Hit (697) Y-1808

Hülya Küçük

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : E-Posta : hkucuk@konya.edu.tr
D.Yeri : Şenkaya / Erzurum D.Tarihi : 1961
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi,Yazar Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Hollandaca, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-11-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Hülya Küçük
1978’de Erzurum Kız Lisesi’nden,
ve 1983’te Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden (Erzurum)mezun oldu.
1987'de din görevlisi olarak gönderildiği Hollanda’da, Leiden Üniversitesi, İslamoloji Bölümünü bitirme imkanını da buldu.
1995’te Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesine Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi olarak girdi.
Aynı yıl, Leiden Üniversitesi Türkoloji bölümünde başladığı doktorasını Mayıs 2001’de tamamladı.
Haziran 2001-Nisan 2002 arası, ücretsiz izinli olarak bulunduğu İsveç’te, Lund Üniversitesi Teoloji Enstitüsünde “Post-Doktoral (Doktora sonrası) Araştırmacı” sıfatıyla araştırmalar yaptı.
2006 yılında Doçent, 2012 yılında Profesör oldu. Tasavvuf Tarihi ve 1918-1930 arası Türk Tarihi ilgili araştırmaları mevcuttur.
Arapça, İngilizce, Flemenkçe/Hollandaca ve orta derecede Farsça bilmektedir.


ESERLERİ
A. ULUSLAR ARASI MAKALELER
A.1) TUBİTAK yayın teşvik listesindeki A ve B grubu dergilerde yayınlanan araştırma makalesi
A.1.1 “From His mother Nūr al-Ansāriyya to His shaykh Fâtima bt. Ibn al-Muthannā:
Important Female Figures around Muhyi l-Dīn b. Al-ʽArabī (d.638/1240)”, Arabica 59 (2012), ss. 685-708 (Sosyal Bilimler- A Grubu Dergi).
A.1.2. “Ibn Barrajān’s Life ans Works”, Part-1 of : "Light Upon Light in Andalusian Sufism: Abū l-Ḥakam Ibn Barrajān (d.536/1141) and Muḥyī l-Dīn Ibn al-‘Arabī (d.638/1240) as the Evolver of His Hermeneutism”, in: Zeitschrıft Der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (ZDMG), Almanya (Sosyal Bilimler- A Grubu Dergi), 2013 No. 163/1, ss. 87-116).
A.1.3. “Ibn Barrajān’s Views and Legacy”, Part-2 of : "Light Upon Light in Andalusian Sufism: Abū l-Ḥakam Ibn Barrajān (d.536/1141) and Muḥyī l-Dīn Ibn al-‘Arabī (d.638/1240) as the Evolver of His Hermeneutism”, in: Zeitschrıft Der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (ZDMG), Almanya (Sosyal Bilimler- A Grubu Dergi), (2013, No. 163/2, ss.383-410).

A-2*) TUBİTAK yayın listesindeki C grubu dergilerde ve SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki diğer dergilerde yayınlanan araştırma makalesi
A.2.1. "A Brief History of Western Sufism", Asian Journal of Social Science, 36 (2008),ss. 292–320 (DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK başvurusunda, yayınlanacağına dair belgeyle birlikte dosyaya konmuştu. Bundan dolayı şimdi konmadı).
A.2.2. "Dervishes Make A City: The Sufi Culturte In Konya," Critique. Critical Middle Eastern Studies, 16, 3 (2007), ss.241–253.
A.2.3. "Sultan Walad's Understanding of Sufism: Between Populism and Theosophy", Asian Journal of Social Science, 38 (2010), ss. 60–78.
A. 2.3. “Sufi Kalplerin Nahvi: Abdulkerim el-Kuşeyri’nin er-Risale fi’n-Nahvi’l-Müevvel Adlı eseri” (A.F. Doğan’la birlikte), Ankara Ün,versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 54:1 (2013), ss. 65-85.


