Hit (542) Y-1045

Salih Akdemir

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Elazığ D.Tarihi : 1950
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Akkadça, Almanca, Arabça, Aramice, Boşnakça, Fransızca, Hırvatça, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Portekizce, Sırpça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Salih Akdemir

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Elazığ 1950

Lisans:

Yüksek Lisans:

Doktora: 1977

Yardımcı Doçent: 1982

Doçent: 1984

Profesör: 1989

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Arapça, Akkadça, İbranice, Aramice, Latince, Klasik Yunanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Almanca, Boşnakça,Sırpça,Hırvatça

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar

· “Kur’an’ın Toplanması ve Kıraatı Meselesi”, Bilgi Vakfı 1. Kur’an Sempozyumu

· “Kur’an-ı Kerim Tefsiri İstişari Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 1994

· “Kur’an İlimlerine Dair Bazı Mülahazalar” Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, Diyanet İşleri Başkanlığı, 1991

· Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı (02-06 Ekim 2002, Ankara)

· Güncel dini Meseleler İstişare Toplantısı-I (15-18 Mayıs 2002, İstanbul)

ESERLERİ

Kitaplar

· Kur’an ve Laiklik, Form Yayınları, İstanbul 2000

· Cumhuriyet Dönemi Kur’an Çevirileri

· Kitap çevirileri

· Ku’ran’ın Anlaşılmasına Doğru (Initiation au Kuran, Abdullah Draz), Mim Yayınları, Ankara, 1983.

· İslâm’ın Vadettikleri, (Les promesses de l’islam, Roger Garaudy), Pınar Yayınları, İstanbul, 1984.

· Esbâb-ı Nüzûl, Sahabe ve Muhaddislere Göre (Esbâbu’n-Nuzûl, Abdu’l- Fettâh, el-Kâdî), Fecr Yayınları, Ankara, 1986.

· Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu (İslamic Methodology in History,Fazlur Rahman ), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1977.

· Son Çağrı Kur’an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2004

Makale Çevirileri

· “Yeryüzünde Çeşitli İbadet Şekilleri” (Les differentes façon de prier dans le monde, Muhammed Hamidullah), Düşünce Dergisi,sayı,3-4. s. 48-51, Haziran 1978.

· “Gazavât-ı Hayreddîn Paşa” (Le Gazavât di Hayreddin Barbarossa Aldo,Gallotta),

· Belleten, Cilt: XLV/2, sayı: 180, s., 473-500, Ankara, 1981.

· “İlk Dönem Nakşibendi Geleneğinde İbn Arabî’nin Düşüncesinin İzleri” (Reflections of İbn Arabî in Early Naqshbandî Traditon, Hamit Algar), İslâmi Araştırmalar, Cilt: 5, Sayı: 1, s. 1-20, Ankara, 1991.

· “Neşredilmemiş Bazı Türk Kaynaklarına Göre Bosna Hıristiyanları(Bogomiller)”(Les Kristians (Bogomiles parfaits) de Bosnie d’aprés des documents turks inédits, M.Tayyib Okiç. Recep Duran ile birlikte), İslâmi Araştırmalar, Cilt: 6, sayı: 4, s. 235-248, Ankara, 1993.

· “Şeriat Nedir?” ( Roger Garaudy), İslamiyyât, Cilt: 1, sayı: 4, s. 15-24. Ankara, 1998.

· Makaleler

· “İslâm Hukukunda Meşru Müdafaa”, Düşünce Dergisi, Sayı: 5, s. 10-15, Ağustos 1976.

· “İlmi Tefsir Hareketinin Değerlendirilmesi ve Ondokuz Rakamı Üzerine”, Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru adlı çevirinin içinde, s. X- XLVIII, Ankara, 1983.

· La Légitime Défense en Droit Pénal Musulman et en Droit Pénal Romain”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi İslâmi İlimler Enstitüsü Yayınları, Sayı: 5, s. 279-296, Ankara, 1982.

· “Rahib G. Basetti-Sani’nin Hz. İsa İle İlgili Bazı Kur’an Ayetlerini Yorumlaması ve Müslüman-Hristiyan Diyaloğuna Çağrısı Üzerine”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XXVI, s. 183-201, Ankara, 1983.

· “Robert Mantran’ın “L’expansiyon Musulmane (VII e XI e Siecles)” Adlı Eseri ve Tercümesi Üzerine”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XXVI, s. 589-624, Ankara, 1983

· “İslâm Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Kasdın Aşılması Meselesi Üzerine Bir Tedkik”, İslâmi Araştırmalar, Cilt: 2, Sayı: 2, s. 22-27, Ankara, 1986.

· “A. Üdeh’in “Et-Teşrîu’l-Cinâî el-İslâmî” Adlı Eseri ve Tercümesi Üzerine”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XXVIII, s. 37-51, Ankara, 1986.

· “Cumhuriyet Döneminde Yayınlanan Türkçe Telif ve Tercüme Tefsirler Üzerine Bir Değerlendirme”, İslâmi Araştırmalar, Cilt: 2, Sayı: 8, s. 17-34, Ankara, 1988.

· “A.E. Affifî’nin “The Mystical Philosphy of Muhyiddin İbnu’l-Arabi” Adlı Eseri ve Tercümesi Üzerine”, İslâmi Araştırmalar, Cilt: 2, Sayı: 7, s. 23-47, Ankara, 1988.

· “Sayın Prof. Dr. Mehmet Dağ’ın “Yanıt” ına Cevap”, İslâmî Araştırmalar, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 61-67, Ankara, 1989.

· “Müsteşriklerin İslâm Hukuku Hakkındaki Şüpheleri”, İslâmî Araştırmalar, Cilt: 3, Sayı: 2, s. 59-67, Ankara, 1989.

· “Müsteşriklerin Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (S.A.V)’e Yaklaşımları”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XXXI, s. 179-210. Ankara, 1989.

· “Türk Dilinin Yapısı Üzerine Bazı Düşünceler”, Türk Yurdu Özel Sayı, Cilt: 44, Sayı: 190, Nisan !991, s. 80-83.

· “Tarih Boyunca ve Kur’an-ı Kerimde Kadın”, İslâmi Araştırmalar, Cilt: 5, Sayı: 4, s. 260-270, Ankara, 1991.

· “Suriye'deki Etnik ve Dini Yapının Siyasi Yapının Oluşmasındaki Rolü”, Avrasya Dosyası, Ankara, 2000, C:VI,sayı:1, s.201-237.

· “Kur’an Çevirilerinde Dikkate Alınmayan Önemli Bir Üslûp Özelliği Üzerine”, İslâmiyât, C:V, Sayı:1, 2002, s. 143-161.

Üzerinde Çalıştığı Konular:

· Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Çevirisi

· Karşılaştırmalı Sami Dilleri (Akkadça, Arapça, Aramice, İbranice, Süryanice, Habeşce)

· Liberal Düşünce

· Laiklik ve Demokratikleşme Sürecinin Çabuklaştırılmasında Din Anlayışının Önemi

· Vahye Dayalı Dinlerin Aşkın Birliği

· Dinler Arası Diyalog