Hit (1018) Y-1785

Sönmez Kutlu

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : skutlu@divinity.ankara.edu.tr
D.Yeri : Erzincan/Refahiye D.Tarihi : 20.03.1963
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Dekan Yrd.,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Mezhepleri Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Kırgızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-20 Güncelleyen : /0000-00-00

Sönmez Kutlu

1963 yılında Erzincan ili Refahiye ilçesinin Aydıncık Köyü'nde doğdu.

İlk Okulu Aydıncık Köyü İlk Okulu'nda okudu.

Orta Okulu Erzincan'da, İmam Hatip Lisesini Erzurum'da bitirdi.

1987 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1990’da “Mürcie’nin Doğuşu ve İ’tikadî Görüşleri” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans’ını tamamladı.

1992’de, alanında araştırma yapmak üzere altı ay İngiltere’de bulundu.

1993’de, alanında araştırma yapmak üzere bir yıl Mısır’da bulundu.

1994’de “Mürcie ve Horasan-Maveraünnehir’de Yayılışı” başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı.

1997 yılında Doçent unvanını aldı.

1997-1999 yılları arasında Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde vekaleten Dekan Yardımcılığı yaptı ve kendi alanında dersler verdi.

2003 yılında Profesör oldu.

Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Fakülte Eğitim Koordinatölüğü görevini sürdürmektedir.

2001 yılından beri Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde Program Geliştirme Komisyonunda İlk ve Orta Öğretim Programlarını geliştirme çalışmalarını devam ettirmektedir.

İslamiyat Dergisi'nde Yayın Kurulu Üyeliği, Dini Araştırmalar'da Danışma Kurulu Üyeliği ve birçok derginin Hakem kurulları üyeliği bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.


Kitapları:
Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, I. Baskı, Ankara 2000, 332 s.; II. Baskı, Ankara 2002, 332 s. (*)
İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2000, 205 s.(*)
İmam Mâturîdî ve Maturidilik (Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri, ve Maturidilik Mezhebi), haz. Sönmez Kutlu, Kitâbiyât yayınları, Ankara 2003.
Din Anlayışında Farklılaşmalar Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2003.
“İslam Bilimleri”, İslam Bilimlerinde Yöntem (İLİTAM, Anküzem, Ankara 2005) adlı kitap içerisinde: 31-78. ve “ İslam Bilimlerinde Bilgi Üretme Süreçleri: Bilginin Yolları”, İslam Bilimlerinde Yöntem (İLİTAM, ANKÜZEM, Ankara 2005) adlı kitap içerisinde: 109-123 ss.
Alevîlik-Bektaşîlik Yazıları Aleviliğin Yazılı Kaynakları Buyruk, Tezkire-i Şeyh Safî, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.
Arapça Çağdaş Dinî Metinler, (Ed. Sönmez Kutlu), İLİTAM, Ankara 2006.
İslam Düşünce Ekolleri Tarihi, (Mezheplerle ilgili 5 Ünite), İLİTAM, Ankara 2006.
Mezhepler Tarihine Giriş, Değerler Eğitim Merkezi yayınları, İstanbul 2008. (BASKIDA)
Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları, Fecir Yayınları, Ankara 2008.
Şeyh Safiyüddîn el-Erdebilî, Makâlât (Safvetu’s-Safâ’nın 4. Bölümü’nün Anadolu’da Yapılan Türkçe Çevirisi ), Tahkik: Sönmez Kutlu-Nizamettin Parlak, Horasan Yayınları, İstanbul 2008 .

Kitap Çevirisi veya Sadeleştirme:
Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, Kitâbu’l-Îmân, Kitâbiyât yayınları, Ankara 2000, 207-252 ss. (Arapça’dan) ( İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, (Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2000) adlı kitap eçerisinde) (*)
Kummî ve Nevbahtî, Kitâbu’l-Makâlâti’l-Fırak ve Fıraku’ş-Şîa, çev. Hasan Onat-Sabri Hizmetli-Sönmez Kutlu-Ramazan Şimşek, Ankara Okulu yayınları, Ankara 2004.
Şeyh Safiyüddîn el-Erdebilî, Makâlât (Safvetu’s-Safâ’nın 4. Bölümü’nün Anadolu’da Yapılan Türkçe Çevirisi ), Tahkik: Sönmez Kutlu-Nizamettin Parlak, Horasan Yayınları, İstanbul 2008 .

