Hit (3667) K-164

Er Red calez zenadıka vel Cehmiyye

Yazar Adı : Ahmed b. Hanbel İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

er-Red cale'z-zenâdıka ve'1-Cehmiyye''.

Eser, sa­hasında yazılanların ilki olması, ilk asır­lardaki inançları ve selef akidesini ak­tarması bakımından önemlidir. Kıvâmüddin b. urslan kitabı tercüme ederek Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (Re­van Köşkü, nr. 510/4) nüshasının tıpkı ­basımıma birlikte Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası'nâa yayımlamıştır (1927, sy. 5-6, s. 278-327).

Muhammed Hâmid el-Fakî, Şezerâtü'l-belâtîn min tayyibâti kelimâti selefine'ş-şâlihîn adlı mecmuada (Kahire 1375, s. 4-40), ayrıca Muhammed Fıhr (Hama 1967) ve Ali Sâmî en-Neşşâr ile Ammâr et-Tâlibî 'Akâ'idü's-selef (iskenderiye 1971) adlı kitaplarında eseri neşretmişlerdir.

er-Red, M. S. Seale tarafından İngilizce'ye tercüme edilmiştir {Müslim Theology, London 1964, s. 96-125).

...