Hit (770) Y-3445

İsmail Albayrak

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : albayrak@sakarya.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-26 Güncelleyen : /0000-00-00

İsmail Albayrak

Eğitim

· Lisans: ilahiyat fakültesi, Ankara üniversitesi, 1991

· Yüksek lisans: tefsir, Ankara üniversitesi, 1994

· Doktora: tefsir, Leeds/İngiltere üniversitesi, 2000

ESERLER

Kitap

· Klasik Modernizmde Kuran’a Yaklaşımlar, İstanbul: Ensâr Neşriyat 2004

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

· "The Qur'anic Narratives of the Golden Calf Episode,'' Journal of Qur'anic Studies, 3, 47-70 (2001).

· "Isrâîliyyât and Classical Exegetes' Comments on the Calf with a Hollow Sound: Q.20:83-98/7:147-155 with Special Reference to Ibn 'Atiyya,'' Journal of Semitic Studies, 47, 39-65 (2002).

· "The Classical Exegetes' Analysis of the Qur'anic Narrative 18:60-82,'' Islamic Studies, 42, 289-315 (2003).

· "The Notions of Muhkam and Mutashabih in the Commentary of Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır,' Journal of Qur'anic Studies, 5, 19-34 (2003).

· "Turkish Exegesis of the Twentieth Century: Hak Dini Kur'an Dili", Islamic Studies, 43, (2004), 391-414.

· "The Historical Status of the Qur'an: Modern Discussion Among Turkish Academics", Islam and Christian-Muslim Relations,

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

· "Charles C. Torrey's Concept of the Qur'an and Its Narratives,'' Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 137-150 (2001).

· "Richard Bell, Kur'an Çalışmaları ve Kur'an Vahyi Hakkındaki Görüşleri,'' Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 267-280 (2001).

· "Re-evaluating the Notion of Isrâîliyyât,'' Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13-14, 69-98 (2001).

· "John Wansbrough'nun Kur'an Tarihi Teorisi ve Batı'da Doğurduğu Tartışmalar,'' İslâmiyât, 4, 163-180 (2001).

· "Abdulhamîd el-Ferâhî ve Emin Ahsen el-Islâhî'nin Geliştirdikleri Kur'an Tefsiri Metodolojisi,'' Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 69-84 (2001).

· "Kur'an ve Anlatı(m) Bilim,'' EKEV Akademi Dergisi, 6, 87-103 (2002).

· "Metinsel Diyalog: İslâmiyyât,'' İslâmiyât, 5, 109-122 (2002).

· "Kur'an-ı Kerîm Ayetlerinin Tertîbi Hakkındaki Oryantalist Söyleme Genel Bir Bakış,'' Marife, 2, 155-164 (2002).

· "Erken Dönem Kurrâlarla İlgili Oryantalistik Bakış Açısının Eleştirel Değerlendirmesi,'' Marife, 4, (2004), 129-154.

· "Oryantalist Misyonerler ve Kur'an: Batı Etkisinde Hint Kur'an Araştırmaları Adlı Eser Üzerine Bazı Mülahazalar", Hadis Tetkikleri Dergisi, 2, (2004), 141-150

· "Doğulu Bir Oryantalist: Toshihiko Izutsu ve Kavram Çalışmaları (Küfür Kavramı Özelinde)", İslami Araştırmalar Dergisi, 18, (2005), 108-121

· "John Wansbrough ve Ahkam Tefsiri", İslam Hukuku Araştırmaları, 2, (2004), 127-140

· "Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Bediüzzaman Said Nursi'nin Nesh Konusuna Yaklaşımı", Yeni Ümit, 64, (2004), 36-41.

· "İçimizdeki Öteki: Tefsirde Hâricî (İbâdî) Algılamasına Dair Genel Bir Değerlendirme", Usûl, 2, (2005),

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

· "Batı'da Son Dönem Kur'an Çalışmalarına Genel Bir Bakış,'' Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı'da İslam Çalışmaları Sempozyumu (11-12 Mayıs 2002-Adapazarı, 169-190, Ankara, 2003.

