Hit (1560) MM-149

Naat - Eya Şahı Risalet

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I CENÂB-I HAZRET-İ MEFHAR-EL-ENÂM ALEYH-ES-SALÂT-İ VESSELÂM

Eyâ Şâh-ı Risâlet nûr-bahş-ı Künfekânsm sen
Serîr-ârâ-yı ba’set pâdişâh-ı ins ü cansın sen
Vücûdun müntehabdır nüsha-i i’câzdan evvel
Hoşâ dibâce-bend-i safha-i âhir zamansın sen
îmâm-ı evliyâsın muktedâ-yı enbiyâsın hem
Ezelden bâdi-i inşâdi-i kevn ü mekânsın sen
Kalır derkinde âciz zâtını fikr-i dakik elbet
Medâr-ı gerdiş-i nüh âsiyâ-yı âsümansm sen
Küşâd ettin cenâh-ı ârzu-yi şevk-i rü’yetle
Hevâ-yı nezd-i Hak’da bir hümâ-yı lâmekânsm sen
Şefâat yâ Resûlallah şefâat Mâhir-i zâra
Sükûnet-bahş-ı âh-ı bî-kesan-ı âşıkansm sen

Numan Mâhir Bey (Ölm. 1845)