Hit (654) Y-3863

Fikret Karapınar

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : fkarapinar@selcuk.edu.tr
fkarapinar@hotmail.com
fikretkarapinar@gmail.com
D.Yeri : Zonguldak/Devrek D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Hadis,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Almanca, Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-04-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Fikret Karapınar

2 Mayıs 1969tarihinde Zonguldak/Devrek'te doğdu.

İlkokulu Kozlukadı Köyü'nde (1980) tamamladıktan sonra Almanya'ya gitti.

Ortaokulu Almanya/Hamm'da (1984)'de tamamladı.

1989'da Devrek İmam-Hatip Lisesi'nden 1994’te Selçuk Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Aynı yıl mezun olduğu fakülteye Hadis ABD Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1995-1997 yılları arasında Ürdün/Amman'da, 2003 senesinde 6 ay Almanya'da araştırmalarda bulundu.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1999 senesinde yüksek lisansını, 2006'da da doktorasını tamamladı.

02.03.2010 tarihinde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı.

Konya'da yayınlanan Marife Dergisi ile Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın kurulu üyesidir.

İlgi Alanları: Elyazmaları, Hadis-Tasavvuf ilişkisi, Oryantalizm, Anlambilim, Yorum-Yorumbilim, Üslûp

Yüksek Lisans Tezi: Ebû Bekr Muhammed b. İshâk el-Kelâbâzî (v. 380/990)’nin Miftâhu Maâni’l-Ahbâr Adlı Eserinin İlk 80 Varağının Tahkîk ve Tahrîci Tahkik (edition-critic) and (finding out the hadiths) Miftahu Maani’l-Ahbar from Abu Bekr Muhammed b. Ishak al-Kallabadhi [Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Ens. - 29.11.1999]

Doktora Tezi: Muhaddis Sufilerin Hadis Usulü ve Hadisleri Anlama Yöntemleri (H.IV.-V./M.X.-XI. Asır) adīth Methodology ofH adīthsufī Scholars and their Methods of Understanding The Haddith-SMuh (IV.-V./X.-XI. Centuries) [Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. - 07.11.2006]

Eserleri:

Telif Kitapları:

Ebû Bekr el-Gülâbâdî’nin Maâni’l-Ahbâr (Bahru’l-Fevâid) Tahkîki تحقيق معاني الأخبار (بحر الفوائد) أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم القُلْآبَادِي

Muhaddis Sufilerin Hadis Usulü ve Hadisleri Anlama Yöntemleri

Mesnevî´den 100 Hadis Şerhi Ankaralı İsmail Rusûhi Dede

Anlatım Özellikleri Açısından Sahîh-Hasen Rivâyetler ve Mevzû Haberler

Hakemli Makaleleri:

Hakîm Tirmizî ve Ona Ait Bir Mecmû’a

Ürdün Üniversitelerinde Hadîs Alanında Yapılan Tezler

İlk Devir Sûfîlerin Hadis Birikimleri

Rivâyetlerde İşârî Yorum

Muhaddis-Sûfî Ebû Bekir el-Gülâbâdî (Kelâbâzî) (Ö. 380/990)

Hz. Peygamber’den Rüyada Aldığı Üç Hadis Risâlesinin Ahmed b. Hanbel’e Nispeti

الثلاثة أحاديث التي رواها الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام

Hadis Şerhlerinde Kullanılan Yorumlama Biçimleri “…Oruç bana aittir…” Hadisi Örneği

Çok Hadis Rivâyet Edenlerin Son Temsilcilerinden İbnü’t-Tuyûrî el-Bağdâdî (500/1106)

Çevirileri:

“Kur’ân’dan Başka Hiçbir Vahiy Bulunmadığı” Rivâyeti Üzerine

Ansiklopedi Maddeleri:

Evli Eşler Arası Cinsel İlişki: Huzur ve Sükûnet Kaynağı

Evlilik, Eş Seçimi ve Evlenme Engelleri

Salih ve Adil Kral Necâşî Ashame

Tanıtımları:

Die Anfänge Der Islamischen Jurisprudenz (İslam Hukuku’nun Dayanakları) Harald Motzki, Ihre Entwicklung in Mekka bis zur Mitte des 2./8. Jahrhunderts, Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Franz Steiner, Stuttgart: 1991, s. IX+291 ISBN 3-515-05433-2

el-Mevsûatu’z-Zehebiyye li’l-Hadîsi’n-Nebeviyyi’ş-Şerîf ve Ulûmih (Hadis CD’si)

Allimû Evlâdekum Mahabbete Âli Beyti’n-Nebî, Dr. Muhammed Abduh Yemânî, Allimû Evlâdekum Mahabbete Âli Beyti’n-Nebî, Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, I. baskı, Beyrut 1998, 253 s.