Hit (1001) Y-4529

Ömer Ferit Bey (Kam)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : 1864 D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1944
Görevi : Müderris Uzm.Alanı : Felsefe Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Fransızca, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2014-06-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Ömer Ferit Bey (Kam)

Askeri tabip Ahmet Muhtar Paşa’nın oğludur. 1864 yılında, İstanbul’da

doğmuştur. İlköğrenimini Beylerbeyi Rüştiyesinde, yapmıştır. Mülkiye ve Hukuk mekteplerinde bir süre okumuş, fakat bu okullardaki tahsilini bitirmemiştir.
Fehmi Efendi’den Arapça, Keşmirli İskender Efendi’den Farsça, Polonya asıllı Hayrettin Efendi’den Fransızca dersleri almıştır. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Ferit Bey, 1905 senesinde, Mustafa Âsım Efendi’den icâzet almıştır.

Haziran 1303/1887’de Hariciye Nezâreti’nde tercüman olarak memuriyete başlamış, bu görevinin yanı sıra Beylerbeyi Rüştiyesinde Fransızca dersi okutmuştur. Tercüme Odası’ndaki görevinde 1304/1777-1779’da üçüncü sınıf ve 1336/1920’de da ikinci sınıf rütbelerine yükselmiştir. 1314/1797-1799’da dördüncü sınıf Osmanlı Nişanı 1916’da ise üçüncü rütbeden Mecidî Nişanı almıştır.
1322/1906-1907 yılında Farsça bir manzumeyi Türkçe’ye çevirmesinden dolayı İran Hükümeti tarafından kendisine “Şîr-i Hurşid” unvanı verilmiştir. 1914’te Dârülfünûn’da, Türk Edebiyatı Müderrisliği’ne atanmış ve 5 Ocak 1914 tarihinde Hariciye Nezâreti’ndeki görevinden emekli olmuştur. 1917 yılında Süleymaniye Medresesi’nde, Felsefe Tarihi Müderrisliği’ne tayin olmuştur. 2 Nisan 1335/1919 tarihinde, Dâru’l- Hilafeti’l-Âliyye Süleymaniye Medresesi Felsefe Müderri’si iken, Dâru’l-Hikmeti’l- İslâmiye üyeliğine atanmıştır. 1922’de Ankara’da kurulmuş olan Tetkikat ve Telifat-ı İslâmiye Heyeti üyeliğine tayin olmuş, 1923’te tekrar Süleymaniye Medresesinde Felsefe Tarihi dersi okutmuş, bir yıl sonra bu okulun kapanmasıyla açıkta kalmıştır. 1924’te, Dârülfünûn’da İran Edebiyatı Tarihi müderrisliğine başlamış ve 31 Temmuz 1933’te bu görevinden ayrılmıştır. 1943 senesinde, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesine, İran Edebiyatı profesörü olarak atanmıştır.

21 Mayıs 1944’te vefat etmiştir. “Türrehât”, “Asâr-ı Edebiye Tetkikâtı Dersleri’, “Şerhi Mütûn”, “Sabit Ve Baki Hakkında İnceleme”, “İran Edebiyatı Tarihi’, “Felsefe Tarihi Notları”, “İlm-i Ahlâk”, “Dinî ve FelsefîMüsahabeler” ve “Vahdet-i Vücût” adında eserler telif eden Ömer Ferit Bey’in çok sayıda makalesi, dönemin basınında yayınlanmıştır.

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesi iken yazmış olduğu “Hakikati görelim”, “Mu’cizata Dair”, “Halisane Bir İhtar”, “Nübüvvetten Bir Nebze”, makaleleri ve “Ayasofya vaazları” Cerîde-i İlmiye’de yayınlanmıştır