Hit (1705) MM-160

Naat - Ben Günekare Ya Resulallah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

DÎGER NAAT-I RESÛL

Ben günekâre yâ Resûlallah
Şendedir çâre yâ Resûlallah
Merhamet demleridir eyle nazar
Çeşm-i hunbâre yâ Resûlallah
Merhem-i lûtfun eylerim ümmîd
Sine pür yâre yâ Resûlallah
Cümle mahlûk kadr-i vâlânı
Geldi ikrâre yâ Resûlallah
Reng ü bûyunla verdi Hak revnak
Sahn-ı gülzâre yâ Resûlallah
Arz-ı hal eyleyim ne yüzle acep
Sen keremkâre yâ Resûlallah
Uydu şeytâna neyleyim bilmem
Nefs-i gaddâre yâ Resûlallah
Hemçü Mansûr cürm ile şâyân
Çekseler dâre yâ Resûlallah
Görse hâl-i tebâhımı mâlik
Başlar âzâre yâ Resûlallah
Âcizim lîk iktidârım yok
Derdim izhâre yâ Resûlallah
Şerm-sârım velîk yok imkân
Cürmüm inkâre yâ Resûlallah
Şeref’i etti midhatin mecbûr
Nazm-ı eş’âre yâ Resûlallah

Şeref Hanım