Hit (181) Y-100

Gümüşhanevi ( Ahmed Ziyaeddin )

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Gümüşhane D.Tarihi : 1813
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 13/05/1893
Görevi : Allame,Mutasavvıf Uzm.Alanı : Fıkıh,Hadis,Kelam,Mantık,Tasavvuf,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Gümüşhanevi ( Ahmed Ziyaeddin )

Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman el-Gümüşhanevî

Tam adı Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman el-Gümüşhanevî. Nakşi-Hâlidî şeyhlerindendir.
Beş yaşında Kur'an'ı ezberledi.
On yaşındayken ailesi Trabzon'a göç ettiğinden tahsiline bu şehirde devam etti.
Bölgenin alimlerinden sarf, nahiv ve fıkıh dersleri aldı.
1831 yılında İstanbul'a yerleşerek Bayezid Medresesinde hikmet, tarih, tasavvuf ve fen ilimleri okudu.
Daha sonra Mahmud Paşa Medresesine geçerek burada tahsilini ilerletti.
Bu medresenin hocalarının genellikle tasavvuf erbabı olması ve zaten kendisinin de çocukluğundan itibaren tasavvufi bir çevrede yetişmiş olmasından dolayı tasavvufta da ilerleme imkânı buldu.
Mevlâna Hâlid-i Bağdadî halifelerinden Trablusşam Müftüsü Ahmed b. Süleyman el-Ervâdîye intisap etti.
Bu zat Gümüşhanevîye 1848 tarihinde 12 tarikatten icazet ve hilafet verdi.
Etrafındaki sohbet halkasının gittikçe genişlemesinden ötürü Fatma Sultan Camiinin çevresine yaptırdığı ek binalarla bir tekke kurdu. Burası Gümüşhaneli Dergâhı olarak tanındı.
1877-78 Osmanlı-Rus savaşına talebeleriyle katıldı.
Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Ofta birer kütüphane kurdu.
Bu kütüphanelerdeki kitaplar Rus işgali sırasında Leningrad'a kaçırıldı.
Kabri Kanuni Türbesine bitişiktir.
İslâmî ilimlere, özellikle hadis ilmine çok önem veren bir tasavvuf anlayışı geliştirmiştir.

ESERLERİ

Hadis

 • Garaibü'l Ehâdîs,
 • Letâifû'l-Hikem,
 • Râmüzu'1-Ehâdîs (gev. A. Bekine, 1980),
 • Leuâmiul-Ukûl (5 cilt),
 • Hadîs-i Erbain.
 • TASAVVUF:
 • Câmiul-Usûl (çev. Rahmi Serin ,1977),
 • Rûhul-Arijîn (yay. haz. Rahmi Serin, 1978),
 • Necâtül-Gâfilîn (çev. Ali Kemal Saran, tsz.),
 • Mecmûatül-Ahzâb (kısmen çev. A. Faik_ Arslantûrkoğlu, 1992),
 • Esrar-ı Tarîk,
 • Devfaü'l-Müslimin,
 • Kitabü'l-Arifin fiEsrâri Esmâil-Erbaîn,
 • Netâicü 'l-İhlâs.

Akaid

 • Câmiu'l- Mutun fi Hakki Envai's-Sıfati'l-İlahiyye (çev. Fuad Günel vd., 1986),
 • Zübdetül-Akâid.

Fıkıh

 • Fezâil-i Cihâd,
 • Menasik-i Hac,
 • Risale fil-Mühâceret,
 • Müstağni'ş Şuruh,
 • Risale Makbule fi Hdkkil-Mü-ceddid.