A-3) Diğer uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar
A.3.1. (Stephen Hirtenstein’le birlikte): Sadr al-Dîn Qūnawī’s al-Nusūs: considerations of al-Haqq and tahqîq”, Journal of Ibn Arabî Society, No. 49 (Oxford 2011), ss.107-116.
A.3.2. “Sultān Walad’s (623/1226−712/1312) Role in the Foundation of the Mevlevi Sufi Order”, Mawlana Rumi Review (Exeter/İngiltere), no.3 (2012), ss.22-50.
A.3.3. “Female Substitutes and Sheiks in the Mawlawiyya Sufi order: From the Early Phase of the Order to the 12/18th Century”, Mawlana Rumi Review (Exeter/İngiltere), no. 4 (2013), ss. 106-131.
A.3.4. “İlk Dönem Mevleviliğinde Tasavvuf Eğitimi”, Azerbaycan Milli İlimler Akademyası, 2007, ss. 135–144.
A.3.5. “Sufism: The Mysticism Developed By Muslims, Understanding Sikhism. The Research Journal, 9, 2 (2007), ss. 31–33.
A. 3.6. “Meşâyih-i Zen der Tarîkat-i Mevleviyye”, (trc. Dâvud Vefâî ve Mansûre Hasîbî),
Hekmat va Ma‘refat, No.2 (2009), ss.49-52.

B) ULUSLARARASI BİLDİRİLER
B-1) Tam metinli bildiriler
(Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)
B.1. “İbtidaname’ye göre Mevlevi Halifeleri”, 3. Uluslararası Mevlânâ Kongresi, 5-6 Mayıs, 2003 (III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, 5-6 Mayıs 2003,(Baskısı: Bildiriler, Konya, 2004, içinde, ss. 85–94).
B.2.“Cumhuriyet Dönemi Bektaşiliği”, International Symposyum on Bektashism and Alevism-I, 28-30 September 2005, Isparta (Baskısı: Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu-I, 2005, içinde, ss.72–80).
B.3. “Sultan Walad's Populism Mixed with Theosophical Understanding of Sufism”, Uluslararası Mevlana Kongresi, 08-11 Mayıs 2007 (Baskısı: International Mevlânâ Symposium Papers-3, İstanbul, Motto Projkect Publication: 2010, ss. 1313-1324).
B.4. “Şerhu Müezzin Kefevi, Ehadu Derâvişi'l-Halvetiyyeti li Maârifi Sultan Veled”, Tasavvuf, Sekafe ve Musiki, 09-11 September 2007, Cezayir (Baskısı: Aʽmâlu’t-tabʽati’r-râbia li’l-mülteka el-düvelî. Tasavvuf, Sekâfe ve Mûsîkî, Mâ Verâu’n-Nass, Alger, 2008, ss. 102-105).
B.5. "The Role of Women in Sufism", Die unbekannte Seite des Islam. Rollen und Positionen des Sufismus. 16-18 November 2007, Rehburg-Loccum. (Baskısı: Lidwina Meyer (ed.) Die unbekannte Seite des Islam. Rollen und Positionen des Sufismus Rehburg-Loccum 2009 içinde, ss.139-162).
B.6. “Batı’da Gözardı Edilmek İstenen “Müslüman” Mevlânâ”, On the Traces of Mawlânâ Jalâl al-Dîn Rūmî in the World, International Symposium, 13-15 December 2007, Konya (Baskısı: Konya, 2010).
B.7. “Sadreddin Konevi’nin en-Nusus fî’t-tahkîk adlı eseri”, I. Uluslararası Sadreddîn Konevî Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2008, Konya (Baskısı: Uluslararası Sadreddîn Konevî Sempozyumu Bildirileri, Konya, 2010: MEBKAM, ss. 175-182.
B.8. “Sırr-ı Şems veyâhud Şems-i Sırr/Sirr-i (Secret or Secret Heart of) Shams or Shams-i Sirr (Shams of the inmost Heart ”, Enlightened by the Sun. International Symposium. 11-16 December Istanbul-Konya (Baskısı: Istanbul, 2010: Nefes, ss. 461–507).
B.10. “Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-Yi Celâliyye”, Internatıonal Symposıum On Sultan Walad, 9-11 Aralık/December 2011 İstanbul (İngilizcesiyle birlikte yayınlanacaktır.)
B.11. “Maârif-i Sultan Veled’i Fusûsu’l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu’l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi”, Internatıonal Symposıum On Sultan Walad, Uluslar Arası Sultan Veled Sempozyumu/Internatıonal Symposıum On Sultan Walad, 15-16 Aralık/December 2011 Konya (İngilizcesiyle birlikte yayınlanacaktır.)
B.12."Sultan Veled Üzerine Yapılan Çalışmalar",Hakk’a Yürüyüşünün 700. Yılında Sultan Veled sempozyumu,11 Aralık 2012, Konya.
B.13. “Tasavvuf Kitaplarında Yeme-İçme Konusu: Abdullah Bosnavi’nin Lübbü’l-lübb fi beyani’l-ekli ve’ş-şürb adlı Risalesi örneği”, Sarajevo, 26-27 Mayıs 2013.


