Hit (2947) K-408

Tahsilü Ayniz Zeheb min Madini Cevheril Edeb fi İlmi Mecazatil Arab

Yazar Adı : Alem eş Şentemeri Yusuf b. Süleyman en Nahvi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-12 Güncelleyen : /0000-00-00

Tahsilü Ayniz Zeheb min Madini Cevheril Edeb fi İlmi Mecazatil Arab

Sibeveyhi'nin el-Kitâb'ındaki şiirleri (şevâhid) şerhettiği ve 1064 yılında tamamladığı bu eserin nüshala­rı, Brockelmann'ın kaydettiği gibi Süleymaniye Kütüphanesi Âşir Efendi bö­lümünde değil, Reisülküttâb (nr. 764, is­tinsah tarihi 572 h.) ile Lâleli (nr. 3256) bölümlerinde bulunmaktadır.

'Aynü'z-zaheb diye de anılan eser el-Kitâb'ın kenarında 1316-1318 yılında Bulakta basılmıştır.

İkinci baskısı 1967'de Bey­rut'ta yapılmıştır.

Bağdatlı İsmail Paşa (bk. İzâhu'l-meknûn, I, 235; Hediyyetü'l-'ârifin, 11,111), Ziriklî (VI, 172) ve Kehhâle (X, 99) bu adı taşıyan bir eseri Ebû Ab­dullah Muhammed b. Tâhir el-Endelüsiye (ö. 519/1125) nisbet ediyorlarsa da kitabın mahiyeti hakkında bilgi ver­medikleri için bunların aynı isimde ay­rı kitaplar mı olduğu, yoksa Hazrecîye yanlışlıkla mı nisbet edildiği tesbit edi­lememiştir.

...