· "Kur'an ve Tefsir Açısından Hızır Kıssası ve Ledün İlmi,'' Kur'an ve Tefsir Araştırmaları-V: İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-I Sempozyumu (12-13 Ekim 2003), 187-210, İstanbul, 2003.

Çeviriler

· "İslâm'ın Doğuşuyla İlgili Alternatif Yaklaşım,'' Neal Robinson'un Discovering the Qur'an: A Contemporary Approach to a Veiled Text (London: SCM Ltd. 1996) adlı kitabının 3. bölümünün çevirisidir. (İslami Araştırmalar Dergisi, 16, 166-175 (2003)

· "Tefsir Çalışmalarının Bugünkü Durumu,'' Andrew Rippin'in 'The Present Status of the Tafsir' adlı çalışmasının çevirisidir. (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 139-156 (2003)

· "Mu'minûn Sûresi'nin Yapısı ve Tefsiri,'' Neal Robinson'un 'The Structure and Exegesis of Surah Mu'minûn' adlı makalesinin çevirisidir. (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, 185-206 (2004)

· "Kur'an Hermenötiğine Doğru: Humanist Yorum Arayışı,'' Nasr Ebû Zeyd'in 'Toward's a Hermeneutics of the Qur'an: The Search For Humanistic Interpretation' adlı makalesinin çevirisidir. İslâmiyât, 7, 39-60 (2004)

· "Isnads and Rijal Expertise in the Exegesis of Ibn Abi Hatim (327/939),'' Mehmet Akif Koç'un "İbn Ebî Hatim'in Tefsirinde İsnadlar ve Ricâl'' Konusundaki Uzmanlığı' adlı makalesinin Türkçe'den İngilizce'ye çevirisidir. (Der Islam, 82, 2005, 146-168)

Basılmamış Uluslar Arası Bildiriler

· "The Notions of Muhkam and Mutashabih in the Commentary of Hamdi Yazır'', Conference on The Qur'an: Text, Translation and Interpretation, Centre of Islamic Studies (SOAS) University of London, 11-12 October 2001 (Uluslar arası konferans)

· "İslam Toplumunda Kur'an'ın Yeri ve Yorumu'', Müslüman Hıristiyan Diyaloğu: Birbirimizi Tanımak, Tanrı Kelâm'ı İle İlgili Sempozyum, Yeşilköy (Latin) Kilisesi, 2-5 Ekim 2003, İstanbul (Uluslar arası konferans)

· "The Historicity of the Modern Discussion Among Turkish Academics", Halle/Germany, University of Martin Luther (29. Deutscher Orientalistentag, 20-24 September 2004).

· "Islam and Terror", Southern Methodist University/Dallas-Texas Interfaith Dialogue, 3-4 March 2006.

· "The People of the Book in the Qur'an and Exegesis", Jews, Christians, Muslims: Reading our Text about others with Sensitivity, (19 March 2006) Chicago.

Müzakere

· "Recep Kaymakcan'ın İngiltere'deki Orta Dereceli Okullarda Din Öğretimi ile İlgili Sunduğu Tebliğin Müzakeresi,'' Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, (Editör) Suat Cebeci, Adapazarı 2002, ss. 78-79

Tanıtımlar

· Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri adlı eserin İslamiyat bülteninde Tanıtımı (Haziran-Temmuz 2003), ss.22-24

· "11-12 Ekim 2001'de Londra'da Yapılan Kur'an: Metin, Çeviri ve Yorum (The Qur'an: Text, Translation and Interpretation) Adlı Konferanstan Genel İzlenimler,'' Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 221-238 (2001)

· "Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı'da İslâm Çalışmaları'' Sempozyumundan Genel İzlenimler, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 191-212 (2002)