B-2) Özeti (Abstract) Yayınlananlar
(Yabancı dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)
B.14. “The Role Of Sufism In The Dialogue Between World Religions”, 7th IAMES Congress, 4-8 October 2000, Freie Univ., Berlin, Almanya.
B.15. "İbn Haldûn Ve Tasavvuf: Şeyh Ve İlgili Diğer Kavramlara Farklı Bir Yaklaşım", Günümüzde İbn Haldun Düşüncesi ve Sosyal Bilimler: IInd International Symposium on Ibn Khaldun, 29-31 May 2009, Istanbul-İSAM (Çalışmanın ingilizce ve Türkçesi ayrı ayrı basılacaktır).


C.ULUSLARARASI KİTAP YAZARLIĞI
C-1) Kitap yazarlığı
C.1) The Roles of the Bektāshīs in Turkey’s National Struggle, Leiden, 2002: Brill (Doktora Tezinin yayınlanmış hali).
Bkz. http://www.brill.com/search?search_title=bektashis
C-2
) Kitap içinde bölüm
C.2.1. “Sufi Reactions Against The Reforms After Turkey's National Struggle: How A Nightingale Turned Into A Crow” In: T. Atabaki (ed.), The State and the Subalterns. Modernization, Society and the State in Turkey and in Iran, London, 2007: I.&Tauris, içinde, ss.123–143. Bu çalışma daha önce DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK başvurusunda kullanıldığı için eserler dosyasına konmadı.

C.2.2. “Women And Sacred Geographies: Turkey” in: Encylopedia Of Women And Islamic Cultures, V, 230–2, Leiden, 2007: Brill, s.580.
C.2.3. "Turkish Rebellions 1918-1925" In: Immanuel Ness (ed.), International Encylopedia Of Revolution and Protest, pp. 3354-3359, London, 2009: Blackwell Publ.
C.2.4. “Şemsettin Günaltay”, Encyclopaedia of Islam, Brill (3. ed. Çıkacak).

C-3) Yabancı dile kitap çeviri editörlüğü
Abd al-Kadir Gilani), İstanbul, 2008.

D. ULUSAL ÇALIŞMALAR
D-1) ARAŞTIRMA MAKALESİ (HAKEMLİ).
D.1.“The Role of Sufism in the Dialogue Between World Religions”, (S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa. 13 (Bahar 2002), ss.159–166.
D.2. (Hazma Küçük’le beraber) “Endülüs’ten Önemli Bir Sima: İbn Berrecan”, S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa. 14 (Güz 2002), ss.125–143.
D.3. “İsveç’te Tasavvuf: İvan/John Gustav Aguéli ve Gunnar Ekelof Örneği”, Tasavvuf. İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa. 10 (Ocak 2003), ss.123–136.
D.4. “Günümüz Hollandası’nda İslam Araştırmaları”, Marife, yıl 2. sa 3 (Kış 2002) ss.261–267.
D.5. “Bektaşilik ve Aleviliğin Sufi ve Esoterik Boyutu: Karşılaştırmalı Kavram Analizi”, İslâmiyât, c.VI, Sa. 3 (Temmuz-Eylül 2003), ss.151–163.
D.6. “Batı’da “Sufizm” Mes’elesine Toplu Bir Bakış”, Tasavvuf. 13 (2004), ss.231–263.
DOÇENTLİK/PROFESÖRLÜK SONRASI
D.7. “Hakk'ın Sırrını Faş Etmeyen Sufiler: Sultan Veled Örneği”, Tasavvuf, 18 (2007), ss. 87–102.
D.8. “Sultan Veled Ve Maârif Adlı Eseri”, Tasavvuf, 19 (2007), ss. 427–451.
D.9. “Mevlevî Hanım Halîfe ve Şeyhler”, Tasavvuf, 20 (2007), ss. 69–78.
D.10. “Türk Tarihinde Kadın Veliler: İlk Dönem Mevleviliği Örneği", İSTEM, 10 (2007, Mevlânâ Özel Sayısı), ss.65–74.
D.11. "Anne Nûr el-Ensâriyye'den Âlime-i Hicâz Fahru'n-Nisâ’ya: Muhyiddîn İbn Arabî'nin Çevresindeki Kadınlar", Tasavvuf. İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-2, 23 (2009), ss. 193-219.
D.12. (Yazarın, YL öğrencisi Yusuf R. Saraç’la birlikte), "İbn Arabî'nin Kitâbu'l-Bâ Adlı Eseri", Tasavvuf. İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-2, 23 (2009), ss. 687–699.

