Hit (3926) M-1638

Tefsir Usulünün Oluşum Sürecinde İlk Yazılı Kaynaklar

Yazar Adı : İlim Dalı : Tefsir
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü : Müstakil
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Tefsir Usûlü’nün Oluşum Sürecinde İlk Yazılı Kaynaklar –İbn Vehb ve Mûhasibînin Eserleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Tahlil-

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Çalışmamızın konusu Tefsir Usûlü alanında bugün elimizdeki en eski kaynak olan Abdullah b. Vehb (ö. 197/812)’in ‘Ulûmu’l-Kur’ân’a ilişkin el-Câmi‘ adlı eseri ve ondan yarım asır sonrasına ait Muhâsibî (ö. 243/857)’nin Kitâbu Fehmu’l-Kur’ân ve Ma‘ânîh adlı kitabıdır. Karşılaştırmalı olarak her iki müellifin entelektüel hayatı ve düşünce biçiminden hareketle eserlerinin muhtevasını, aralarındaki anlayış farklılıklarını ve farklı yaklaşımlarının arka planını, zihniyet dünyalarını ve nihayet genelde İslam düşüncesi ve ilim-kültür tarihi özelde de Tefsir Usûlü için ne anlama geldiğini ortaya koymaya çalışacağız. Amacımız daha kapsamlı bir çalışmalarla ilk dönemdeki Ulûmu’l-Kur’ân ve usûl meselesine ilişkin daha kapsamlı tablonun ortaya çıkarılmasına bir ilk adım oluşturmaktır.

The topic of this paper is the evaluation of the earliest origions of methodology of tafsir/commantary. We will make our evalution of two main sources, al-Câmi and Kitâb Fahm al-Qoran wa Ma’ânih, written by Abd Allah b. Wahb (d. 812) and al-Muhasibi (d. 857). In our aticle we are going to take up entellectual life of these prominent persons and their way of thought. The aim of this article is to put forward the mantality differences between two persons and their understanding of the Qoran, background of Islamic thought, and their contributions to the methodology of tafsir.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :