Hit (4549) K-620

Nesayimül mehabbe min şemayimil fütüvve

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Biyografi
Kitap Dili : Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Nesâyimü'l-mehabbe min şemâyimi'l-fütüvve

Eser Câmî'nin 883'te (1478) yazdığı Nefehâtul-üns min hazarâti'l-kuds adlı, velîlerin hayat hikâyelerini ih­tiva eden Farsça eserinin Çağatay Türkçesi'ne tercümesidir.

Aslında Câmî bu eserini Nevâî'nin ricası üzerine kaleme almıştı.

Eserin önemini bilen Nevâî, duy­duğu ihtiyaçla 901'de (1495) onun ter­cümesini meydana getirdi.

Bu mensur eserde otuz dördü kadın olmak üzere 770 velînin hayat hikâyesi yer almakta­dır.

Eseri zeyillerle genişletmek isteyen Nevâî, Attâr'ın Tezkiretü'l-evliyâ'sında bulunan muhtelif hal tercümelerini ki­taba kattıktan başka, Câmî ve Attâr'da yer almamış, Yesevî'den kendi zamanı­na kadar gelen çok sayıda Türk şeyhini ilâve etmiştir.

Eser Kemal Eraslan tara­fından Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha­nesi (Revan, nr. 808) nüshası esas alın­mak suretiyle Bibliotheque Nationale (Suppl. Turc. 316-317), Süleymaniye Kü­tüphanesi (Fâtih, nr. 4056), İstanbul Üni­versitesi Kütüphanesi (TY, nr 4149) ve British Museum'daki (Or, 402) nüshalar üzerinden edisyon kritik yapılarak bir indeks ilâvesiyle yayımlanmıştır (istan­bul 1979).

Fuad Köprülü tarafından, ese­rin Bibliotheque Nationale'deki külliyat­ta mevcut nüshasına dayanılarak Ahmed Yesevî çevresine mensup Türk sûfîlerine dair kısmı ele alınmış ve bir de­ğerlendirmesi yapılmıştır ("Orta-Asya Türk Dervişliği Hakkında Bazı Notlar", TM, 1965, XIV, 259-262).

...