Yurtiçi Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:
“İslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemleri ”, İslâmiyât Dergisi, Cilt:IV, Sayı: 4(2001), 15-36 ss (Başlıca Araştırma Yayını) (*)
“Ehl-i Beyt Sembolik Kapitalinin Semerelendirilmesi”, İslâmiyât Dergisi, Cilt:III, Sayı: 3(2000), 99-120 ss. (*)
“Alevilik-Bektaşiliğin Diyanette Temsili Problemi”, İslâmiyât Dergisi, Cilt:4, Sayı:1 (2001), 21-40 ss. (*)
“Bilinmeyen Yönleriyle Türk Din Bilgini: İmam Mâturidî”, Dinî Araştırmalar, Cilt: 5, Sayı: 15 (2003), 5-28 ss. (*)
“ Mürcie Mezhebi: Doğuşu, Fikirleri, Edebiyatı ve İslâm Düşüncesine Katkıları”, Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Çorum 2002, 168-210 ss. (*)
“ Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed ”, Türk Yurdu, 21/172 (2001), 8-15 ss. (*)
“Aleviliğin Dinî Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortodoksi veya Metadoksi”, İslâmiyât Dergisi, VI (2003), Sayı:3, 31-54 ss.
“ İmam Mâturîdî’ye Göre Diyanet-Siyaset Ayrımı ve Çağdaş Tartışmalarla Mukayesesi”, İslâmiyât Dergisi, VIII (2005), Sayı:2, s. ???-???
“ The Differentiation of Diyânet and Siyâset according to al-Imam al-Mâturîdî”, Secularity and Relgion in Muslim Countries: Searching for a Rational Balance, ( International Conference, 1-3 October 2004. Samarkand), ed. Z.I. Munavvarov-R.J. Krumm, Taşkent 2005, 178-192 ss.
“ Din Öğretiminde Mezheplerüstü Yaklaşım”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi, (7-9 Mayıs 2005 Malatya), 519-535.
“İslam Düşüncesinde Gelenekçi Din Söyleminin Analizi”, İslamiyat Dergisi, X (Temmuz-Eylül 2007), sayı: 3, 21-32 ss.
“Ehl-i Sünnet Siyaset Anlayışının Dinî Temellerinin Sorgulanması”, eMakâlât Dergisi, 1 (2008), 1-13 ss.
“Laik Örgün Eğitim Sisteminde Çoğulcu Din Eğitimi Mümkün mü?”, Türk Yurdu Dergisi, 29/264(Ağustos 2009), 53-60 ss.
14.

Yurtiçi Bilimsel Dergilerdeki Yayınlar:
“ Kırgız Türkleri’nde Nevruz Kutlamaları”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 17(2001), 181-188 ss. (*)
“İlk Mürciî Metinler ve Kitâbü'l-İrcâ”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 37 (1997), 317-332 ss.
“ İslam ve Mezhepler ”, Türk Yurdu, Cilt:116-117, Sayı: 462-463(1997), 192-199.ss.
“Yeni Dünya Düzeni Karşısında Alternatif Bir İslam Medeniyeti Mümkün mü ?”, Türk Yurdu, Cilt: 84, Sayı: 430(1994), 2-10 ss.
“Değişim Sürecinde Müslümanları Bekleyen Muhtemel Sorunlar”, Türk Yurdu, Cilt:112, Sayı: 458(1996), 7-13 ss.
“Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”, Türk Yurdu,
“Kırgızistan’da Ramazan ve Dinî Bayramlar”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 42 (2007), 137-165 ss.