D. 2) BİLGİNİN YAYILMASINA YÖNELİK /HAKEMLİ OLMAYAN DERGİLERDEKİ ÇALIŞMALAR:
1. İslamda Kadın erkek Eşitliği (De gelijke positie van man en vrouw in de Islam)", Arayış ve İslam, Islamitische Stichting Nederland, sayı: 3, ss. 30-32
2. "Dozy’nin ‘Het Islamisme’ adlı Eseri Üzerine", Diyanet İlmi Dergi,30/4, ss. 63-90.
3. Hz. Aişe", Mehir, sayı: 2, ss. 109-115.
4. "Veliyyeddin Efendi'nin Beyannamesi", Toplumsal Tarih, sayı: 97 (2002), ss. 46-47.
5. “Mustafa kemal Atatürk ve Mevlevilik”, Bilgi Yolu, yıl 5., sa. 8 (2005), ss. 31-32.
(Akademik dergilerde olmadıkları için bunlar dosyaya konmadı. E-versiyonları CD’dedir.)
5. “Menâkibü’l-Ârifîn’de Râbia ve Râbia Timsâli”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, No. 144 (Hz. Mevlânâ Özel Sayısı), 2007/4, ss. 87-93.
6. “Ailenin Sevgi ve Merhamet Kaynağı: Anne”, Konya il Müftülüğü Kültür Yayınları Kutlu Doğum Özel Sayısı (2009), ss.28-31.
7.” Allah’ın er-Rahmân Sıfatının İlk ve En Büyük Tecellisi: Hz. Peygamber”, Konya il Müftülüğü Kültür Yayınları Kutlu Doğum Özel Sayısı (2011), ss. 46-48.
8. “Din Kardeşlerine Yardım Edip Yol Gösterirken Kendi Nefislerine Zulmedenler: Başkan ve liderler”, Konya il Müftülüğü Kültür Yayınları Kutlu Doğum Özel Sayısı (2012),38-42.
9. ‘Kadının ev ve İbadet Hayatı-I’, Konya Postası Gazetesi, 0.2.09. 2010;
10. ‘Kadının ev ve İbadet Hayatı-II’, Konya Postası Gazetesi, 03.09.2010.
11. “Bir Tenkidin Tenkidi: Prof. Dr. Fuat Yöndemli’nin Eflâkî’nin Menâkıbnâmesinin Tenkidi. Hangi Mevlânâ, Hangi Mevlevilik, Hangi İslam (Ankara ts.: Özyurt Kitap) adlı Kitabının Kısa Tenkidi’, Merhaba Gazetesi (Konya) 13.01.2011.

TERCÜME MAKALELER:
1. N. Tapper ve R. Tapper: "Peygamberin Doğumu: Türk İslamında Ritüel ve Cinsiyet", çeviren: Türkiye Günlüğü, sayı: 40, ss. 40-57.
2. P.S. van Koningsveld: "Ortaçağın Sonlarında Batı-Avrupa'daki Müslüman Esir ve Köleler", Türkiye Günlüğü, sayı: 45, ss. 186-203.
3. “Sözlü Gelenek ve Yazım Arasında Sufizmin Yeri ”, Th. Zarcone, trc. Hülya Küçük- Sevde Düzgüner, Bilgi Yolu, yıl:6, sa. 9 (Aralık 2006), ss. 133-140.
1.Celia Genn: "Çiştiyye Diyasporasından Ulusları Aşan Sufî Hareketine ", Tasavvuf, Ankara, sa.19, 327-337.
2.Itzchak Weismann‎: "Suriye ve İsrail’de Tarikatlar: Günümüzdeki Duruma Toplu Bir Bakış", Tasavvuf, Ankara,
sayı: 17 (2006), ss. 267-281.


