Hit (649) Y-2604

Ahmed Cevdet İkdamcı

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1862
Ö.Yeri : Ankara Ö.Tarihi : 1935
Görevi : Uzm.Alanı : Gazeteci, yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Almanca, Arabça, Farsça, Fransızca, Osmanlıca, Rumca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-03 Güncelleyen : /0000-00-00

AHMED CEVDET, İkdamcı

Türk gazetecisi.

İstanbul'da doğdu.

Babası İstanbul'un tanınmış tütün tüccarlarından Hacı Ah­med Efendi'dir.

Kaptanpaşa Rüşdiyesi'nden sonra Mülkiye'den ve Hukuk Mektebi'nden mezun oldu.

Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldi; kendi gayre­tiyle Almanca ve Rumca öğrendi.

Bildiği diller sayesinde daha yirmi bir yaşında iken Tercümân-ı Hakikat gazetesine mütercim olarak girdi ve ilk yazılarını bu gazetede yayımlamaya başladı.

Bu arada Takvîm-i Vekâyi'de de yazılar yazdı ve bir süre bu gazetenin yazı ku­rulunda görev aldı.

Daha sonra Tömbeki Rejisi'nde ve Osmanlı Bankası'nda me­mur olarak çalıştı.

Sabah, Tarik, Saadet gazetelerinde başmuharrirlik yaptı. 5 Temmuz 1894'te İkdam gazetesini ya­yımlamaya başladı. Uzun süre bu gaze­teyi yayımladığı için İkdamcı Cevdet di­ye tanındı.

II. Meşrutiyetin ilânından sonra idare­yi eline geçiren İttihat ve Terakki Fırkası'na muhalefette bulunan Ahmed Cev­det, 31 Mart Vak'ası'nın ardından Avru­pa'ya gitmek zorunda kaldı (1909).

Ga­zeteye oradan yazılar göndermeye de­vam etti. 26 Şubat 1912den itibaren gazetenin adı iktiham olduysa da bir­kaç ay sonra yeniden İkdam adıyla ya­yınına devam etti.

Millî Mücadele yılla­rında gazetesindeki yazı kadrosuyla bir­likte Millî Mücadele'yi destekledi.

Cum­huriyet ilân edilince Türkiye'ye döndü.

Gazetede yayımlanan bir haberden do­layı İstiklâl Mahkemesine verildiyse de suçsuz olduğu anlaşılarak beraat etti ve hayatının sonuna kadar siyasetten tamamen uzak kaldı.

İkdam 31 Ara­lık 1928'e kadar 11.384 sayı yayımlandı.

1935'te Ankara'da yapılan I. Matbuat Kongresi'ne katıldığı gün çok heyecan­lanarak kalp krizi geçirdi ve ertesi gün 27 Mayıs 1935'te öldü.

Gazetecilik faaliyeti yanında yayıncı­lıkla da meşgul olan Ahmed Cevdet, İkdam Kütüphanesi adı altında pek çok faydalı kitap yayımlamıştır.

Salim ve Latîfî tezkireleri, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nin ilk altı cildi, Şemseddin Sa­mi'nin kamûs-ı Türkî'si Bursalı Mehmed Tâhir'in Türklerin Ulûm ve Fünûn'a Hizmetleri, Kemalpaşazâde'nin Divan'ı, Ali Şîr Nevâinin Muhâkeme-tü'l-lugateyn'i , Necip Âsimın Orhun Âbideleri, En Eski Türk Yazısı ve Bü­yük Türk Tarihi bu seride çıkan önem­li kitaplardandır.

Yazılarında sade bir dil kullanan Ah­med Cevdet'in Türkçülüğü ve Türkçeci­liği, hem dilinde hem fikir hayatında değişmeyen hareket çizgisini teşkil et­miştir.

İkdam kısa sürede aynı fikri paylaşan pek çok yazarın toplandığı bir merkez ve yayın organı olmuş, Ahmed Cevdet daha ilk yıllardan itibaren Ah­med Midhat Efendi, Recâizâde Ekrem, Hüseyin Rahmi, Ahmed Râsim, Cenab Şahabeddin, Halid Ziya, Sâmipaşazâde Sezai, Hüseyin Dâniş, Fatma Aliye, Sâmih Rıfat, Hüseyin Kâzım, Veled Çelebi, Ahmed Refik. Ahmed Hikmet, Hamdul­lah Suphi, Ahmed Naim, Necip Âsim ve daha birçok yazarın roman, hikâye ve yazılarına yer vermiş ve bu şekilde dev­rin en seçkin yazar kadrosunu oluştur­muştur.

Zengin iç ve dış haberleri, cid­di, seviyeli, ilgi çekici tefrika ve makaleleriyle kısa sürede gazeteyi okuyucula­ra sevdiren Ahmed Cevdet, böylece İk­dam'ı devrin en çok satılan gazetesi haline getirmiştir.

II. Meşrutiyetin ilâ­nından sonra gazetesinde bazı yenilik­ler yapan Ahmed Cevdet, ilk defa rota­tif baskı makinesini Türkiye'ye getirmiş. İkdam'ın sayfalarını çoğaltmış ve böy­lece Türk gazeteciliğinde yeni ve olum­lu bazı adımlar atmıştır