Yurtdışı Bilimsel Dergilerdeki Yayınlar:
“ Tarıhta Türk Uluttarı Kabıl Algan İslam Mezhepteri Cana Azırkı Kezdegi Kırgızistandagı Diniy Abal (Tarihte Türk Boylarının Benimsediği İslam Mezhepleri ve Kırgızistan’da Bugünkü Durum)”, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teologya Fakultetinin İlmiy Curnalı, Sayı: 1(2000), 112-125 ss.(Kırgızca) (*)
“ Kırgız Koomçulugundagı Dindin Ordu (Kırgız Toplumunda Dinin Yeri)”, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teologya Fakultetinin İlmiy Curnalı, Sayı: 1(2000), 148-153 ss. (Kırgızca) (*)
“The Presidency of Religious Affairs’ Relationship with religious Groups (Sect/Sufi Orders) in Turkey”, The Muslim World, v. 98, 2/3(April-July 2008), 249-263 ss. (İngilizce)

Makale Çevirisi:
“İslam'da Aktivizm ve Quietizm: İlk Mürcie'nin Durumu”, AÜİFD., 37 (1997), 305-316 ss. (Eleştiri ve Notlarla).
" Salim b. Zekvân'ın Sîre Adlı Eserindeki Mürcie İli İlgili Kısmın Tercemesi ", AÜİFD., 35 (1996), 467-475 ss. (Notlarla)
" Horasan ve Maverâünnehir'de İlk Mürcie ve Hanefiliğin Yayılışı ", AÜİFD., 33 (1992), 239-247 ss.
" Batılı Araştırmalarda İslâmî Uyanış Olgusu: Tahlilî ve Tenkidci Bir Yaklaşım ", İslâmî Araştırmalar, Cilt: 7, Sayı: 3-4 (1994), 261-290 ss.
" Konulu Kur'ân Tefsiri Metodu ", İslâmî Araştırmalar, Cilt: 9, Sayı: 1-2-3-4 (1996), 157-166 ss.
“ İlk Mürciî Metinler: İrca Kasidesi (I) ve İrca Kasidesi (II)”, AÜİFD., XXXIX (1999), 239-252 ss. (*)
“ 11.-13. Asırlarda Hanefî Alimlerin Orta Asya’dan Batıya Göçü (The Westward Migration of Hanafi Scholars From Central Asia in The 11th to 13th Centuries)”, İmam Mâturûdû ve Maturidilik, haz. Sönmez Kutlu, ( Ankara 2003), 369-383.

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler:
“ İslam Mezhepleri Tarihinde Usul Sorunu”, İslam Bilimlerinde İhtisas Toplantıları, 27-30 Ekim 2003 ? ( İSAV tarafından yayımlanacaktır.)
“Tebliğle İlgili Mevcut Organizasyonların Değerlendirilmesi”, Hz. Peygamber’in Tebliğ Metodu Işığında İslam’ın Güncel Sunumu Sempozyumu ( 16-18 Mayıs 2003). ( Diyanet Vakfı tarafından yayımlanacaktır.) (*)
“ Din Öğretiminde Mezheplerüstü Yaklaşım”, Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi (7-19 Mayıs 2005 Malatya) ( İnönü Üniversitesi tarafından yayımlanacaktır.)
“İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçilerin Din Söyleminin Analizi”, Asrın İdraki ve İslam Sempozyumu, 24 Mart 2007, İstanbul.
“Hz. Peygamber’i Anlayabilmede Tarihsel Muhammed İle Menkabevî Muhammed’i Birbirinden Ayırmanın Önemi”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20 Nisan 2007, Çorum ( Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, İslâmî İlimler Dergisi Yayınları 2, Çorum 2007. s. 33-46.)
“Tarihsel Süreçte Aleviliğin Yazılı Kaynaklarında Yapılan Metin Tahrifatı ( Safvetu’s-Safâ’nın Türkçe Çevirileri Örneklemi Üzerinden)”, Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Ankara 18 Ekim 2007
“Laik Örgün Eğitim Sisteminde Doktrin Merkezli Çoğulcu Din Eğitimi Mümkün mü?” Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2009 İSTANBUL Değerler Eğitim Merkezi
“ Farklı İnanç Grupları ve Din Eğitimi”, T.C. Başbakanlık IV. Din Şurâsı, DİN VE TOPLUM- Sosyal Problemler Karşısında Din ve Diyanet 12-16 Ekim 2009 ANKARA