E-1) TAM METİNLİ ULUSAL BİLDİRİLER
(Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)
E.1. “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Terbiyevî Problemleri ve Çözüm Yolları”, İslam’da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu (Tebliğ ve Müzakereler), I, İslamî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi:18, Yer ve Tarih yok, ss.189 –210.
E.2. "Gayr-ı İslamî Cemiyetlerde Yaşayan Ailelerin Problemleri”, İslamda Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu, 2, İslamî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi: 22, İstanbul, 1996, ss.225–264.
E.3. “Bir Eş Olarak Hz. Muhammed” Kutlu Doğum Haftası Paneli, DİB, 1997, Ankara (Bir Eş Olarak Hz. Muhammed, Ankara, 1998: TDV, ss. ss.23–39).
Not: bu üç çalışma haddizatında doğrudan Tasavvuf ABD ile ilgili değildir ama “terbiye” meselesi, dolaylı olarak tasavvufu ilgilendirir.
E.4. “Yakın Tarihimizde Mevleviler”, Konya’da Düşünce ve Edebiyat Sempozyumu, TYB Konya Şubesi, Konya, Mayıs 2003 (Konya’da Düşünce ve Edebiyat, Konya, 2003, ss. 208–228).
E.5. “Mevlevi Kadını: Tacını Kaybeden Kraliçe”, Mevlana ve İnsan Sempozyumu, 08-09 Haziran, İzmir. (Baskısı: Ed. Mehmet Şeker vd. (ed.) Mevlânâ ve İnsan, Ankara, 2008: TDV, içinde, ss. 97–112).

F. ULUSAL KİTAP
F-1) Kitap yazarlığı
F.1.1. Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, İstanbul, 2003: Kitap Yayınevi (Doktora tezi, gözden geçirilmiş tercümesi) .
F.1.2. Sultân Veled Ve Maârif’i. Kitâbu’l-Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme ve Şerhi (İnceleme-Metin), Konya Büyük Şehir Belediyesi, Konya, 2005.
F.1.3. Tasavvuf Tarihine Giriş, 1. ve 2.baskı, Konya (1997: Esra; 2004, Nükte; Gözden Geçirilmiş 3. Baskısı: Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, İstanbul, 2011: Ensar/DEM.
F.1.4. Küpten Sızan Sırlar. İntihâ-nâme-i Sultan Veled, İstanbul, 2010: Ataç
F.1.5. Yukardıdaki yayının adı değiştirilmiş, gözden geçirilmiş ve kısmen genişletilmiş 2. baskısı: Tercüme-i İntihânâme-i Sultan Veled, Konya, 2012: Aybil.
F.1.6. Tasavvufa Giriş, İstanbul, 2011: Ensar.
F.1.7. Arapça ve Tıp İlmindeki Tasavvuf, Konya, 2012: Aybil.
F.1.8. Tasavvuf Tarihine Giriş, Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 4. baskı İstanbul: Ensar (baskıya hazırlanmakta).

F-2) Kitap içinde bölüm yazarlığı
F.2.1. “Selçuklu’dan Günümüze Tasavvufî Açıdan Konya: Üç Okyanusun Buluştuğu Belde”, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya, 2003: KBŞB, ss.125–146.
F.2.2. (S. Ceyhan’la birlikte), "Rabia El-Adeviyye", DİA, c.34 (İstanbul, 2007), ss.380–2
F.2.3. "Rodinson, Maxime", DİA, c.35 (İstanbul, 2008), ss.153–155.
F.2.4. "Semâzen", DİA, c. 36 (İstanbul, 2009), s.465.
F.2.5. “Dervişin Tevazuu, Âlimin Vakarı ve Tavusun İhtişamı: Meram,” Meram Kitabı, Konya, 2007: MEBKAM, ss.81-86.
F.2.6. “Türkiye’de Kadın Veliler ve Türbeleri”, Süleyman Uludağ Kitabı, Ed. Mustafa Kara, İstanbul, 2008, ss. 270-275.
F.2.7 “The Humility of a dervish, dignity of a scholar and magnificence of a peacock: Meram” The Meram Book, Konya 2008: MEBKAM, ss. 65-70.
F.2.8. "Cumhuriyet ve Bektaşilik", Geçmişten Günümüze Alevî-Bektâşî Kültürü, Ed. A.Yaşar Ocak , Kültür ve Turizm Bakanlığı, (Doktora Tezinden derlenmiş ve geliştirilmiş) Ankara, 2009, ss.93–107.
F.2.9. “Ivan Aguéli Hakkında”, Torbjörn Safve, Ivan Aguéli. Özgürlüğün Romanı (trc. Merih Malmqvist Nilsson), İstanbul 2010, ss. 383-389.
F.2.10. (Yazarın YL öğrencisi Yusuf R. Saraç’la birlikte), "İbn Arabî'nin Kitâbu'l-Bâ Adlı Eseri", E. Cebecioğlu (ed.), Klasiklerimiz, İstanbul 2010, ss. 383-399 ("İbn Arabî'nin Kitâbu'l-Bâ Adlı Eseri", Tasavvuf. İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-2, 23 (2009), ss. 687–699’nin gözden geçirilmiş halidir.
G) ATIFLAR
G-1) SCI-expanded, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslararası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen her atıf için
G.I.1. Markus Dressler, “Turkish Alevi Poetry in the twentieth century: the fusion of political and religious identities”, Journal of Comperative Poetics, January 2003.
G.I.2. Recep Boztemur “Hülya Küçük, The Roles of the Bektashis in Turkey’s National Struggle, Leiden, E.J. Brill Publishers, 2002, pp. 408, S 127, cloth”, International Journal of Turkish Studies, Univ. Of Wisconsin, vol. 9, nos.1&2, 2003, ss.338-343.

