Hit (714) Y-3626

Mesut Okumuş

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : okumus@gazi.edu.tr
D.Yeri : Erzurum / Narman D.Tarihi : 25.10.1964
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Mesut Okumuş

Özgeçmiş

25 Ekim 1964 yılında Erzurum’un Narman ilçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Narman’da, liseyi Erzurum’da bitirdi.

Yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1988 yılında tamamladı.

Altı yıla yakın bir süre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.

1994 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesine araştırma görevlisi olarak girdi.

Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Muhammed İzzet Derveze ve Tefsirdeki Metodu” başlıklı teziyle 1994 yılında tamamladı.

Aynı yıl geçici kadro nakli ile adı geçen enstitüye araştırma görevlisi olarak naklen atandı.

2000 yılında “Gazali’nin Kur’an Anlayışı ve Yorum Yöntemi” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı.

Aynı yıl Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı.

2003–2004 yılları arasında üç ay süreyle İngiltere’de Liverpool Hope University’de dil eğitimi aldı ve alanıyla ilgili araştırmalar yaptı.

2004 yılında doçent oldu.

Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğini sürdürmektedir.

ESERLERİ

Tez

· Yüksek Lisans Tezi: “Muhammed İzzet Derveze ve Tefsirdeki Metodu” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

· Doktora Tezi: “Gazali’nin Kur’an Anlayışı ve Yorum Yöntemi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kitap

· “Kuran’ın Felsefi Okunuşu –İbn Sina Örneği-”, Araştırma Yayınları, Ankara 2003.

· "Oryantalistlerin Gözüyle İslam", (Ortak Yayın), Rağbet Yayınları, İstanbul 2003.

· “Kuran’ın Çok Boyutlu Okunuşu –İmam Gazali Örneği-”, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006.

· "Örnek İnsan Hz. Muhammed", (Ortak Yayın), Çorum Çağrı Eğitim Vakfı, Çorum 2006.

Makaleler

· "Taberi Tefsiri’nde Bağlamın Yeri ve Önemi", EKEV Akademi Dergisi, Yıl.6, Sayı.13, Güz–2002, s.125–151.

· “Arthur Jeffery ve Kur’an Çalışmaları Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIII, s.2, Ankara 2002.

· “Kuran’da Birr Kavramı Üzerine Semantik Bir Analiz”, Dini Araştırmalar, c.5, s.14, Ankara 2002.

· "Gazali’nin Kur’an Yorumlarına İbn Sina’nın Etkileri, İslâmî Araştırmalar, cilt 13, Sayı 3-4 Ankara 2000, s.41-353.

· “Kur’an Yorumunda Çokanlamlı Lafızlara Yaklaşımlar ”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2, cilt II, sayı: III, ss. 27-62, 2003.

· “Hz. Peygamber’in Örnek Ahlaki Kişiliğinden Kesitler”, Diyanet İlmi Dergi, Temmuz, Ankara, 2003.

· "Şiî ve Sünnî Müfessirlerin Ehl-i Beyt'le İlgili Bazı Ayetlere Yaklaşımları Üzerine", Marife, Ehl-i Beyt Özel Sayısı, yıl 4, sayı:3, Kış 2004, s. 211-233.

· "Semantik ve Analitik Açıdan Kur'an'da Salât Kavramı", G.Ü. Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 3, Cilt 3, sayı:6, s.1-30, 2004.

· "Kelâm-ı İlâhi Oluşunun Kanıtı Olarak Kur'an-ı Kerim’de Hz. Peygamber’e Yönelik Uyarı Ve Tehditler", İslâmî İlimler Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 1, Çorum 2006. s. 27-49.

· “Rivayet Tefsir Kaynağı Olarak İbn Kesir Tefsiri’nde Bağlamın Yeri”, İslâmî İlimler Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 3, Çorum 2007.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

· Bildiri: “Kuran’da Dünya ve Ahiret İlişkisi”, VIII. Kur’an Sempozyumu, 14–15 Mayıs 2005, Yozgat.

· Bildiri: "Erzurumlu Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi (ö.1115/1703) Ve Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri", Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum, 26–28 Haziran 2006, Erzurum.

· Bildiri: "Kur'an-ı Kerim'in Kronolojik Okunuşunun Muhasebesi", Çağrı Vakfı I. Kur'an Sempozyumu, 14–15 Ekim 2006, Çorum.

· Bildiri: "Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'e Verilen Değer", Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20–22 Nisan 2007, Çorum

· Bildiri: "Molla Hüsrev'in (ö.885/1480) Kur'an Anlayışı ve Tefsir Yöntemi", X. Kur'an Sempozyumu, 12–13 Mayıs 2007, Tokat.

· Müzakere: “18. Yüzyıl Osmanlı Alimleri’nden Yusuf b. Osman el-İskilîbî’nin Tefsir Anlayışı ve el-Mevhibetü’l-İlâhiyye ve’l-‘Atıyyetü’s-Sübhâniyye Adlı Tefsiri” Başlıklı Tebliğin Müzakeresi, Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu, 1-3 Ekim 2004, Çorum.

Çeviriler

· Makale Çevirisi: Margaret Smith, “Gazali’nin Öncüsü el-Muhasibi”, Tasavvuf Dergisi, Yıl.3, Sayı.9, 2002, s.417-426

· Makale Çevirisi: Arthur Jeffery, “Kur’an’ın Metin Tenkidi Projesindeki Gelişmeler” (Oryantalistlerin Gözüyle İslam adlı eser içinde), Rağbet Yayınları, İstanbul, 2003

· Makale Çevirisi: Arthur Jeffery, “Kur’an’ın Metinleşme Tarihi” (Oryantalistlerin Gözüyle İslam adlı eser içinde), Rağbet Yayınları, İstanbul, 2003.

· Makale Çevirisi: M. Abid el-Cabiri, “Gazali Düşüncesinin Temel Unsurları ve Çelişkileri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara Yıl: 2002.