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler:
“ The Differentiation of Diyânet and Siyâset according to al-Imam al-Mâturîdî”, “ Secularity and Relgious in Muslim Countries: Searching for a Rational Balance” ( International Conference, 1-3 October 2004. Samarkand)
“Ehl-i Sünet’in Siyaset Nazariyesinin Teolojik Temelleri”, İslam ve Hristiyan Geleneklerinde Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Konferansı’na sunulan tebliğ. (19-20 Mayıs 2006 Münih-Almanya)
“İslam-Fıtrat İlişkisi: Seçimlik mi Zorunluluk mu?”, Otorite Birey İlişkisi: Hıristiyanlık ve İslamiyetteki Teolojik Temelleri Çalıştayı, 16-17 Mayıs 2007, Ankara
“ el-Maturidi and His Epistemology”, Özbekistan’ın İslam Medeniyetindeki Yeri Uluslar Arası Sempozyumu, 14-15 Ağustos 2007, Taşkent-Semerkand.
“ Mâtürîdî Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarının Çözmeye Katkısı”, Uluslar Arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu’na sunulan tebliğ ( 22-24 Mayıs 2009 İstanbul Türkiye).

“Avrasya Coğrafyasında Kadim Dini Bilgi Kaynakları ve Aktüel Değeri”, Dini Bilginin Kaynakları-Üretmi ve Yenilenme Yöntemleri, VII. Avrasya İslam Şurası (12-15 Mayıs 2009 İSTANBUL)
“Kelamî Araştırmaların Türkistan Sahası Kaynakları”, Tarihselden Moderne Özbekistan Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu (Ankara 13-17 Temmuz 2009)
“İlahiyat Öğretiminde Zihniyet Sorunu: Bilimsellikten Gelenekçiliğe Savrulma”, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dini Bilginin Niteliği Uluslar arası Sempozyumu, 16-18 Ekim 2009 ANKARA.