G.I.3.Dimitris Michalopoulos,” Hülya Küçük, The Roles …..”, Journal of Oriental and African Studies, vol. 12 (2003), ss. 265-274

G.I.4.Thiery Zarcone, ” Hülya Küçük, The Roles of the Bektashis in Turkey’s National Struggle, Leiden, E.J. Brill Publishers, 2002”, Journal of History of Sufism, no. 4 (2004), s.306.

G.I.5.Nathalie Clayer, ” Hülya Küçük, The Roles of the Bektashis in Turkey’s National Struggle, Leiden, E.J. Brill Publishers, 2002”, Turcica, 36 (2004), ss. 298-300.

G.I. 6. Sam Brannen, “Hülya Küçük, The Roles …..of the Bektashis in Turkey’s National Struggle, Leiden, E.J. Brill Publishers, 2002”, The Middle East Journal, Publication Date: 01-JAN-03

G.I.7.Gürcan Koçan and Ahmet Öncü, “Citizen Alevi in Turkey: Beyond Confirmation and Denial”, Journal of Historical Sociology, vol. 17, no 4 (2004), pp.464-489. s. 472 (yay.no. C.1’e atıf).
G.I.8. Ali Bardakoğlu, “The Structure, mission and social function of the presidency of Religious Affairs (PRA)”, Muslim World, c. 158 (2008 April-July), 173-181 ((yay. No. C.1’ye atıf).
G.I.9. Umut Azak, Mytes and Memories of Secularism in Turkey, Leiden Üniv. Doktora Tezi, Leiden, 2007, s.58 (yay. No. C.2.a’ye atıf) , ss. 269, 272, 273, 274, 275 (yay.no. C.1’e atıflar)
G.I.10. Benoit Fliche and Elise Massicard. “ L’oncle et le député: Circuits de ressource et usages de la parenté dans un lignage sacré en Turquie”, Europian Journal of Turkish Studies, Thematic issue no. 4, 2006 (e-journal, URL: http://www.ejts.org/document627.html ss. 6, 7, 14,15 (X2), 18 (X2),19 (X2), 20 (X3),21 (X2), 31, 76 (X2),77, 78 (yay. no. F.1.1’e atıflar :toplam 19 atıf).
G.I.11. Martin Sökefeld, “Einleitung: Aleviten in Deutschland”, in: Martin Sökefeld, Aleviten in Deutschland, Biefeld, 2008, ss.7-37: 13 (Yay.no. C.1’e 2 atıf)
G.I.12 A.F. Ambrosio, “Küçük, Hülya. Sultan Veled ve Maârif’i…..”, Journal of History of Sufism, no. 5 (2007-2008), s. 21.
G.I.13. Klaus Kreiser, Atatürk. Bir Biyografi, İstanbul 2010, s.385 (Yay.no. C.1’e 1 önemli bir atıf).
G.I.14. Marc David Boer, The Dönme. Jewish Converts, Muslim Revolutionaries and Secular Turks, Stanford, California, s. 312 (Yay.no. C.1’e 1 önemli bir atıf).
G.I.15. Can Erimtan, Ottomans Looking West , London, s. 196 (Yay.no. C.1’e atıf).
G.I.16. Markus Dressler, “Hülya Küçük: The Role of the Bektashis in Turkey’s National Struggle. A Historical and Critical Study (Social, Economic and Political Studies of the
Middle East and Asia 80). Leiden 2002,” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 2006.
G.I.17. Erdal Toprakyaran, “Warum jetzt? Zur Popularität des indischen Sufis.Hazrat Inayat
Khan in der Türkei”, Zeitschrift für İslamische Studien, heft. 3 (2012), ss. 5-16 (D.6’ya ve atıflar)

