Hit (993) MM-116

Naat - Ey Baisi İcadı Nizamı Dü Sera

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2009-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT (Rubâiyyât)

Ey bâis-i îcâd-ı nizâm-ı dü serâ
Halk oldu senin nâmına cümle eşyâ
Düşmezse aceb mi hâke zilletle o kim
Tâbi’ ola her kârda çün sâye sana

Ey zâtın olan Hazret-i Hakka mahbûb
Hüsnünden olur mihr-i münevver mahbûb
Na’l olsa sezâ Burak’ına ebruy-i hûr
Dergâhına şehper-i melâik çârûb

Ey mebde-i âlem sebeb-i mevcûdât
Vey sâhib-i ahlâk-ı hasen âlî zât
Kaadir mi ola nev’-i beşer meddâhın
Vasfında nüzûl eyledi çün kim âyât

îcâd-ı cenâna hilkatindir bâis
îdhâle bizi inâyetindir bâis
Ey Şâh-ı Rüsül kesretine cürmümüzün
Hep ârzu-yi şefâatindir bâis

Ey mefhar-i enbiyâ vü sâhib-i mi’râc
Sultân ü gedâ dergehine hep muhtâc
Düşmezse nola rûy-i zemine gölgen
Arş, etti onu izzet ile başına tâc

Zübeyde Fitnat Hanım (Ölm. 1780)