Kitap, Makale ve Vak’a Takdimi:
Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyumu’na sunulan müzakere metni (28-30 Mart 2001-İstanbul), Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara-2003, 513-515 ss.; 585- 589 ss. (*)
Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu’na sunulan müzakere metni ( 09-11 Kasım 2001-İstanbul), Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye, Ensâr Neşriyat Yayınları, İstanbul 2002, 211-217 ss. (*)
İslam’ın Anlaşılmasında Sünnet’in Yeri ve Değeri Sempozyumu’na sunulan (Hadis Anlayışımız Üzerine) müzakere metni (01-03 Haziran 2001-Ankara), 1-4 ss. ( Diyanet Vakfı tarafından Yayımlanacak). (*)
Yaygın Din Öğretiminin Problemleri Sempozyumu’na sunulan ( Alevi Köylerinde Görev Yapan İmamların Problemleri) müzakere metni (28-29 Mayıs 2002-Kayseri), 1-10 ss. ( E.Ü. İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanacak). (*)
2000. Yılında Hıristiyanlık ( Dünü, Bugünü ve Geleceği) Sempozyumu’na sunulan müzakere metni ( 09-10 Haziran 2001-Ankara), Dinler Tarihi Araştırmaları-III, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2002, 435-446 ss. (*)
“Kerrâmiyye”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, Cilt: 25, 294-296 ss. (*)
“Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyumu”, AÜİFD., Cilt: XLIII, Sayı:1(2002), 301-322 ss. (*)
“ Din Anlayışında Farklılaşmalar ve Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik Üzerine Söyleşi”, Diyanet Aylık Dergisi, Sayı: 147(Mart 2003), 5-11 ss. (*)
“ Mürcie ”, 1-26 ss. (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanacak). (*)
“Muhammed b. Kerrâm”, 1-3 ss. (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanacak). (*)
“ Ali b. Osman el-Oşi Cönünde (Ali b. Osman el-Oşî Üzerine)”, Ala-Too Curnalı, Atayın Cıgarılışı (Özel Sayı), Bişkek 2000, 78-86 ss. ( Kırgızca) (*)
" Hivâr mea'd-Doktor Hasan Hanefî ani'l-Harekâti'l-İslamiyye ", ve çevirisi " İslâmî Hareketler Üzerine Prof. Dr. Hasan Hanefî İle Bir Söyleşi " Kahire 1993. (Yayımlanmadı)
Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet Sempozyumuna Sunulan müzakere metni ( 03-05 Aralık 2004 İstanbul) (İSAV vakfı tarafından yayımlanacaktır.)
Günümüz Dünyasında Müslümanlar- VIII. Kur’an Sempozyumuna Sunulan müzakere metni ( 14-15 Mayıs 2005 Yozgat) ( Fecr Yayınevi tarafından yayımlanacak)
“İnsan Onuru”nun İslam ve Hrıstiyan Geleneklerindeki Temelleri (Bilimsel Toplantı Programı)” (3-4 Ekim 2005 Ankara) Alman Akadimisyenler ve A.Ü. İlahiyat Fakültesi İşbirliğiyle düzenlendi)
Alevilik Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Sorunları, “Uluslar arası Bektaşilik-Alevilik Sempozyumu I”, 28-30 Eylül 2005, İsparta.
İslam ve Hristiyan Geleneklerinde Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Konferansı. (19-20 Mayıs 2006 Münih-Almanya)
“ Medeniyetler, Din, İnsanlığa Karşı Suçlar, Soykırım, Terör -Tartışma ve Sentez-” adlı panele sunum yapıldı. ASAM Stratejik Öngörü-2003 Cumhuriyetin 100. Yılında Dünya ve Türkiye, (09-13 Ekim 2006 Ankara)
“Değerlendirme Oturumunda Değerlendirmeci”, Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi Uluslar arası Sempozyumu (17-19 Kasım 2006)
“Mürcie”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. XXXII, 41-45, İstanbul 2006.
“Kökencilik Konulu Söyleşi”, İslamiyât Dergisi (2007), c. X, sayı: 1, 171-179.
“Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Sempozyumu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2006), c. XLVII, s. 1, 265-277.
“ Yeni Anayasa Taslağı ve Din Dersleri Üzerine Söyleşisi”, Türk Yurdu, Ekim 2007.
“Çorum Aleviliği” Oturumunda müzakereci, Tarihte Çorum Sempozyumu 23-25. Kasım 2007
“ Türkler, İslam ve Hanefilik”, Sesleniş Dergisi (Çorum Müftülüğü Dergisi), yıl: 3, sayı: 11 (2008), 8-16 ss.
“ İmam Maturidi Söyleşisi I”, Vatanbir Dergisi, 2(2008), 38-43 ss. (İsmet Anlı)
“Din eğitim ve Öğretimi Birbirine Karıştırılmakta”, DKAB Bakış Dergisi, Yıl:1, sayı: 3 ( Ekim-Kasım-Aralık 2007), 24-28 ss. (Mahmut Balcı)
“ Yeni Dünya Düzeni Karşısında Alternatif bir İslam Medeniyeti Mümkün mü?”, Sancak Dergisi, 2008
“ İmam Maturidi Söyleşisi II”, Vatanbir Dergisi, 4 (2008) 16-22 ss.(İsmet Anlı)
“İslam’da Barış”, Sesleniş Dergisi (Çorum Müftülüğü Dergisi), yıl: 3, sayı: 12 (2008), 8-11 ss.
“Ebû Hanife ve Din Anlayışı”, Akşam Gazetesi 05.09.2009 Cumartesi
“İmam Maturidî ve Din Anlayışı”, Akşam Gazetesi 23.08.2009 Pazar
“Ahmet Yesevî ve Din Anlayışı”, Akşam Gazetesi 13.09.2009 Pazar
“Din ve Kimlik” konulu oturuma sunulan müzakere metni (Günümüz Türkiyesi’nde İslam Uluslar arası Sempozyumu 8-9 Ekim 2009 Kayseri.

