Hit (3119) K-203

Silkülleali Ali Osman

Yazar Adı : Ahmed Hasib Efendi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Silkülleali Ali Osman

"Tevârîh-i Âl-i Osman" türünde man­zum olarak kaleme alınan hacimli bir eserdir;

aruzun "mefâîlün mefâîlün me-fâîlün mefâîlün" kalıbıyla yazılmıştır.

Yaygın olarak Silkü'l-leâli Âli Osman şeklinde tanınan eserde Fâtih devri şa­irlerinden, tabiplerinden, şeyhlerinden, vüzerâ ve ümerâsından, bazı tarikat eh­linin menâkıbından ve Fâtih devrinde tamir edilen cami, türbe gibi binalar­la bazı yeni yapılardan bahsedilir.

Ge­libolulu Âli nin Künhü'l-ahbâr'ı ve Taşköprizâde'nin eş-Şakâ'iku'n-nucmâniyye'si bu eserin kaynaklarındandır.

Silkü'l-leâl'in bilinen üç nüshasından Sü-leymaniye Kütüphanesi'nde (Halet Efen­di, nr. 596) kayıtlı olanı müellif hattıdır.

Diğer iki nüsha ise İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (TY, nr. 104 ve 4132).

...