Hit (1697) K-1636

el Muhtar lil Fetva

Yazar Adı : el Mavsili İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-08-05 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Muhtâr li’l-fetva

Ebû Hanî-fe'nin fıkhını derlemesi yönündeki istek üzerine gençlik yıllarında mübtedîler için hazırladığı bu eser Hanefî mezhebinin "mütûn-i erbaa" olarak bilinen dört temel metninden biridir. Ebû Yûsuf, İmam Muhammed ve İmam Şafiî'nin muhalefetlerinin rumuzlarla gösterildiği kitap Ebû Hanîfe'nin görüşleri esas alınarak kaleme alınmıştır. Eseri Ebü'I-Abbas Ahmed b. Ali ed-Dımaşki önce kısaltmış ardından şerhetmiş, Ebû İshak Cemâleddin İbrahim b. Ahmed el-Mevsılî Tevcîhü'l-Muhtâr adıyla hazırladığı şerhi sonuncusu 652 (1254) yılında olmak üzere müellife defalarca okumuştur. Kitap üzerinde Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi Zeylaî, Ömer b. İshak el-Gaznevî. İbn Emîru Hâc, İbn Kutluboğa, Hattâb b. Ebü'l-Kâsım el-Karahisârî, Muhammed b. İbrahim b. Ahmed el-İmâm gibi âlimlerin de şerhleri vardır. Ebû Muhammed Zeynüddin Abdurrahman b. Ebû Bekir el-Aynî eserin ferâiz bahsini şerhetmiştir. Kitap ayrıca Ebû Abdullah Tâceddin Abdullah b. Ali el-Buhârî tarafından manzum hale getirilmiştir.

...