Hit (811) Y-3338

Cüneyt Mehmet Şimşek

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Cüneyt Mehmet Şimşek

Araştırma Görevlisi

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1996.

Yüksek Lisans: Necip Mahfuz ve Üç Romanının Değerlendirilmesi,

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

Doktora: Ziyâuddîn İbnu'l-Esîr ve Edebî Tenkitçiliği, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

ESERLERİ

Kitap

· Yaşayan Arapça, (H. GÜNDAY, Ş. ŞAHİN ile birlikte), Alfa Yayınlan, İstanbul, Ağustos, 2003, (380 sayfa)

· İngilizce Dini ve Felsefi Metinler, Alfa Yayınları, Bursa, 2003, (540 sayfa)

· Kavramlar Mantığı", (İsmail GELENBEVÎ'nin "el-Bürhan" adlı eseri esas alınarak hazırlanmakta olan bu çalışma yaklaşık 400 sayfa olarak tasarlanmış olup halen çalışmalar devam etmektedir.) .

Çeviri Makale

· Cürcânî'nin 'Ta'lik' Kavramının Nahiv Teorisinin Gelişimi ve Dilbilimsel Analizdeki Rolü", (Racî M. RAMMÛNÎ'nin "The Role of al-Jurjâni's Concept of Ta'lîq in the Development of Arabic Grammatical Theory and Linguistic Analysis" adlı makalenin tercümesi) (International Journal of Islamic and Arabic Studies 3(1): 27-42, 1986, Bloomington, Indiana, yayın aşamasında, (18 sayfa)

· "Abdülkahir el-Cürcani'de 'Nazm' Kavramı: Üslupbilim Işığında Bir Okuma" (Nasır Hamid Ebû ZEYD'den " Mefhûmu'n-Nazm 'inde Abdülkahir el-Cürcani: Kıraa fi Dav'i-Uslûbiyye" adlı makalenin tercümesi) Fusul, V-l/11-24, Kahire, 1984, yayın aşamasında, (40 sayfa)

· "Dil (Şükrü B. ABED'den "Language" adlı makalenin tercümesi), History of Islamic Philosophy, (Editors, Seyyed Hossein Nasr-Oliver Leaman, London, 1996, yayın aşamasında, (40 sayfa)

· "Abdülkahir el-Cürcani'de 'Anlamın Anlamı' Kavramı", (İzzeddîn İSMAİL'den "Kırâa fi mane'l- manâ 'inde Abdülkahir el-Cürcani” adlı makalenin tercümesi) Fusul, VII-3-4/37-45, Kahire, 1987, yayın aşamasında, (15 sayfa)

· "17. ve 18. Yüzyıllarda Doğu Hindistan'da Sufizma Karşı Muhalefet" (Azyumardi AZRA'nın "Opposition to Sufizm in The East Indies in the Seventeenth and Eighteenth Centuries" adlı makalenin tercümesi), 23 sayfa olup bir kitap dahilinde yayınlanmak üzeredir.