Hit (1089) Y-1872

Hilmi Efendi (Kıbrıs Müftüsü)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kıbrıs D.Tarihi : 1782
Ö.Yeri : Kıbrıs Ö.Tarihi : 1847
Görevi : Müftü Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Hilmi Efendi (Kıbrıs Müftüsü)
Divan şiiri tarzında yazan, Kıbrıs'ın bilinen en eski Türk şairidir.
Kıbrıs müftüsü olarak tanındı.
Uzun müddet Lefkoşe'de ilme hizmet etti.
Şiirleri dikkatini çektiği için Padişah II. Mahmut tarafından İstanbul'a çağrıldı
ve kendisine "Re'is-üş Şuara" unvanı layık görüldü.
Mezarı Lefkoşa'da,Yeni Camiye bitişik olan kubbe içindedir.
Kuvvetli bir divan şairi olmasına rağmen şiirlerinin birçoğu günümüze ulaşamadı.
Bulunabilen şiirleri, araştırmacı Harid Fedai, emekli öğretmen Niyazi Beyin kütüphanesinden aldığı şiir defterlerini değerlendirerek Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi: Şiirler (1987) adlı eserinde topladı.

HİLMİ EFENDİ (Kıbrıs Müftüsü)
NA'T-I NEBEVÎ
Gubâr-ı dergehin kuhl-ı hidâyet yâ Resülu'llah Vücüdtn 'âlemeyne 'ayn-ı rahmet yâ Resülu'llah
Egerçi Yüsufa ihsan olunmuş şatr-ı hüsn amma Tamamen sendedir hüsn ü melâhat yâ Resülu'llah
Tevakkufsız iki şakk oldı bedr-i âsümân-pîrâ Edince parmağınla bir işaret yâ Resülu'llah
Ayağı yerlere basmaz Burâk-ı berk-reftârın Rükübınla bulınca feyz-i kuvvet yâ Resülu'llah
Selâmlık eyledikde Mescid-i Aksâya devletle Rikâbınla melâ'ik peyk-i hizmet yâ Resülu'llah
Selâmınla kirâm-ı enbiyâyı eyledin teşrif imâm oldun sana onlar cemâ'at yâ Resülu'llah
O şebde tarfetü'l-'ayn içre vardın Kudse bî-külfet Sülükın kudsiyâne verdi hayret yâ Resülu'llah
Du'â yı müstecâb âsâ su'üd etdin semâvâta Sana tert îb olundı çok ziyafet yâ Resülu'llah
Semâvâh geçüb ta "kaabe kavseyn"e 'urüc etdin Sana keşf oldı ol dem sırr-ı vahdet yâ Resülu'llah
Huzür-ı vahdet efrüz-ı hümâyûna olub da'vet Sana ilbâs olundı nice hil'at yâ Resülu'llah
Mekânlardan münezzeh zât-ı pâk-i hazret-i Hakkı Cihetsiz niteliksiz oldı rü'yet yâ Resülu'llah
Mukaddem Zemzem-i tevhîd ile gusl-i dehân etsün O kim eyler senin na'tin tilâvet yâ Resülu'llah
Haririnden eder rühâniyât-ı 'aşka müstağrık Kalem kim vasfını eyler kitabet yâ Resülu'llah
Kıl üstünde yürür na'tin yazarken hâme-i şâ'ir Düşer ruhundan olmazsa i'ânet yâ Resülu'llah
Ulaşmaz vasfına nehr-i fesahat, aksa Nîl-âsâ Yetişmez na'tine bahr-ı belagat yâ Resülu'llah
Benim, ol bed-güher, âlüde-i levs-i nıenâhî kim Şümâr-ı zübdeme yokdır nihayet yâ Resülu'llah