Hit (795) Y-1362

Muammer Erbaş

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta : muammererbas@yahoo.com
D.Yeri : Sinop/Gerze D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Müezzin,Öğretim Üyesi,Tarihçi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Muammer Erbaş

Özgeçmiş

Aslen Yozgatlı olup, Sinop-Gerze doğumludur.

İlk ve orta tahsilini İzmir-Karşıyaka'da tamamladı.

1987 yılında Karşıyaka İHL'den mezun oldu.

Aynı yıl Dokuz-Eylül Ünv. İlahiyat Fakültesine başladı.

1992 yılında bu fakülteden mezun oldu.

Aynı yıl DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı. 1991–1993 yılları arasında İzmir-Büyük Çiğli Çay Mah. Camii müezzin-kayyımlığı görevini yürüttü.

Nisan 1993'te DEÜ. İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir Araştırma Görevliliği'ne başladı.

Halen aynı anabilim dalında Yard. Doç. olarak çalışmaktadır.

Arapça ve İngilizce bilir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

ESERLERİ

Tezler

· Yüksek Lisans tezi: "Muhammed b. Ebi Bekr er-Razi ve Tefsiru Surati'l-En'am İsimli Eseri", DEÜ. SBE. İzmir 1995. (Basılmadı).

· Doktora tezi: "F. Râzî ve İbn Teymiyye'nin Kur'ân'a Yaklaşımları (Tefsirleri Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma)", DEÜ. SBE. İzmir 2001.

Makaleler

· Arap Dünyası'ndaki Bazı Tefsir Tezleri Üzerine (I)", DEÜ. İlahiyat Fak. Dergisi, Kış-İlkbahar 2001, S. XIII, s. 185-218.

· Arap Dünyası'ndaki Bazı Tefsir Tezleri Üzerine (II)", İslami Araştırmalar, C. 14, S. 1, s. 157-163.

Devam Eden Çalışmaları

· "Muhammed b. Ebi Bekr er-Razi, Tefsîru Sûrati'l-En'am, (Yüksek lisans tezi olarak tahkik edilen eserin tercümesi)"

· "Hind Çelebi, et-Tefsîru'l-ılmî li'l-Kur'ân'i'l-Kerîm beyne'n-Nazariyyât ve't-Tatbîk, Tunus 1985." (Tercüme)

· Tabakâtü'l-Müfessirîn (Tahkik) (Arş. Gör. Dr. Mustafa ÖZEL ile birlikte),