Katıldığı Yurtiçi Panel, Konferans Ve Seminerler:
Yeni Dünya Düzeni Arayışları ve İslam Paneli, ( Panelist), 22. 04. 1994.
Değişim Sürecinde İslam Paneli, ( Panelist), 20. 04. 1996. Yozgat.
Hz.Peygamber'in Hayatında Davranış Modelleri Paneli, (Panelist), 29.04.1997 Bala/ Ankara.
İslam ve Barış Konferansı, ( Konferanscı), 03.05. 1997. Güdül/Ankara
Hz. Peygamber'in Hayatından Davranış Modelleri Paneli, (Panelist), 04.05.1997. Kızılcahamam/Ankara.
İslam ve Barış Konferansı, Ankara Çamdibi İlçesi 2001 (Kutlu Doğum Haftası)
İslam Giriş Kitabı Çalıştayı, Ankara 2002. ( Diyanet İşleri Başkanlığı)
Alevilik Semineri, Ankara Kadın Platformu, Ankara 2002.
Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetlerinin Önüne Geçme Çalıştayı, Ankara ASAM 2005.
Akılcı Hadari Din Söylemi, Ankara 2004. ( Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi )
Lise Din Kültürü Ahlak Bilgisi Programı Tartışma Toplantısı, Ankara 2005.
Alevilik-Bektaşiliğin Güncel Problemleri Çalıştayı, Ilgaz 2005. ( Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Merkezi)
İslamiyat Din Öğretimi Yaz Toplantısı, Kızılcahamam 2004.
İslamiyat Tarihsellik Yaz Toplantısı, Kızılcahamam 2003.
İslamiyat Yaz Toplantısı, Kozaklı (?) Kırşehir 2002.
“ Maturidi’nin Din Anlayışı”, Taşkent 2005. (Özbek İslam Üniversitesi)
İslamiyat İslam Kimliği Yaz Toplantısı, Uludağ 2005.
İmam Maturidi ve Din Anlayışı Konferansı, Üniversite Konferans Salonu. Elazığ, 11.05.2006
Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mezheplerin Rolü Semineri, Elazığ 10.05.2006.
İslam Mezhepleri ve Alevilik. Elazığ TV. 23. 18.30-19.45.
Yoksulluk ve Çocuk Sempozyumu, Oturum Başkanlığı, Ankara 13-14. 05.2006
Ehl-i Sünnet’in Siyaset Nazariyesinin Teolojik Temelleri. İslam ve Hıristiyan Geleneklerinde Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Toplantısı. Almanya-Münih. 18-22.05.2006.
İmam Maturidi, Hayatı ve Görüşleri. KTÜ Derneği’nde Seminer. 28.04.2006. ANKARA
“ Mezhepler ve Dini Akımların Din Söylemi”, İNFAK VAKFI, 23.07.2007 ANKARA
“Değişim Sürecinde Müslümanları Bekleyen Muhtemel Sorunlar”, İNFAK VAKFI, 09.03.2007
“Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”, İNFAK VAKFI, 13.05.2007,
“Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”, “ Hz. Muhammed ve İnsan Sevgisi Paneli”, 19.05.2006 ÇANKIRI
Maturidilik ve Din Anlayışı”, 12 Nisan 2007, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Konya.
“Maturidi ve Türkler”, İmam Maturidi Paneli, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, 5 Mayıs 2007, İstanbul.
“Din Öğretiminde Mezhepler Üstü Yaklaşım”, Din Öğretimine Yeni Bakışlar Paneli, İzmir 06.09.2007.
“Yeni Anayasa Tartışmaları ve Din Öğretiminin Zorunluluğu Çalıştayı”, Din Öğretimi ve DİB İşbirliğiyle, Ankara 28-29 Ekim 2007.
“Din Öğretiminde Mezheplerüstü Yaklaşım”, Yen Anayasa Tartışmaları ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi, Kayseri 15.12.2007.
“İslam Medeniyetinde Taşkent ve Semerkant’ın Rolü” Konferansı, Büyük Anadolu Oteli Ankara 9 Aralık 2007.
“Yeni Anayasa Taslağı ve Din Eğitimi”, KASIM İSTANBUL DEM. ENSAR VAKFI’nın düzenlediği toplantı
“Yeni Anayasa ve Din Eğitim Paneli”, “Yeni Anayasa Tartışmaları Çerçevesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve Din Öğretiminde Mezhepler Üstü Yaklaşımla” adlı tebliğle katıldım. Aralık 2007. ?
“Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”, İLAMER Vakfında verilen Konferans, 08. 03.2008. Cumartesi Saat: 16.00.
“Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”, Erciyes Ünive. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 02.05.2008.
“Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”, Kayseri Türk Ocakları Konferans Salonu, 02.05.2008.
“Barış, Özgürlük ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed”, FECR Yayınevi, 25.04.2008.
“ Türkiye’nin Gündemindeki Alevilik”, Türkiye Dinler Tarihi Derneği, 29 Mart 2008 Cumartesi: Saat: 14.00.
“ İmam Maturidi ve Maturidilik”, Seminer, 15.11.2008 Cumartesi MALATYA Aydınlar Ocağı
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 15.11.2008 Cumartesi MALATYA
“İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 15.11.2008 Pazar MALATYA
“Program Tanıtımı Ön Toplantısı”, 08. 11. 2008 ANKARA
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 27.11.2008 Cumartesi GAZİANTEP
“İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 28.11.2008 Pazar GAZİANTEP
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 21.12.2008 Cumartesi KAHRAMANMARAŞ
“İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 22.12.2008 Pazar KAHRAMANMARAŞ
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 13.12.2008 Cumartesi MALATYA
“İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 14.12.2008 Pazar MAYATYA
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 27.12.2008 Cumartesi Adana
“İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 28.12.2008 Pazar ADANA
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 17.01.2009 Pazar Çorum
“İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 18.01.2009 Cumartesi Çorum
24-25 Ocak 2009 İLİTAM YÜZYÜZE EĞİTİM
Ocak- 1 Şubat 2009 İLİTAM YÜZYÜZE EĞİTİM
“Orta Öğretim Kurumlarında Yeni Müfredat Programlarının Tanıtılması –Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”, 02-06 Şubat 2009 (02 ve 04 tarihinde iki ayrı sunum yaptım.) (TALİM TERBİYE KURULU’NUN

