Müstaħlaś fî tezkiyeti’l-enfüs (Kahire 1983).
Gazzâlî’nin İĥyâsından yapılan seçmelerden ibaret olup İslâm’da Nefis Tezkiyesi başlığıyla Ali Bilgiç tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir (İstanbul 1996 [?]).

9. Cündüllāh ŝeķāfeten ve aħlâķan (Beyrut 1971).
Saîd Havvâ’nın özellikle siyasî hedeflerini ve bunlara ulaşma yollarını ortaya koyduğu eseri (ridde, hizbullah, İslâm devletinin tesisi, müslümanların tek bir devlet altında toplanması, hilâfet makamının tekrar tesisi, dünya İslâm devletinin kurulması gibi konuları içermektedir) Harun Ünal Allah Erinin Ahlak ve Kültürü başlığıyla Türkçe’ye çevirmiştir (İstanbul 1987).

10. Cündüllāh Tahtîtan (Kahire 1988).

11. Cündüllāh Tanzîmen (Kahire 1993).

12. el-Medhal ilâ daveti’l-İhvâni’l-müslimîn (Amman 1979, 1998).
M. Said Şimşek (Müslüman Kardeşler Hareketine Giriş, Konya 1980) ve
Ramazan Nazlı (50. Yılda Müslüman Kardeşler Teşkilatı,İstanbul 1980) tarafından Türkçe’ye,
Abdülkerîm Şeyh (Abdul Karim Shaikh) tarafından The Muslim Brotherhood (Ikhwanul Musilmoon): Objective, Stages, Method başlığıyla İngilizce’ye (Delhi 1983) tercüme edilmiştir.

13. Fî Âfâķı’t-Teâlim: Dirâse fî âfâķı daveti’l-üstâz el-Bennâ (Kahire 1980).

14. Hâźihî Tecribetî ve Hâzihî şehâdetî (Kahire 1987).
Saîd Havvâ’nın otobiyografisi olup modern dönem Suriye tarihi ve Suriye İhvân-ı Müslimîn Teşkilâtı hakkında önemli bir kaynak sayılmaktadır

(diğer eserleri için bk. Sâlim Hilâlî, Müellefâtü Saîd Ĥavvâ: Dirâse ve taķvîm, Kahire 1983).