Hit (618) Y-4103

Süleyman Derin

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kütahya/Tavşanlı D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-08-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Süleyman Derin

1968 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindedoğdu.

İlkokul ve liseyi Tavşanlı’da bitirdi.

1991 yılında Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Aynı fakültede 1993 yılında “Abdurrahman Sami’nin Hayatı eserleri ve Fatiha Suresi Tefsiri” başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı.
1995 yılında doktorasını yapmak üzere, İngiltere Leeds Üniversitesi, Arap ve Ortadoğu Araştırmaları Bölümü’nde görevlendirildi.

Kasım 1999’da “Towards Some Paradigms of the Sufi Conception of Love: From Râbia to Ibn al-Fârid” adlı doktora tezini savunarak Doktor unvanını aldı.
2003 yılında Yrd. Doçent kadrosuna atanan Süleyman Derin 2006 yılında Doçentlik imtihanını kazandı.

Şu anda tasavvuf anabilim dalında Doçent öğretim üyesi olarak tasavvuf tarihi, mistik hareketler gibi dersler okutmaktadır.

Telif Kitaplar:
İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf, Küre Yayınları, İstanbul, 2006.

Makaleleri:
“Tasavvufî Yolda İlerlemeye Bir Engel Olması Açısından Evliliğin Reddi ve Mânevî Evlilik” Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 6, (2001), s. 211-225.(Bu makale Hıristiyanlığın ve İslam tasavvufunun evliliğe bakış açılarını incelemekte, her iki inancın benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymaya çalışmaktadır.)
“Annemarie Schimmel’in Tasavvufun Kökenlerine Dair Görüşleri” Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 11, (2003), 519-526. (Adı geçen makale yakın tarihte vefat eden Annemarie Schimmel adlı önemli tasavvuf araştırmacısının tasavvufun doğuşu ve gelişimi ile ilgili fikirlerini incelemektedir.)
“Merciful God or Wrathful God: Comparative Analysis of the Conceptions of God in Islam, Christianity and Judaism”, Kazakistandın Ilımi Elemi: Nauçni Mir Kazakistana, 2, (Kazakistan) (2005), 26-34. (Bu makale üç semavi dindeki Tanrı anlayışın değerlendirmekte ve özellikle Allah’ın rahmet ve kahır sıfatlarının bu dinlerde oynadığı rolü ortaya koymaya çalışmaktadır.)
“Mevlana Celaleddin Rumi’nin Sevgi Anlayışı”, Doğu-Batı, 26, (2004), 279-294. (Bu makale Celaleddin Rumi’nin ilahi ve beşeri aşka olan yaklaşımını özellikle Mesnevi beyitlerinden yola çıkara incelemektedir.)
“The Tradition of Sulh among the Sufis with Special Reference to Ibn Arabi and Yunus Emre”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 27, 1-12 (2005). (Bu makale günümüzde önemli sorun olan çatışmaları barışçıl yollardan çözme hususunda sufilerin görüşlerini incelemektedir. Özellikle İbn Arabi ve Yunus Emre bu konuda en güzel örnek olup makale daha çok bu iki sufinin görüşlerini incelemektedir.)
“Tasavvufun Orta Asya’da Yakın Geçmişteki Rolü: Kırgızistan Örneği”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 16, 7-39, (2006). (Sosyalizmin sona ermesi ile Orta Asya cumhuriyetleri bütün dünyanın ilgi odağı olmuştur. Bu makale komünist dönemde din aleyhine yapılan faaliyetleri ve faaliyetler karşısında tasavvufun oynadığı önemli rolü incelemektedir. Ayrıca Kırgızistan’da yapılan alan çalışması ile tasavvuf konusunda Kırgız halkının düşünceleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.)

Uluslararası Sempozyum Bildirileri:
“The History of Bilâd al-Shâm from the Beginning of Seljukian Period up to the end of Mamelukian Period“, The sixth international symposiun on the history of Bilâd al-Shâm, Şam, c.I, 2001, s.678-696. (Uluslararası Şam Tarihi sempozyumunda sunduğu bu bildirisinde Şam’ın tarih boyunca tasavvufi şahsiyetler açısından önemini ve burada yaşayan önemli sûfîlerin etkilerini incelemektedir. Ayrıca İbn Teymiyye gibi tasavvuf aleyhtarı kimselerin de bu şehirde yaşamış olması değerlendirilmiştir.)
“Islam’s Answer to Terrorism and the Conception of Divine Love in Sufism”, The Dialogue between Civilization: The Role of Philisophies and Religions for the World Peace, International Conference of Philosophy, Pusan Üniversitesi, Güney Kore, 2-3 Mayıs 2003, s.1-27. (Güney Kore’nin Pusan şehrinde sunduğu bu tebliğinde medeniyetle arası diyalog faaliyetlerinin önemini ve bu bağlamda sufilerin konuya yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışmıştır.)

“Islam’s Coexistence with other Religions”, Kazakistan’da eğitim ve Demokrasi Uluslar arası Konferans, Çimkent, 2004 (Kazakistan). s.18-22. (Kazakistan Çimkent’te sunduğu bu tebliğinde İslam’ın çok kültürlülüğe olan yaklaşımını ortaya koymaktadır.)
“Globalleşme Sürecinde Türk Dünyasında Dinin Fonksiyonu”, Türk Medeniyeti ve Globalleşme- Uluslar arası Sempozyum, Kırgız Türk Manas Üniversitesi, Bişkek, 10-11 Kasım, 2005. (Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te sunulan bu tebliğde globalleşmenin dini boyutları incelenmiş ve bu süreçte dinin üstlenebileceği müspet roller konu edinilmiştir. Ayrıca tasavvufun global etik kuralları da ortaya konulmaya çalışılmıştır.)
“Ibn Arabi’s conception of perfect man” California, Berkeley University, Ekim, 2006
“Mevlana’da İlahi Aşk”, 2 Kasım 2007, Tapei, Tayvan