DÜZENLEDİĞİ TOPLANTI)
“Türkiye’de Din Öğretimi ve Sorunları Çalıştayı” Tarih: 13-15.02.2009. KIZILCAHAMAM Düzenleyen: Ankara İmam Hatip Mezunları Derneği. (Kaset-CD kaydı bulunmaktadır.)
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 20.02.2009 Cumartesi Kütahya
“İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 21.02.2009 Pazar Kütahya
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 31.02.2009 Cumartesi İSTANBUL
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , 01.03.2009 Pazar İSTANBUL
“İmam Maturidi ve Maturidilik” konusunda sohbet. 28.02.2009 Ramazan Yıldım ve arkadaşlarından oluşan bir okuma grubuna İSTANBUL ÇAMLICA
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .03.2009 Cumartesi NEVŞEHİR
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .03.2009 Pazar KIRŞEHİR
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”,. .2009 Cumartesi ZONGULDAK
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 Pazar BARTIN
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 ÇANKIRI CUMARTESİ
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 KARABÜK PAZAR
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 ADAPAZARI CUMARTESİ
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, .2009 DÜZCE PAZAR
“Mezhepler ve Din Anlayışları” KIRGIZ İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNE KOCATEPE MİSAFİRHANESİ
“Mürcie ve Maturidilik” DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 29.04.2009.
“Maturidilik”, DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 06.05. 2009.
“İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programının Tanıtımı”, KOCATEPE Konferans Salonu
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 16. 05. 2009 ISPARTA CUMARTESİ
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 17.05. 2009 BURDUR PAZAR
İslam Düşünce Ekolleri, İLİTAM YÜZYÜZE EĞİTİM URFA 02.05.2009
İslam Düşünce Ekolleri, İLİTAM YÜZYÜZE EĞİTİM ANKARA 09.05.2009
“Laik Eğitim Sisteminde Aleviliğin Eğitm ve Öğretiminin İmkanı ve Sorunları”, Alevilerin Örgün Eğitimi Oturumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı 29-30 Mayıs 2009 Isparta
“3. Alevi Çalıştayı”, 19 Ağustos 2009 Rixos Grand Otel Ankara (Necdet Subaşı Koordinatörlüğünde)
“Din ve Kimlik” konulu oturumda müzakereci metni (Günümüz Türkiyesi’nde İslam Uluslar arası Sempozyumu 8-9 Ekim 2009 Kayseri.
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 24. 10. 2009 BİNGÖL CUMARTESİ
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 25. 10. 2009 MUŞ PAZAR
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 07. 11. 2009 SİNOP CUMARTESİ
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 08. 11. 2009 KASTAMONU PAZAR
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 14. 11. 2009 BİNGÖL CUMARTESİ
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 15. 11. 2009 VAN PAZAR
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarını Tanıtım Toplantısı” , ve “İmam-Hatip Lisesi Ders Programlarını Tanıtım Toplantısı”, 21. 11. 2009 ERZİNCAN CUMARTESİ

