Hit (2578) KUR-1883

el Medresetül İkbaliyye

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Şam (Dımeşk) Özellik :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-09-23 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Medresetü’l-İkbâliyye

Nureddin Zengî ve Salâhaddin dönemlerinin önemli devlet adamlarından olan Cemâlüddin İkbâl (ö. 603/1207) tarafından inşa edilmiştir.

bkz. Nu‘aymî, ed-Dâris fî târihi’l-medâris, I, 118-124; Ebû Şâme, Kitâbü’rravzateyn,III, 243-244.

Adres :
Web :