G.I.18. Murat Yümlü, “Cemil Cahit Toydemir: Askeri ve Siyasi Kariyeri üzerine Notlar”, History Studies, 3/3, 2011, s. 421 (F.1.1’e 1 atıf),
G.I.19. Semra Tunç, “Klasik Türk Şiirinde Kadın Şahsiyetler”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 15 (Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı 9, s.244 (F.2.2’ye 1 atıf).
G.I.20. Esra Özyürek, “The Light of the Alevi Fire Lit in Germany and then Spread to Turkey”, Turkish Studies , 10 (2009), ss. 233-253 (yay.no. C.1’e atıf).
G.I.21. Metin Ziya Köse, “Yeniçeri Ocağının Bektaşileşmesi Sürecinde Yeniçeri Bektaşi İlişkileri”,Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Dergisi, no.49 (2009), ss.195-207: ss.196, 201, 203’te, yay.no. F.1.1’e 3 atıf)
G.I.22. Mustafa Alkan, “ Janissaries and the Bektachi order”, Turk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, no. 50 (2009), ss.243-260 (yay.no. C.1’e atıf).
G.I.23. Mustafa Alkan, “Hacı Bektaş-ı Veli Tekkesine Nakşibendi bir Şeyhin Tayini: Merkezi bir Dayatma ve Sosyal Tepki”, Turk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, no. 57 (2011), ss.215-223: 216 (yay.no. F.1.1’e 2 atıf).

G-3) Diğer yurtdışı, yurtiçi dergi, kitap ve proceedings de bulunan her atıf (YL-Dr tezlerinden önemli bulunan 3 tanesi hariç, atıf taranmadı).
G.3.1. Mete Tunçay, “Bektaşilik Hakkında bir Kitap: Hülya Küçük, Kurtuluş Savbaşında Bekteşiler, İstanbul, 2003: Kitap Yayınevi”, Radikal Kitap, 14.08.2003.
G.3.2. Arif Ekim, “Şeyh Şerafettin Efendi”, Nuri Taner, Yalova Araştırmaları, Yalova, 2005: Ortipa Yayyıncılık-1, ss. 77-79, 81-83, 85-87, 89 (yay. no. F.1.1’e toplam 10 atıf)
G.3.3. Birol Azar, “Benzerlik Ve Farklılıklar Ekseninde Alevî- Bektaşî İnançları Üzerine Bir Değerlendirme”, Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10:2 (2005), ss.81–87 (s. 84’te yay. No. D.5’e ve s.85’te yay. no. F.1.1’e atıf).
G.3.4. Reşat Kasaba, Dünya, İmparatorluk ve Toplum. Osmanlı Yazıları, İstanbul 2005, s.237 (F.1.1’e atıf)
G.3.5. Mustafa Kara, Metinlerle Osmanlılarda Tarikatlar , Bursa 2004 (F.1.1’e atıf)
G.3.6. İbrahim Bahadır, Alevi-Sünni Tekkelerinde Kadın Dervişler , İstanbul 2005 (ss. 44-45, 54, 88, 89: F.I.3’e atıflar)
(ihtiyaç olmadığı için tüm alan aranmadı)
G.3.7. Emre Kongar, Tarihimizle yüzleşmek, İstanbul, 2008: Remzi Kitabevi, 87. basım, s. 32 (D.II.4’e atıf).
G.3.8. Kadir Özköse, “Kurtuluş Savaşına Katılan Din Bilginleri ve Tekkeler”, Somuncu Baba Dergisi, no. 77 (2007), ss. 18-21, yay. no. F.1.1.a’ya 6 atıf).
G.3.9. Kadir Özköse, “Tasavvuf Kültüründe Kadının Yeri”, Somuncu Baba Dergisi, no. 81 (2007), ss.20-24 yay. no.D.14’e 4 atıf)
G.3.10. Salih Çift, “Bektaşi Geleneğinde Vahdet-i Vücud ve İbnü’l-Arabi”, Tasavvuf, no.23 (2009), ss.257-279, s.270’de yay.no.F.1.1’e atıf)
G.3.11. Mustafa Çakmaklıoğlu, “Modern Dünyada Ezelî Hikmet Geleneğinin Yeniden Canlanışı: Batı’da İbnü’l-Arabî’ye Yönelik İlginin Tarihî Seyri”, Tasavvuf, no.23 (2009), ss.425-456: ss.430, 433, 434, 437,449’da yay.no.D.3 ve D.6’ya toplam 10 atıf).
G.3.12. Yusuf Turan Günaydın, “Türkçe’de Sûfî İnayet Han Kitapları”, Kitap Postası, no. 12 (2006), ss. 12-13 (D.6’ya atıf).
G.3.13. Soner Yalçın, Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı. Efendi-2, 53.baskı, İstanbul, 2006, ss. 264-265 (F.I.1’e 2 atıf).
G.3.14. Ahmet Cahit Haksever, Modernleşme Sürecinde Mevleviler ve Jön Türkler, İstanbul, 2009, ss. 127, 151, 160, 166, 175, 176-8, 187’de F.1.1.’e 9 atıf).
G.3.15. Y.R. Saraç, İbnü’l-Arabi’nin ed-Dürretü’l-Fahira adlı Eserinin Tahlil ve Tahkiki, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜSBE, Isparta, 2010, s.14’te D.11’ e 1 atıf.
G.3.16. Veyis Değirmençay, “Sultan Veled”, DİA, c.37, s.522 (F.1.b’ye atıf))
G.3.17. Doğan Kaplan, Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik, Ankara, TDV Yay. ss. 37, 162(F.1.1 ve F.1.3’e 2 atıf)
G.3.18. Safi Arpaguş, Mevlevilik’te Manevi Eğitim, İstanbul, 2009, s. 21 (F.1.2’ye atıf).
G.3.19. Ayşe Hür, Öteki Tarih, İstanbul, 2011 (“Milli Mücadelede Tarikatlar” Bölümü, H.Küçük’ün Kurtuluş Savaşında Bektaşiler Kitabından).vb…..

Sempozyum Danışma/Bilim Kurulu Üyeliği:
Uluslararası Seyyid Burhaneddin M. Tirmizi Sempozyumu (Bilim Kurulu).
Uluslar arası Sultan Veled Sempozyumu (Danışma/Bilim Kurulu).

J. I. ULUSLARARASI DERGİ HAKEMLİĞİ
The Journal of Rumi Studies (S.Ü. M.Enstitüsü) (2009-2010)
Eskişehir Osmangazi Ü. Sosyal Bilimler Dergisi (2013)
African Journal of Business Management (2010)

J-II) ULUSAL DERGİ HAKEMLİĞİ
Marife (2003)
Tasavvuf Dergisi (2006-2011)
İSTEM (2007, 2008)
Marife (2009, 2011)
İslamî Araştırmaları Dergisi (2009-2011 Danışma kurulu/hakemlik)
S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (2009, 2010).
Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (2013)


K. ÜNİVERSİTENİN İŞLEYİŞİNE KATKILAR
K.1) Kurul üyelikleri
S.Ü. Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Genel Kurul Üyeliği (Kasım 2005- Kasım 2009).
K.2) Komisyon üyelikleri
Temel İslam Bilimleri Akreditasyon Kurulu Bölümü ECTS/DS Koordinatörlüğü (2005-1011).

Lisans Yaptığı Üniversite Atatürk Üniversitesi
Lisans Tezi Hz. Peygamber'in İnsan Telakkisi
Yüksek Lisans Yaptığı Üniversite Leiden University
Yüksek Lisans Tezi Türkiye'de Dozy ve "Het Islamisme"
Doktora Yaptığı Üniversite Leiden University
Doktora Tezi The Roles of the Bektāshīs in Turkey's National Struggle
Adres Konya N.E. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 42099 KONYA
Telefon 3238250/8062
E-posta hkucuk@konya.edu.tr