Katıldığı Yurtiçi Projeler Ve Raporlar:
Kur’an Belgeseli, Ankara 2004-2005 (TRT ile birlikte)
2000’li Yıllarda Türkiye’de Din Öğretimi Projesi, Ankara 2001. ( Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile birlikte)
Lise Din Kültürü Ahlak Bilgisi Programı Hazırlama Komisyonu, 2004-2005. ( Ankara Nisan 2005’te Onaylandı)
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları Hazırlama Komisyonu, 2005. ( Ankara 2005)
Türkiye’de Misyonerliğin Önüne Geçmenin Yolları: Maturidilik Kimliği, ASAM ile birlikte Ankara 2005.
Diyanet Vakfını Yeniden Yapılandırma Projesi, Ankara 2004.
Türkiye’de Din Öğretimine İlişkin Perspektifler ve Öneriler, 22-23 Eylül 2007. (Çalıştay Raporu)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam Hatip Programlarını Tanıtım Projesi 2008-2009


Katıldığı Televizyon Programları:
İslam ve Mezhepler, TRT Ramazan Sahur Programları ( Ankara 2000) ( DİB yayın dairesi)
İslam ve Barış, TRT Diyanet İftar Programı ( Ankara 2003) ( DİB yayın dairesi)
İslam ve Mezhepler, TRT Diyanet Saati ( Ankara 2002) ( DİB yayın dairesi)
İslam Düşüncesinde İman Anlayışları, TRT Diyanet Saati ( Ankara 2002) ( DİB’ğı yayın dairesi)
İslam Düşüncesinde Akılcı-Hadari Din Anlayışı, TRT Diyanet Saati ( Ankara 2002) ( DİB’ğı yayın dairesi)
“Ramazan Orucu ve Bireysel Etkileri”, TRT Diyanet İftar Programı ( Ankara 2003)
Orucun Toplumsal Faydaları, TRT Diyanet İftar Programı ( Ankara 2003)
Orucun Birey Üzerindeki Psikolojik Etkileri, TRT Diyanet İftar Saati ( Ankara 2004)
Orucun Toplumsal Faydaları, TRT Diyanet İftar saati ( Ankara 2004)
Din Dersleri ve Kitaplarında Alevilik Tartışması, NTV Ankara 2004.
Hak Mezhep Sapık Mezhep Tartışması, KANAL 7 Ankara 2003.
Alevilik-Bektaşilik, TRT Düşünce İklimi 09 Mart 2005
Alevilik-Bektaşilik, TRT Büyüteç Programı 17 Mart 2005.
Maturidi ve Maturidilik. KANAL A. ANKARA. (Eylül 2005. üç hafta süreyle üç ayrı program)
Kerbela ve Hz. Hüseyin. Diyanet Saati Ankara. 04.02.2006
Laiklik ve Din Öğretimi, KANAL A. Ankara Nisan 2007 (?)
Yeni Anayasa Taslağı ve Din Eğitim Öğretimi. NTV Yakın Takip Programı. 20.09.2007. Saat: 15.15.
“ Türk Dünyasında Oruç ve Ramazanlar, Maturidi’nin Temel Görüşleri”, ATA TV Sabır ve Şükür Ramazan Sahur Programı. 30.09.2007. Cumartesini Pazara bağlayan gece
“Arupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Alevili